EDÂYÎ, Kazzaz Bekir Çelebi

(d. ?/? - ö. 1575-76/983)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Asıl adı Bekir’dir. Esnaf şairlerdendir. Mesleği kazzazlık (ipekçilik) olduğu için “Kazzaz Bekir Çelebi” diye meşhur oldu. 955/1548 yılında vefat etti. “Kıldı Edâyî vâh ki teslîm-i nakd-i cân” mısraı ölümüne tarih düşürülmüştür.

Edâyî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ancak tezkirelerde ve çeşitli mecmualarda şaire ait şiirlere rastlanmaktadır.

Tezkireciler, Edâyî’nin şairliğinden övgüyle bahsederler. Farsça bilgisi olan, sözleri sağlam, edası güzel olan Edâyî; özellikle de muamma söylemede ustaydı. Muammadaki bu ustalığını da hocası Emrî (öl. 983/1575-76) sayesinde kazanmıştır (Kılıç 2010: 326, Solmaz 2005: 219, Eyduran 2009: 122).

Kaynakça

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkîretü’ş-Şu’arâ. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83502/beyani----tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

Eyduran, Aysun S. (hzl.) (2009). Kınalı-zâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş-Şu’arâ, Tenkitli Metin B. Ankara: KTB. Yay. E-kitap: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/belge/1-83504/kinalizade-hasan-celebi---tezkiretus-suara.html [Erişim Tarihi: 01.02.2014].

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kaf-zâde Fâ’izî. Zübdetü’l-Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Belediye 11. vr. 3a.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. 2b-3a.

Riyâzî. Riyâzu’ş-Şu’arâ. Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 1275. vr. 13b.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 2. İstanbul: Mihran Matbaası.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 14.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Olsa tan mı her gice tâ subha dek bîdâr şem’

Od yakubdur şevkün ile başına ey yâr şem’

Ey lebi şîrîn firâkunla senün Ferhâd-veş

Tîşe-i gam başı üstinde olupdur zâr şem’

Şu’le-i âh-ı derûnum var iken lâzım degül

Külbe-i ahzânum içre yakmanuz tekrâr şem’

Şevkün ile her gice tâ subha dek yılduz sayaruz (?)

Ey meh-i bürc-i sa’âdet ey güneş ruhsâr şem’

Zerd olup cism-i Edâyî gibi olmış nâ-tüvân

Şöyle benzer kim olupdur ‘âşık-ı dîdâr şem’

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. 3a.

xxx

Egmedümdi kimseye gerçi cihân içinde baş

Baş egdürdi bana bir hûb-ra’nâ ser-terâş

xxx

Bulmadı eflâkı tokuz tolanup âhum seni

Kangı burcun kevkebisin bilsem ey mâhum seni

Menzil-i maksûda irem yâ virem bu yolda cân

Bir kadem tek eylesün Allâh hem-râhum seni

xxx

Gördi kim yoldan çıkar gitdükce nahcîrün senün

Geldi hakkından anun ey kaşı yâ tîrün senün

Mahbes-i tenden ider âzâd ey Yûsuf-cemâl

Rûh-ı pâk-i ehl-i ‘ışkı hüsn-i ta’bîrün senün

İrmedi bir kez kulagına Edâyî ol şehün

Kâküli ucından olan âh-ı şeb-gîrün senün

Mu’ammâ

Be-ism-i Ali

Dir gören rûy-ı ‘arak-rîzün senün ey dil-sitân

Jâle düşmiş âftâb üzre nihâyetsüz hemân

Be-ism-i Mustafa

Ümîd-i gonce-i femle fedâ iden kişi ruh

Sıratı hâli bulur bâb-ı cenneti meftûh

Kılıç, Filiz(hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ, İnceleme-Metin. C. 1. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay. 326-27.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968Doğum YeriGörüntüle
2Engin, Gülserend. 4 Mayıs 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Doğum YeriGörüntüle
4Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968Doğum YılıGörüntüle
5Engin, Gülserend. 4 Mayıs 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Doğum YılıGörüntüle
7Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968Ölüm YılıGörüntüle
8Engin, Gülserend. 4 Mayıs 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Ölüm YılıGörüntüle
10Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968MeslekGörüntüle
11Engin, Gülserend. 4 Mayıs 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
12TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62MeslekGörüntüle
13Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Engin, Gülserend. 4 Mayıs 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sabri Esat Siyavuşgild. 1906 - ö. 6 Ekim 1968Madde AdıGörüntüle
17Engin, Gülserend. 4 Mayıs 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TARZÎ, Tarzî Mehmed Efendid. ? - ö. 1661-62Madde AdıGörüntüle