EDHEMÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Edhemî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 16. yüzyılın ortalarında yazılmış olan ve tezkire niteliği taşıyan bir şiir mecmuasında Edhemî Efendi fermâyed (Mecmû’a-i Eş’âr vr. 5a) ibaresiyle kayıtlı şaire ait bir gazel bulunmaktadır. Bu mecmuanın yazıldığı dönem ve mecmua derleyicisinin mecmuada şiirleri bulunan ölen veya daha önce yaşamış bazı şairler hakkında kullandığı “merhûm, mağfûr, selefden, sâbıkda” gibi birtakım ifadeleri Edhemî hakkında kullanmaması göz önünde bulundurulduğunda şairin, 16. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu düşünülebilir.

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 5a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 27.11.2013

Eserlerinden Örnekler

GAZEL

‘Âşık-ı ‘aşkum bu gün ne kîl ü ne kâl eksügüm

Bir kalender-meşrebüm ne mülk ü ne mâl eksügüm

Zâhid-i hüşyârı gör kim kıssa nakl idüp baña

Dem-be-dem efsâne söyler sanki dellâl eksügüm

Nâr-ı gam künc-i mahabbetde bugün Mecnûn-veş

Ne cihân endîşesi ne özge ahvâl eksügüm

Ni’met-i dünyâya bakmam kandî mâl-â-mâl ise

Hoş durur hûn-ı gamuñ ne yâl ü ne mâl eksügüm

Edhemîyüm ne zer ü sîm ü ne tâc u ne kemer

Hâsılı şimdi hemân ‘âlemde bir şâl eksügüm

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479, vr. 5a.