EDÎB, Rikabdâr Abdullah Ağazâde Hazîneli Süleyman Edîb Bey

(d. ?/? - ö. 1721-1722/1134)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Süleyman’dır. Şehrî mahlasıyla şiirler kaleme alan Rikabdâr Abdullah Ağa’nın oğlu olduğundan Rikabdâr Abdullah Ağazâde Hazîneli Süleyman Edîb Bey olarak tanındı. Enderun’da yetişti. 1132/1719-20 yılında Damad İbrahim Paşa’nın kitapçılığına getirildi. Reisü’l-küttâb kaleminde idi. 1134/1721-22 yılında vefat etti.

Râmiz (Erdem 1994: 12)’e göre bilgili olup şiir ve inşası güzel bir şairdi. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyâr-zâde Atâ Osmanlı Tarihi, Târîh-i Enderûn. C. 4. İstanbul: Kitabevi Yay. 395.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 12.

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Edib (İstanbullu Süleyman)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1220.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 217.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 166.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 26.

Oğraş, Rıza (hzl.) (2001). Esad Mehmed Efendi ve Bağçe-i Safâ-Endûz’u İnceleme-Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10734,bahcepdf.pdf?0 [erişim tarihi: 18.04.2014]. 29.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1977). “Edib, Süleyman”. C. 2. İstanbul: Dergâh Yay. 451.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt‘a

Hep güft (ü) gûya ey hat-ı nev şânedir sebeb

Tutma kulak netîce anın kîl (ü) kâline

Âşık neler çeker reh-i ‘aşkında ey Edîb

Vâsıl olunca menzil-i kasr ı visâline

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 217.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÂLİB, Abdulhalîm Gâlibd. ? - ö. 1876Doğum YeriGörüntüle
2ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Doğum YeriGörüntüle
3Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GÂLİB, Abdulhalîm Gâlibd. ? - ö. 1876Doğum YılıGörüntüle
5ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Doğum YılıGörüntüle
6Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GÂLİB, Abdulhalîm Gâlibd. ? - ö. 1876Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GÂLİB, Abdulhalîm Gâlibd. ? - ö. 1876MeslekGörüntüle
11ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861MeslekGörüntüle
12Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?MeslekGörüntüle
13GÂLİB, Abdulhalîm Gâlibd. ? - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÂLİB, Abdulhalîm Gâlibd. ? - ö. 1876Madde AdıGörüntüle
17ŞEREF HANIMd. 1809 - ö. 1861Madde AdıGörüntüle
18Esme Arasd. 12 Ekim 1977 - ö. ?Madde AdıGörüntüle