ELÎF, Kadı Elîf Ahmed Dede

(d. ?/? - ö. 1186/1772-73)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kadı Elîf Ahmed Dede olarak tanındı. Kadızade Mustafa Ağa'nın oğludur. Mevleviliğe intisap ederek çile çıkardı. 1186/1772-73 yılında vefat etti. Şiirlerinde Elîf mahlasını kullandı.

 

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman. Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 56.

Kılıç, Filiz (1988).Tezkire-i Şuara-yı Şefkat-i Bağdadî. ekitap.kulturturizm.gov.tr.[erişim tarihi: 01.01.2014]. 4, 5.

Mehmed Süreyya (1308/ 1890). Sicill-i Osmânî. C. 1. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 399.

Silahdar Tezkiresi. İstanbul Üniversitesi. T. 2557. vr.  7a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.08.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nigehüm âl-i ruh-ı dîde-i bâdâma düşer

Hevesim la'l-i leb-i yâr-i gül-endâma düşer

Mübtelâsından ider nimet-i vaslını dirîg

Hân-ı vaslı o mehin düşmen-i bed-kâma düşer

Şöyle bir mâhveşe olmayalım dil-dâde

Ki anun meyl-i ruhı rind-i mey-âşâma düşer

Bezm-i agyâra varırsa o şeh-i işve-nümâ

Rukabâ cümle hemân dâm-i dil-ârâma düşer

Gazel-i Âkifi tanzîr ideyim dirse Elif

Zaf-ı efyûn ile desti ditirer hâme düşer

(Silahdar Tezkiresi. İstanbul Üniversitesi. T. 2557. vr. 7a.)