EM‘ÂNÎ, Em‘ânî Mehmed Efendi

(d. ?/? - ö. 1133/1720-21)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Em‘ânî Mehmed Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. Güzel hattı sayesinde bazı devlet adamlarının divan kâtipliğini yaptı. 1133/1720-21 yılında vefat etti.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Safayî (Çapan 2005: 89) “asrın şuarasından” olduğunu belirtip Sadrazam İbrahim Paşa için yazdığı kasidesinden sekiz beyti örnek olarak vermiştir.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 88-89.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 109.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 57.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. vr.117a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.05.2014
Güncelleme Tarihi: 22.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Kaside

Dem-i temûz ile cümle çekildi kalmadı âb

Meger ki la‘l-i Bedehşânda âb-ı âteş-tâb

Bu demde kalmadı bir şey ki eyleye cereyân

Meger ki şu‘le-i seyyâle ile nâr-ı müzâb

Bu demde meyl-i sirişk-i dü çeşm-i uşşâkı

Ederse şâyed ede şûh-ı meşrebân işrâb

Bu demde katre ümîdiyle çeşm-i a‘mâdan

Yüzi suyın döker etmez bu suda halk hicâb

Bu demde bâgdır âteşkede semenderi murg

Zebâna serv-i sehî ahkeri gül-i şâd-âb

Bu demde oldu pür-âteş zamân dahi çü zemîn

Ki rûz-ı şu‘lesi şeb dûdudur şerârı şihâb

Bu demde oldu harâret burûdete tebdîl

Mu‘ârız eyler ise bu kelâmı istigrâb

Gören bilir bunu kim konsa câma ney-pâre

Batardı kan tere ol dem piyâle-i mey-nâb

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 89.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Adli Morand. 1919 - ö. 1981Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Ünverd. 1 Eylül 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Adli Morand. 1919 - ö. 1981Doğum YılıGörüntüle
6Mehmet Ünverd. 1 Eylül 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Adli Morand. 1919 - ö. 1981Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Ünverd. 1 Eylül 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11Adli Morand. 1919 - ö. 1981MeslekGörüntüle
12Mehmet Ünverd. 1 Eylül 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
13GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Adli Morand. 1919 - ö. 1981Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmet Ünverd. 1 Eylül 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Adli Morand. 1919 - ö. 1981Madde AdıGörüntüle
18Mehmet Ünverd. 1 Eylül 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle