Emin,Kara Bekr-zâde Osmân Efendi Bilinmiyor (17)

(d. ?/? - ö. ?/?)
Divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Emin, Kara Bekr-zâde Osman Efendi olarak bilinir. Sadaretten Kara Bekir Osman Efendi'nin küçük oğludur. Mevalidendir. Elde bir gazeli bulunmaktadır. Gazelinde Emin mahlasını kullandı.

Kaynakça

Kılıç, Filiz (1988).Tezkire-i Şuara-yı Şefkat-i Bağdadî. ekitap.kulturturizm.gov.tr.7

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. Ankara: Bizim Büro Yay. 68.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. İstanbul: Matbaa-i Âmire. 1/417

Silahdar Tezkiresi, İstanbul Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.05.2015

Eserlerinden Örnekler

Hazer itmez mi ol meh berk-i âlem-sûz-ı âhımdan

Kopar şûr-ı kıyâmet gird-bâd-ı gerd-i râhımdan

Zihî feyz-i bahâr-ı cilve-tâb-ı hüsn-i dil-cû kim

Hayâl-i ârızınla gül bitürdüm bûsegâhımdan

O ser-mest-i hevâ-yı kâkül-i anber-şemîm kim

Dil-i müşk-i Huten pür-hûn olur bûy-ı giyâhımdan

Ne denlü ebr-i nahvet olsa da rû-pûş-ı istignâ

Rehâ bulmaz o meh-rû hâle-i nûr-ı nigâhımdan

Hatunla âkıbet peyvend-bend-i ihtilât oldı

Yine bu kayd ile âzürdeyem baht-ı siyâhımdan

O Mecnûnam ki fikr-i dâniş deşt-i temennâda

Sevâd-ı hâme-i leylî çıkardım dûd-ı âhımdan

Vücûdum mû-be-mû fevvâre-i âteş idüp ey dil

Şikâyet etsem olmaz mı o zâlim padişâhımdan

Emînâveş olup azâde-ser ikbâl-i dünyâdan

Çıkardım âsmân-ı dehr-i dâmân-ı külâhımdan

Kılıç, Filiz (1988).Tezkire-i Şuara-yı Şefkat-i Bağdadî. ekitap.kulturturizm.gov.tr.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EDÂ, Sultan Hand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
2ŞEVKET, Şevket Deded. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
3ŞEYHİ-İ BURNAZd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
4Âlî, Âlî Efendid. ? - ö. 1646Madde AdıGörüntüle
5ŞÂ\'İRÎ, Memid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
6RÛHÎ, Rûhî Efendid. ? - ö. 1754-55Madde AdıGörüntüle