EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendi

(d. 1824/1240 - ö. 1887/1305)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1240/1824 senesinde İstanbul'da doğdu. Mehmed Emîn adında bir kişinin oğludur. Büyük dedesi Kastamonu'da Solaklar Kethudâsı diye anıldığından Solaklar Kethudâsı-zâde sanıyla tanındı. Şiirlerinde Emîn ve Vahîd mahlaslarını kullandı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Mâliye Aklâmı'na intisap etti. 1273/1856 senesinde Kastamonu eyaleti Mal Başkâtibi oldu. 1280/1863 yılında Trabzon Muhasebecesi, 1284/1867 senesinde Erzurum Muhasebecisi görevinde bulundu. 1285/1868 yılında Erzurum, daha sonra Sivas ve Cezâir-i Bahr-i Sefîd defterdarlığı görevine getirildi. Bahriye Nezareti mektupçuluğunda ve muhasebeciliğinde bulundu. 1295/1878 senesinde Edirne ve 1299/1882 senesinde de Manastır defterdarı olarak görev yaptı. 1305/1887 senesinde İstanbul'da Aksaray'daki evinde vefat etti. Eyüp'te Hâcet Kapısı civarına defnedildi.

Son Asır Türk Şairleri'ne göre torununun elinde bir miktar gazeli ve mektupları görüldü. Bazı şiirleri devrin gazetelerinde neşrolundu (İnal 1988: 293).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ebruvânındır kemân müjgân-ı dîden tîrdir

Katle uşşâkı ser-â-pâ muntazır şemşîrdir

Halka halka zülf-i anber-bûların cânâ senin

Bend içün mecnûn-ı aşkı bir takım zencîrdir

Gelür ol ruhlar ki gûyâ levha-i sîm üstüne

Lâl ile Bihzâd yapmış nev-resim tasvîrdir

Noktadır hâl-i siyehler safha-i ruhsârda

Hattın uşşâka peyâm-ı vaslını tahrîrdir

Görmedim mısr-ı melâhatde eşin rü'yâda da

Nâmına Yûsuf denilse çok güzel ta'bîrdir

Sen hadîs-i aşka bak tafsîl idersin zâhidâ

Yoksa bu ebhâs-i hüsni muhtasar tefsîrdir

Gençliginde gör Emîn-i derd-mendin hâlini

İhtiyâr-ı kahr-ı gurbetle cüvânım pîrdir

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 294.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİF, Çalkandızâde Mustafa Ârif Efendid. ? - ö. 1771-1772Doğum YeriGörüntüle
2Arya, Delald. 06 Nisan 1979 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ergüden, Işıkd. 24 Şubat 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA NÛRÎ PAŞAd. 1824 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
5PERTEV, İbrahim Edhem Pertev Paşa, Erzurumlud. 1824 - ö. 1872Doğum YılıGörüntüle
6SÂFÎ, Ahmed Sâfî, Tokatlıd. 1824 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
7ÖRFÎ, Göricelid. ? - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
8VAHÎD, Ebû Bekird. 1802 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
9KEMÂL, Seyyid Ahmed Kemâl Paşad. 1808-09 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
10DERVİŞ, Yayabaşızâde Derviş Deded. ? - ö. 1591MeslekGörüntüle
11MUHLİSÎ/DEFTERÎ, Halîl Muhlis Efendi b. Îsâ Efendid. 1508 - ö. 1568MeslekGörüntüle
12HİMMETÎ, Himmetî-i İsfahânîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13HÂLET, İbrâhim Hâlet Bey, İstanbullud. 1837 - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FİKRÎ, Helvacı-zâded. 1849 - ö. 1886 dsAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NERMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÜLÂLÎ, Hacı Feyzullah Efendi, Hacı Feyzullah Nakşibendîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GÂZÎ/GAZÂYÎ, Abdülkerim Gâzîd. ? - ö. 1665-66Madde AdıGörüntüle
18EMÎN, Cündî-zâde Mehmed Emîn Efendi, Şamlıd. ? - ö. 1878Madde AdıGörüntüle