EMÎN/VAHÎD, Solaklar Kethudâsı-zâde Mehmed Emîn Vahîd Efendi

(d. 1824/1240 - ö. 1887/1305)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1240/1824 senesinde İstanbul'da doğdu. Mehmed Emîn adında bir kişinin oğludur. Büyük dedesi Kastamonu'da Solaklar Kethudâsı diye anıldığından Solaklar Kethudâsı-zâde sanıyla tanındı. Şiirlerinde Emîn ve Vahîd mahlaslarını kullandı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Mâliye Aklâmı'na intisap etti. 1273/1856 senesinde Kastamonu eyaleti Mal Başkâtibi oldu. 1280/1863 yılında Trabzon Muhasebecesi, 1284/1867 senesinde Erzurum Muhasebecisi görevinde bulundu. 1285/1868 yılında Erzurum, daha sonra Sivas ve Cezâir-i Bahr-i Sefîd defterdarlığı görevine getirildi. Bahriye Nezareti mektupçuluğunda ve muhasebeciliğinde bulundu. 1295/1878 senesinde Edirne ve 1299/1882 senesinde de Manastır defterdarı olarak görev yaptı. 1305/1887 senesinde İstanbul'da Aksaray'daki evinde vefat etti. Eyüp'te Hâcet Kapısı civarına defnedildi.

Son Asır Türk Şairleri'ne göre torununun elinde bir miktar gazeli ve mektupları görüldü. Bazı şiirleri devrin gazetelerinde neşrolundu (İnal 1988: 293).

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ebruvânındır kemân müjgân-ı dîden tîrdir

Katle uşşâkı ser-â-pâ muntazır şemşîrdir

Halka halka zülf-i anber-bûların cânâ senin

Bend içün mecnûn-ı aşkı bir takım zencîrdir

Gelür ol ruhlar ki gûyâ levha-i sîm üstüne

Lâl ile Bihzâd yapmış nev-resim tasvîrdir

Noktadır hâl-i siyehler safha-i ruhsârda

Hattın uşşâka peyâm-ı vaslını tahrîrdir

Görmedim mısr-ı melâhatde eşin rü'yâda da

Nâmına Yûsuf denilse çok güzel ta'bîrdir

Sen hadîs-i aşka bak tafsîl idersin zâhidâ

Yoksa bu ebhâs-i hüsni muhtasar tefsîrdir

Gençliginde gör Emîn-i derd-mendin hâlini

İhtiyâr-ı kahr-ı gurbetle cüvânım pîrdir

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 294.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AZÎZ, Mektûbî-zâde Abdülazîz Efendid. 1801-02 - ö. 1862Doğum YeriGörüntüle
2Burak Özdemird. 31 Ağustos 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mehmet Solmazd. 05 Mart 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MUSTAFA NÛRÎ PAŞAd. 1824 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
5HACI EMİNE/ŞEM\'Î\'NİN GÜLÜ/ŞEM\'Î\'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824/1845/1846 ? - ö. 1934/1941?Doğum YılıGörüntüle
6NÂİLd. 1824 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
7BEŞÎR FU\'ÂDd. 1852 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
8ÖRFÎ, Göricelid. ? - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
9SÂ\'İB, Ahmed Sâ\'ib Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED, Kaytas-zâded. ? - ö. 1584-85MeslekGörüntüle
11LEBÎB, Abdullah Paşa-zâde Sâdık Efendid. 1747-48 - ö. 1812-13MeslekGörüntüle
12EMÎN, Nazîrî-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1712-13MeslekGörüntüle
13NAZÎF, Ahmedd. ? - ö. 1842-43Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜBÂREK, Erzurumlud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BASÎRÎ, Halîl Efendid. 1804-05 - ö. 1865-66Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDİ, ALAŞEHİRLİZÂDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RESÂ, Mustafâ Maksûd Resâ Efendid. 1800-01 - ö. 1852-53Madde AdıGörüntüle
18ERÎB, Kethüdâ Emin Efendi-zâde Ahmed Erîb Efendid. ? - ö. 1780Madde AdıGörüntüle