EMÎN, Zıllî-zâde Hacı Emîn Efendi

(d. 1242/1826 - ö. 1323/1905)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1242/1826 yılında Kayseri'de doğmuştur. Zıllî-zâde diye anılan meşhur sülaleden, Kayseri müftüsü Hacı Mehmed Efendi’nin oğludur. Kayseri medrese ve mekteplerinde okumuş, öğrenimini tamamladıktan sonra devlet memurluğunda bulunmuş, 1868’de Arazi Başkâtipliğine tayin edilmiştir. 1873’te Kapdan-ı Deryâ Kayserili Ahmed Paşa’nın isteği üzerine İstanbul’a giderek onun özel kâtipliğine geçmiştir. Ahmed Paşa ile birlikte Ruscuk ve Varna’ya gitmiş, Paşa’nın 1879’da hastalanıp İstanbul’a dönmesi ile Hacı Emîn Efendi de önce İstanbul’a, oradan da Kayseri’ye dönmüştür. Bir müddet Kayseri’de bazı devlet memurluklarında çalıştıktan sonra 1889’da Kayseri ve 1891’de Girit’teki Hanya hastanesi müdürlüklerinde bulunmuş, 1894’te emekli olarak memleketine dönmüştür. Hacı Emîn Efendi, zannedildiğinin aksine hacca gitmemiştir. Çok dolaşmış, çok yer görmüş, yüksek dereceli devlet memuriyetlerinde bulunmuş, bilgili ve saygın kişiliği nedeniyle Hacı Emîn Efendi olarak tanınmıştır. 1323/1905 yılında Kayseri'de vefat etmiştir.

Dîvânçe'si Ahmet Emin Güven tarafından Latin harflerine çevrilmiş ve Erciyes Üniversitesi tarafından 1994 yılında basılmıştır. Hacı Emîn Efendi’nin aruzla yazılmış şiirlerinin yanı sıra hece ile yazılanları da vardır.

Kaynakça

Güven, Ahmet Emin (1994). Zıllî-zâde Hacı Emin Efendi. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay.

Güven, Ahmet Emin (2000). Kayseri’de Yazma Mecmualar ve Muhtevâlarından Seçmeler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. ATABEY KILIÇ
Yayın Tarihi: 28.11.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Gönül bir şûha mâildir değil hiç kâbil-i teshîr

Ümîd eyler visâl-i ni’metiyle olmayı dil-sîr

 

Dağılmış sû-be-sû mâr-ı siyeh şeklinde gîsûlar

Virüp yek nazrada dehşet kılur üftâdesin dil-gîr

 

Şeb-i yeldâ gibi zülfin hayâl-i dilde dâimken

Nasıl ‘uşşâkının boynu olur vâreste-i zincîr

 

Hezâran nâz u istiğnâ ile teşrîfe meyl itse

Ziyâ-yı mihr-i hüsni bezm-i rindânı kılur tenvîr

 

Emîn olmaz gönül bast-ı merâmın ‘arz-ı hâl ile

Mürüvvet itse de hâlim şifâhen eylesem takrîr

(Güven, Ahmet Emin (2000). Kayseri’de Yazma Mecmualar ve Muhtevâlarından Seçmeler. Kayseri: Erciyes Üniversitesi Yay. 111.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÜLEYMANEGÎ-ZÂDE/ SÜLEYMANBEG-ZÂDE, Dânişî Pîrî Çelebid. ? - ö. 1561Doğum YeriGörüntüle
2KADRÎd. ? - ö. 1604Doğum YeriGörüntüle
3HÂDÎ, Hadi Sarpyalçınd. 1886 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4NAZMİ, İsmaild. 1826 - ö. 1901Doğum YılıGörüntüle
5FÂTİH, Fâtih Efendid. 1826 - ö. 1849Doğum YılıGörüntüle
6AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7RÛHÎ, Abdülkerim Ruhi Efendid. 1840 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
8ENVERd. 1842 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
9EMÎN EFENDİ, Divrikli Dâmâd Emîn Efendid. 1821 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
10Atila Erd. 17 Aralık 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Muammer Bilged. 1949 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Kamuran Özbird. 1927 - ö. ?MeslekGörüntüle
13FEYZÎ, Pazarbaşı-zâde Feyzullâh Feyzî Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEHMED FEVZÎ, Kırşehirlid. ? - ö. 1915Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15MEHMED ES'AD BEY, Pîrî-zâded. 1851 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DÂVUD PAŞA, Bağdatlıd. ? - ö. 1851Madde AdıGörüntüle
17RIZÂ, Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmedd. ? - ö. 1672Madde AdıGörüntüle
18ABDÎ, Mühürdar Hacı Abdîd. 1699-1700 - ö. 1764Madde AdıGörüntüle