EMÎNÎ, Mehmed Emîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1663-64/1074)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed'dir. Bursalı Abdulhâdî Efendi’nin oğludur. Gençliğinde İstanbul'a gelerek öğrenimini tamamladı ve Karaçelebizâde Mehmed Efendi’den mülazım oldu. Sofya, Kıbrıs, Ankara, Bağdat, Belgrat, Filibe ve Eyüp kadılıklarında bulundu. Üsküdar kadılığından azlolduktan sonra Anadolu Hisarı'ndaki yalısında sakin iken 1074/1663-64'te vefat etti. Kanlıca'daki İskender Paşa Camii haziresine gömüldü. Bayramiyye tarikatına mensuptu. (Çapan 1989: 67). Belîğ, vefat tarihini, diğer kaynaklardan farklı olarak, 1076/1665-66 olarak verir.

Âlimliği yanında şiir ve inşasıyla da tanındı. (Çapan 1989: 67).

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1988). Beliğ İsmail Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık. 19.

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Riyâzetsiz cihânda kimse irfân-âşnâ olmaz

Kedû huşk olmayınca mâhir-i fenn-i şinâ olmaz

Dinilmez dil-rübâdan geçmeyince mâ-cerâ-yı aşk

Piyâle tâ ki hâlî olmaya anda sadâ olmaz

Degil târ-ı ta'alluk kâmile sedd-i sefer-sâzî

Sülûk-ı sûzene peyvend-i rişte bend-i pâ olmaz

Heveskârî-i zînet şahs-ı nâ-kâbilde kâbil mi

Dil-i zenciyyede hîç ragbet-i reng-i hınâ olmaz

Ko zâhid meclis-i rindânda fikr-i resm-i ta'zîmi

Tekellüf-düşmenân beyninde aslâ merhabâ olmaz

Emînâ n'ola etsem zahm-ı tîg-ı cevr ile feryâd

Kalem şakk olmasa anda sarîr-i iştikâ olmaz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 185.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FERRUHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Doğum YeriGörüntüle
4FERRUHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Doğum YılıGörüntüle
7FERRUHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Ölüm YılıGörüntüle
10FERRUHÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737MeslekGörüntüle
13FERRUHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FERRUHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17AVNÎ, Mustafa Avnî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SUHÛFÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1737Madde AdıGörüntüle