EMÎNÎ, Mehmed Emîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1663-64/1074)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed'dir. Bursalı Abdulhâdî Efendi’nin oğludur. Gençliğinde İstanbul'a gelerek öğrenimini tamamladı ve Karaçelebizâde Mehmed Efendi’den mülazım oldu. Sofya, Kıbrıs, Ankara, Bağdat, Belgrat, Filibe ve Eyüp kadılıklarında bulundu. Üsküdar kadılığından azlolduktan sonra Anadolu Hisarı'ndaki yalısında sakin iken 1074/1663-64'te vefat etti. Kanlıca'daki İskender Paşa Camii haziresine gömüldü. Bayramiyye tarikatına mensuptu. (Çapan 1989: 67). Belîğ, vefat tarihini, diğer kaynaklardan farklı olarak, 1076/1665-66 olarak verir.

Âlimliği yanında şiir ve inşasıyla da tanındı. (Çapan 1989: 67).

 

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (1988). Beliğ İsmail Güldeste-i Riyâz-ı İrfân ve Vefeyât-ı Dânişverân-ı Nâdiredân (Tıpkıbasım). Ankara: Anıl Matbaacılık. 19.

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ, Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 04.07.2014
Güncelleme Tarihi: 25.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Riyâzetsiz cihânda kimse irfân-âşnâ olmaz

Kedû huşk olmayınca mâhir-i fenn-i şinâ olmaz

Dinilmez dil-rübâdan geçmeyince mâ-cerâ-yı aşk

Piyâle tâ ki hâlî olmaya anda sadâ olmaz

Degil târ-ı ta'alluk kâmile sedd-i sefer-sâzî

Sülûk-ı sûzene peyvend-i rişte bend-i pâ olmaz

Heveskârî-i zînet şahs-ı nâ-kâbilde kâbil mi

Dil-i zenciyyede hîç ragbet-i reng-i hınâ olmaz

Ko zâhid meclis-i rindânda fikr-i resm-i ta'zîmi

Tekellüf-düşmenân beyninde aslâ merhabâ olmaz

Emînâ n'ola etsem zahm-ı tîg-ı cevr ile feryâd

Kalem şakk olmasa anda sarîr-i iştikâ olmaz

(İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 185.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YeriGörüntüle
4Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Doğum YılıGörüntüle
7Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Ölüm YılıGörüntüle
10Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?MeslekGörüntüle
11VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762MeslekGörüntüle
13Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Fırat Canerd. 08 Eylül 1976 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17VÂSIF, Hacı Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Vâsıf Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18FAHRÎ/FAHREDDÎN, Eşref-zâde Şeyh Seyyid Hacı Mehmed Fahreddîn Efendid. 1715 - ö. 8 Eylül 1762Madde AdıGörüntüle