ENVERÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Meşhur Âşık Beşiktaşlı Gedayî, muasırı olan saz şairlerinden bahsettiği bir manzumesinde onun da ismini zikretmektedir. Ergun, 19. asrın son yarısında yazılmış kendinde bulunan bir mecmuada Enverî'nin hece ve aruz vezinleriyle yazılmış manzumelerini neşretmiştir (yty: 1303). Biri hece, biri aruz ile söylenmiş iki şiiri yayımlanmıştır. Bu şiirler dışında âşığın hayatı hakkında bilgi yoktur.

Kaynakça

Ergun, S. Nüzhet (yty). Türk Şairleri 3. yyy.

“Enverî” (1979). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 52. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 03.12.2014
Güncelleme Tarihi: 06.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Bugünler tecelli bize yardımcı

Efkârımız artar gam gam üstüne

Bilmem noksanım mı kaderim midir

Ayak baş üzredir dam dam üstüne

 

Kimi bend olmuş bir şahs-ı hayâle

Kimisi istemez girsin vebâle

Kimisi istemez girsin nebale

Nûşder şarabı zemzem üstüne

 

Biçare Enverî pertev salalı

Nadan kelamına teslim olalı

Derd-i füzûnuna devâ bulalı

Çekilir mi böyle dem dem üstüne

Ergun, S. Nüzhet (yty). Türk Şairleri 3. yyy. 1303.

 

Gazel

Görmedim sen gibi bir giysû-yi anber mûları

Göremedim sen gibi giysû-yi anber mûları

 

Serv kaddin sâyesinde gizle cesmin nâzenin

Görmesin hurşid cemâlin perde kıl giysûları

 

Sevdiğim bilmez misin bîgâne olmaz âşinâ

Hasbeten lillâh içün terk eyle bu bedhûları

 

Enverî senden recâ evler güzeller serveri

Kendine güldürme gel hasmın olan adûları

Ergun, S. Nüzhet (yty). Türk Şairleri 3. yyy. 1303.