ES'AD, Koruağasızâde Mehmed Es'ad Efendi

(d. ?/? - ö. 1764-1766/1178-1180)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Es'ad’dır. Dimetoka ve Edirne gibi şehirlerde Koruağalığı yapan Seyyid Mus­tafa Ağa'nın oğlu olduğundan Koruağasızâde Mehmed Es'ad Efendi olarak tanındı. Babasının yerine koruağası oldu. Hattat Fındıkzâde İbrahim Efendi’den talik hattını meşk etti. Sultan III. Mustafa devri (1757-1774) şairlerindendi. Ergun (1936-1945: 1322)’a göre 1178/1764-1180/1766 yılları arasında vefat etti.

Esad'ın bilinen tek eseri Dîvânçe’sidir. Eser, İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi TY 125’tedir. Bu nüshada bir münacat, 3 na't, 1 çâryâr methiyesi, 4 hadisin manzum tercümesi, 2 Mevlana methiyesi, 2 kaside, 51 tarih, 1 terci-i bend, 1 müseddes, 1tahmis, Hikâye-i Seyyid Cevrî başlıklı 1 mesnevi, manzum 1 mektup, 36 gazel, 1 kıt‘a, 6 nazım, 9 rübai, 28 beyit, sonunda mensur 1 hikâye, 5 mektup sureti yazılıdır (İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu 1968: 892). Ergun (1936-1945: 1323-1324), Es‘ad’ın Nedîm ve Avnî’nin şiirlerine nazireler yazdığını, âşıkâne gazeller vücuda getirdiğini belirtikten sonra sekiz manzumesi ile Seyyid Cevrî hikâyesinden bir bölüm yayımlamıştır.

Kaynakça

Beydilli, Kemal (2006). “Mustafa III”. İslam Ansiklopedisi. C. 31. İstanbul: TDV Yay. 280-283.

Cunbur, Müjgan (2003). “Es‘ad”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 3. Ankara: AKM Yay. 423. 

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Esad (Koruağasızâde)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1322-1325.

İstanbul Kütüphaneleri Türkçe Yazma Divanlar Kataloğu (1968). “Es‘ad”. C. III. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi. 892.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yayınları. 158.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 40.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 720.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). C. 3. “Esad Mehmed Efendi (Koruağasızâde)”. İstanbul: Dergâh Yay. 87. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 14.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Hikâye-i Seyyid Cevrî'den

Mora'dan avdeti esnâsında

Tıfl idi vâlidesi yanında

Gül-i nev-hîz iken ol şûh-i cihân

Verdi etmekçiliğe şöhret ü şân


Öyle bir şûh-i cihânın el'ân

Görmedi mislini çeşm-i devrân


Okıyub yazmada mâhir oldu

Sa'y idüb hâsılı şâir oldu


Lem'a bahşâ-yi kemâl olmuş idi

Meclis ârâ-yi hayâl olmuş idi


Şâir-i tâze edâ Cevrî'dir

Âb-ı rûy-i şuarâ Cevrî'dir


Bikr-i mazmûnu dür-i nâ-süfte

Nazmı da kendi gibi âşüfte


Nazm-ı bî-kâfiyesinin el'ân

Uğramaz yanına kat'â evzân

Ergun, Sadettin Nüzhet (1936-1945). “Esad (Koruağasızâde)”. Türk Şairleri. C. 3. İstanbul: Bozkurt Matbaası. 1324.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
2MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Doğum YeriGörüntüle
3Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Doğum YılıGörüntüle
5MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Doğum YılıGörüntüle
6Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Ölüm YılıGörüntüle
8MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Ölüm YılıGörüntüle
9Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909MeslekGörüntüle
11MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666MeslekGörüntüle
12Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEREF BACId. 1864 - ö. 1909Madde AdıGörüntüle
17MESUD, Hocazâde Mesut Efendid. ? - ö. 1 Ağustos 1666Madde AdıGörüntüle
18Nurdan Beşergild. 1971 - ö. ?Madde AdıGörüntüle