ES'AD, Manisalı Ahmed Efendi

(d. 1779/1193 - ö. 1857/1274)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1779 yılında Manisa'da doğdu. Adı Es'ad Ahmed Efendi'dir. Bütün kaynaklar böyle yazdığı hâlde Bursalı Mehmed Tâhir adının Mehmed Es'ad Efendi olduğunu yazıyor (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 72). Manisa müftüsü Na'îmî Halîl Efendi'nin oğludur. Babasından ilk eğitimini aldıktan sonra İstanbul'a gitti. Meşhur Hoca Neş'et Efendi'den Farsçayı ve Hoca Abdurrahîm Efendi'den Arapçayı ve diğer ilimleri öğrendi. 1824'te müderris oldu. 1837'de Manisa müftüsü, 1852 yılında Kudüs kadısı oldu. 1857'de Manisa'da vefat etti, babasının yanına defnedildi. Kâdirî tarikatına bağlı olup Borlu Kuddûsî Ahmed Efendi'nin halifesidir. Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Eserleri şunlardır:

1. Nasîhatü'l-Mülûk Tercümesi: Yazma hâlindedir.

2. Tuhfe-i Arabiyye-i Âsım Şerhi: Bu eser Mütercim Âsım'ın Tuhfe-i Vehbî tarzındaki Arapça lügatinin tercümesidir, ancak yarısına kadar şerhedilmiştir.

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

Ergun, Sadeddin Nüzhet (yty.). Türk Şairleri. C. III. İstanbul.

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 02.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Na't-ı Şerîf

Dü-âlem nûr-ı zâtından eserdir yâ Resûlallâh

Vücûdundan halâyık behre-verdir yâ Resûlallâh

Cebînin ahteri burc-ı hidâyet ehl-i irfâna

Dü-çeşmin manzar-ı levh-i kaderdir yâ Resûlallâh

Nihâlin sâyesi murg-ı hümâdır hâke meyl etmez

Uluvv-i şânına burhân-ı ferdir yâ Resûlallâh

Dil-i uşşâkı bülbül-veş nevâ-sâz eyleyen her dem

Cemâlin goncasından bûy-ı terdir yâ Resûlallâh

Adû-yı bed-zebâna cây-ı emn olmazdı dünyâda

Velî âsâr-ı feyzin ser-te-serdir yâ Resûlallâh

Ne mümkindir beşer künh-i şerîfin eyleye idrâk

Sana vassâf olan Rabb-i kaderdir yâ Resûlallâh

Şefâ'atla bula fevz ü felâhı Es'ad-ı âsî

Eğer olmazsa hâli der-be-derdir yâ Resûlallâh

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 13, 14.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EŞREF, Şair Eşref, Mehmed Eşref Efendid. 1846-47 - ö. 1912Doğum YeriGörüntüle
2HÂTİF, Mehmed Hâtif Efendid. ? - ö. 1849Doğum YeriGörüntüle
3Hüseyin Öncüd. 02 Mart 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÜLFETÎ, İsmaild. 1779 - ö. 1885Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİD, Mevlânâ Ziyâeddîn Hâlid, Şehrizorlud. 1779 - ö. 1827Doğum YılıGörüntüle
6KUSURÎ, Ömerd. 1779 - ö. 1852\'dsDoğum YılıGörüntüle
7FETHÎ/ALÎ, Osmân Bey-zâde Fethî Mehmed Alî Efendid. 1804-5 - ö. 1857Ölüm YılıGörüntüle
8İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Ölüm YılıGörüntüle
9ZÂKİR, Kasım Beyd. 1784 - ö. 1857Ölüm YılıGörüntüle
10FETHÎ, Mustafa Fethid. 1837 - ö. 28.12.1922MeslekGörüntüle
11KARAMANÎ-ZÂDE, Mehmed Efendid. ? - ö. 1612MeslekGörüntüle
12BAHSÎ, Mehmed Bahsî Efendid. ? - ö. 1623-24MeslekGörüntüle
13TEVFÎK, Ahmed Tevfîk Beyd. 1805-06/1810? - ö. 1860Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ATÂd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZEHÂVÎ, Baban-zâde Mehmed Feyzî Efendid. ? - ö. 1890-91Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862Madde AdıGörüntüle
17GÂ\'İBÎ, Şeyh Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18İRŞÂDÎ, Ahmedd. 1819-1820 - ö. 1880-1881Madde AdıGörüntüle