ES’AD-ZÂDE, Seyyid Mes’ûd Efendi

(d. ?/? - ö. 1091/1680)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Seyyid Mes’ûd Efendi, Nakib Mehmed Said Efendi’nin oğludur (Mehmet Süreyyâ 1308: IV/366; Kurnaz-Tatçı 2001: 953). Seyyid Mes’ûd Efendi müderristir. 1091 / 1680’de hocası Kürt Mehmed’in kaza ile vefatına sebep olduğundan vârislerinin padişaha arzuhâl vermeleriyle babası nâiblikten azledildi (Mehmet Süreyyâ 1308: IV/366). Bu hadise üzerine Seyyid Mes’ûd Efendi Bursa’ya gönderildi (Mehmet Süreyyâ 1308: IV/366). Seyyid Mes’ûd Efendi Bursa’da iken 1091 / 1680 yılında vebadan vefat etti (Mehmet Süreyyâ 1308: IV/366; Kurnaz-Tatçı 2001: 953). Çağının ilimlerindeki ve şiirdeki mahareti övülen Es’ad-zâde Seyyid Mes’ûd Efendi’nin edebî şahsiyeti ve eserleri hakkında kaynaklarda yeterli bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr). İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş Şu’arâ. İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.
Kurnaz, Cemal ve Mustafa  Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay. 953.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C.3. Ankara: Bizim Büro Yay.
Mehmed Süreyyâ (1308). Sicill-i Osmânî yahud Tezkire-i Meşâhîr-i Osmâniyye. C.4. İstanbul: Matbaa-i Âmire.366.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 08.04.2014
Güncelleme Tarihi: 26.11.2020

Eserlerinden Örnekler