EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Bey

(d. 1247/1831 - ö. 1307/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bursa'da 1247/1831 tarihinde doğdu. Asıl adı Eşref Mehmed Bey'dir. Bursa'nın tanınmış ailelerinden olan Kassâb-zâde Ali Rızâ Bey'in oğlu olduğundan Kassâb-zâde sanıyla tanındı. Bursa ulemasından Ebe-zâde Abdurrahmân Efendi'den Arapça bilimleri, Burûsevî Osmân İzzet Efendi'den de Farsça bilimleri tahsil etti. Bursa vilayeti Tahrîrât Kalemi'nde kâtiplik yaptı. Ticâret riyâsetinde bulundu. 1307/1889 yılında Bursa'da vefat etti.

Sicill-i Osmânî'ye göre şair idi (Mehmed Süreyya 1308: 390). Fatîn'e göre ise şiiri latif, zarif bir şairdir (1271: 16). Şiirlerinden bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Safha-i hüsnün şehâ bir gülşen-i ârestedir

Belki bâg-ı cennet-i a'lâ disem şâyestedir

 

Aşkına gönlüm virüp aldım hayât-ı tâzeyi

Nâzenînim sevdigim bir dilber-i nev-restedir

 

Şöyle yakdın âteş-i aşkınla hayfâ bendeni

Dûd-ı âhım ebr-âsâ göklere peyvestedir

 

Cânib-i tahlîse pervâz idemez bir vechile

Murg-ı dil zencîr-i gîsûsıyla yârin bestedir

 

Gamzesiyle yaralanmakda iken cân u gönül

Kim dimiş Eşref belâ-yı yârdan vârestedir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 16.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1BÂKÎ, Derviş Abdülbâkîd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Nurefşan Çağlaroğlud. 15 Mart 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KÂTİBÎ, Kâtibî Çelebid. ? - ö. 1499-1500Doğum YeriGörüntüle
4VİRÂNÎd. 1831 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
5KÂŞİF, Ömerd. 1831 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
6HİLMÎ, Mehmed Emînd. 1831 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
7FEYZÎ, Halîld. 1793 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8NÂZİMÎ, Molla Bilâl Bin Mollâ Yûsufd. 1825 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
9NÂDİRÎ, Hasan Nâdird. 1830 - ö. 1889\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
10HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1824MeslekGörüntüle
11Ömer Lütfi Fikrid. 1872 - ö. 7 Ekim 1934MeslekGörüntüle
12KÂTİBÎ, Muhammed bin Sâdıkd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MİHRÎ, Enderunlu Mihrî Halîm Beyd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İBRÂHÎM, Yalvaçlı İbrâhîm Efendid. ? - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HEVÂYÎ, İbrâhimd. 1873 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NÛRÎ, Yusuf Nûrî Efendid. ? - ö. 975/1568\'den önceMadde AdıGörüntüle
17NASFET, Hasan Bayrakdar-zâde Mustafa Nasfet Efendid. ? - ö. Temmuz-Ağustos 1808Madde AdıGörüntüle
18VÂKIFd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle