EŞREF, Kassâb-zâde Eşref Mehmed Bey

(d. 1247/1831 - ö. 1307/1889)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Bursa'da 1247/1831 tarihinde doğdu. Asıl adı Eşref Mehmed Bey'dir. Bursa'nın tanınmış ailelerinden olan Kassâb-zâde Ali Rızâ Bey'in oğlu olduğundan Kassâb-zâde sanıyla tanındı. Bursa ulemasından Ebe-zâde Abdurrahmân Efendi'den Arapça bilimleri, Burûsevî Osmân İzzet Efendi'den de Farsça bilimleri tahsil etti. Bursa vilayeti Tahrîrât Kalemi'nde kâtiplik yaptı. Ticâret riyâsetinde bulundu. 1307/1889 yılında Bursa'da vefat etti.

Sicill-i Osmânî'ye göre şair idi (Mehmed Süreyya 1308: 390). Fatîn'e göre ise şiiri latif, zarif bir şairdir (1271: 16). Şiirlerinden bir örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1308). Sicill-i Osmânî. C. I. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Safha-i hüsnün şehâ bir gülşen-i ârestedir

Belki bâg-ı cennet-i a'lâ disem şâyestedir

 

Aşkına gönlüm virüp aldım hayât-ı tâzeyi

Nâzenînim sevdigim bir dilber-i nev-restedir

 

Şöyle yakdın âteş-i aşkınla hayfâ bendeni

Dûd-ı âhım ebr-âsâ göklere peyvestedir

 

Cânib-i tahlîse pervâz idemez bir vechile

Murg-ı dil zencîr-i gîsûsıyla yârin bestedir

 

Gamzesiyle yaralanmakda iken cân u gönül

Kim dimiş Eşref belâ-yı yârdan vârestedir

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 16.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İsmet Bozdağd. 13 Mart 1916 - ö. 8 Mart 2013Doğum YeriGörüntüle
2RÂZÎ, Bursalı Destârî-zâde Seyyid İbrâhîmd. 1761-62 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HAYREDDİN-ZÂDE, Ahmed Hayrî Efendid. ? - ö. 1616Doğum YeriGörüntüle
4FÂ'İK BEY, Hacı Fâ'ik Beyd. 1831 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5RÂ'İF, Feyzullah Râ'if-i Âmidîd. 1831-32 - ö. 1889-90Doğum YılıGörüntüle
6RIZÂ, Mehmed Rıza Bey, Bergoslud. 1831 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
7NÂDİRÎ, Hasan Nâdird. 1830 - ö. 1889\'dan sonraÖlüm YılıGörüntüle
8NAZİFÎ, İsmaild. 1820 - ö. 1889-1890Ölüm YılıGörüntüle
9RENGİ, Mehmedd. 1817 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
10VAHÎD, Ahmed Vahîd Efendid. ? - ö. 1839-1861MeslekGörüntüle
11ARZÎ, Mehmed Deded. ? - ö. 1664MeslekGörüntüle
12FÂ'İZ, Mehmed Fâ'iz Efendid. ? - ö. 1732-33MeslekGörüntüle
13MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MERKEZ-ZÂDE ŞÜKRÜd. 1853 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15PERTEV PAŞA, Seyyid Mehmed Saidd. 1785 - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REŞÎD, Mustafad. ? - ö. 1759-60Madde AdıGörüntüle
17ABDÎd. 1706-07 - ö. 1769-70Madde AdıGörüntüle
18SELMÂN/İLÂHÎ, Seyyid Selmân Çelebid. ? - ö. 1571-72Madde AdıGörüntüle