EŞREF, Muîneddin Eşref Efendi

(d. ?/? - ö. 1587/995)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Mirza Mahdum olarak da bilinmektedir. Abdülbâkî Efendi’nin oğludur. Baba tarafından Seyyid Şerif, anne tarafından Kadı Cihan ve Mir Gıyaseddin’in torunlarındandır. Tebriz’de öğrenim gördü ve II. İsmail’e nedimlik yaptı. Bir süre Anadolu topraklarında kaldıktan sonra yeniden İran’a döndü. Bu sırada II. İsmail şâh olunca sadrü’l-ulemâ ve nakibü’l-eşraf oldu. Şah II. İsmail öldürülünce ailesiyle birlikte Şehrizor valisi Mahmud Paşa’ya sığındı. Bir süre sonra İstanbul’a gönderildi ve kendisine caize ve medrese ihsan olundu. 973/1565 yılında hacca gitti. Daha sonra Diyarbakır, Bağdat, Trablusgarp, Medine ve Mekke mollası oldu. 993/1585’te tekrar nakibü’l-eşraf olarak atandı. 994/151586’da annesi vebadan ölünce Mekke’ye gömülmesini arzu etti ve Rumeli kazaskerliği payesine şeyhü’l-haremlik ilavesiyle Mekke mollası oldu. 995/1587 yılında vefat eden Eşref Efendi matematik, fıkıh ve nücum ilimlerinde mâhirdi (Akbayar 1996: C.4, 1111).

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.04.2014
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler