FÂHİR, Salih Fâhir Efendi

(d. ?/? - ö. 1708-09- Temmuz- Ağustos 1715/1120-1127)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Bosnalı olup, asıl adı Sâlih’tir. Bazı vezirlere/beylerbeyine imamlık yaptı. Şiir ve inşadaki yeteneğinden dolayı divan kâtibi oldu. Divan-ı hümayun kâtipleri zümresine katıldı. Daha sonra tasavvufa yönelip Mevlevî tarikatına girdi. Halvetî şeyhlerinden Şeyh İlyas Efendi'den inabet alarak Sakız Adası'nda şeyhlik yaptı. Uzun süre seyahat ettikten sonta İstanbul'a döndü ve imamlık yaptı. Mora'nın fethinden sonra Anbolu Kalesi'nde mukabeleci oldu. (Abdülkadiroğlu 1999: 292).. Bu görevindeyken vefat etti. Ölüm tarihi Beliğ’de 1120/1708-09, Safayî, Salîm ve Vekâyiü’l-Fuzalâ’da Recep 1127/ Temmuz-Ağustos 1715 olarak zikredildi. Anabolu'de medfundur .

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb(Tıpkı Basım)Ankara: KB Yay.

Özcan, Abdulkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakâ’ik-i Nu’mâniyye ve Zeyilleri “Vakâyiü’l-Fuzalâ”. C. 4. İstanbul: Çağrı Yay. 469

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 07.03.2014

Eserlerinden Örnekler

Görünmez 'âleme ol nev-cevân nâzükdür

Olur perî gibi gözden nihân nâzükdür

İder su'âl u cevâbı rumûz-ı gamzeyle

Tekellüm itmez o gonca-dehân nâzükdür

Dehân-ı nâzüki ile miyânı vasfında

Misâl-i Fâhir-i tâze-zebân nâzükdür

***

Kân-ı cevâhir olsa aceb mi dehânımız

Evsâf-ı lalün oldı çü vird zebânımız

(Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.292).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GÂ'İBÎ, Şeyh Mustafad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TAB\'Îd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GÂ'İBÎ, Şeyh Mustafad. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TAB\'Îd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GÂ'İBÎ, Şeyh Mustafad. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TAB\'Îd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GÂ'İBÎ, Şeyh Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11TAB\'Îd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13GÂ'İBÎ, Şeyh Mustafad. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TAB\'Îd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GÂ'İBÎ, Şeyh Mustafad. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TAB\'Îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Mehmed Müfettişd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle