FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendi

(d. ?/? - ö. 1861 ds./1278)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Hacı Fahreddîn Efendi'dir. Şiirlerinde Fahrî mahlasını kullandı. Tahsilini tamamladıktan sonra bir müddet Evkâf-ı Hümâyûn hazinesinde bulunan Gedikler Odasına devam etti. Bir süre sonra da bu odanın kâtipliği görevinde bulundu. Kendisine hâcelik rütbesi verildi ve Evkâf Nezâreti Tahrîrât Odasında mümeyyizlik yaptı. Vefat tarihi bilinmemekle beraber Sicill-i Osmânî'ye göre (Mehmed Süreyya 1311: 11) Sultan Abdülmecîd devri (1839-1861) sonlarına kadar yaşamıştır.

Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Bezme ra'nâ aşk ile pür câm-ı enverdir ruhun

Gösterir ahvâlini uşşâka manzardır ruhun

Hüsn ü ânın çaldı gönli âşinâ-yı çeşm idüp

Kıldı sûz encâm çün sûzâne mazhardır ruhun

Niçe hayret niçe nükhet nâdîye gelsen zuhûr

Çün kelâmın dil-firîb hem verd-i ahmerdir ruhun

Zulmeti a'yândan imhâ eyleyüp envâr-ı hat

Pek mücellâ görünür gâyet münevverdir ruhun

Gülşen-i tab'ımdan olur arz gülbû-veş senâ

Her nazar Fahrî'ye bir dürlü ziyâ-verdir ruhun

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 326.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Doğum YeriGörüntüle
2SÂMÎ, Arpaemînizâde Mustafâd. ? - ö. 1734Doğum YeriGörüntüle
3NİKÂTÎd. ? - ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
4REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5SÂMÎ, Arpaemînizâde Mustafâd. ? - ö. 1734Doğum YılıGörüntüle
6NİKÂTÎd. ? - ö. 1715Doğum YılıGörüntüle
7REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMÎ, Arpaemînizâde Mustafâd. ? - ö. 1734Ölüm YılıGörüntüle
9NİKÂTÎd. ? - ö. 1715Ölüm YılıGörüntüle
10REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900MeslekGörüntüle
11SÂMÎ, Arpaemînizâde Mustafâd. ? - ö. 1734MeslekGörüntüle
12NİKÂTÎd. ? - ö. 1715MeslekGörüntüle
13REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÂMÎ, Arpaemînizâde Mustafâd. ? - ö. 1734Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİKÂTÎd. ? - ö. 1715Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16REFÎK, Hacı Murâd Ağa-zâde Mustafa Refîk Beyd. 1829 - ö. 1900Madde AdıGörüntüle
17SÂMÎ, Arpaemînizâde Mustafâd. ? - ö. 1734Madde AdıGörüntüle
18NİKÂTÎd. ? - ö. 1715Madde AdıGörüntüle