FASÎHÎ, Ahmed Fasîhî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ahmed’dir. Ahmed Fasîhî Efendi olarak tanındı. Ramazan adlı bir pehlivanın oğludur. Tahsilinin tamamladıktan sonra Dergâh-i Âlî yeniçerileri arasına katıldı. Şeştar çalmakla ve pehlivanlıkla ün kazandı. İkbâl ümidiyle Mısır’a, oradan da hac için Mekke’ye gitti. Sultan III. Ahmed devri (1703-1730)nin sonlarında vefat etti.

Eserleri şunlardır:

1. Esmâ-i Bilâd: Manzumdur (Çapan 2005: 497).

2. Bezm-i Kuyûf: Resimli bir risaledir. Buradaki resimleri de kendisi yapmıştır (Çapan 2005: 497).

Sâlim (İnce 2005: 561)’de iki beyti ve Safayî (Çapan 2005: 497-498)’de üç gazeli ile iki beyti yer almaktadır.

Kaynakça

Aktepe, Münir (1989). “Ahmed (III)”. İslâm Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: TDV Yay. 34-38.

Cunbur, Müjgân (2004). “Fasîhî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 21-22.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 497-498.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 130.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 560-561.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 774.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 24.05.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Meyl edip kıble-nümâ gibi biraz saga sola

Âkıbet kûyuna togruldu gönül geldi yola

Şîşe-i dîde-i pür-âba eger almaz isem

O şehin belki hayâl-i gül-i ruhsârı sola

Mîve-i vaslını ey nahl-i riyâz-ı işve

Hâm iken mevsim-i hüsnünde yemiş var mı ola

Etme dil-teşne-i gam halka-i âgûşuma gel

Ola kim havz-ı ümîd âb-ı hayât ile dola

Şâhbâzım nice âvâreyi sayd eyler idi

Seni bir kerre Fasîhî eger alaydı kola

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 497-498.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEYHÎ, Mehmedd. ? - ö. 1729Doğum YeriGörüntüle
2ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendid. ? - ö. 1678Doğum YeriGörüntüle
3ABDURRAHMAN, Abdurrahman İbni Ahmed efendid. ? - ö. 1756Doğum YeriGörüntüle
4ŞEYHÎ, Mehmedd. ? - ö. 1729Doğum YılıGörüntüle
5ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendid. ? - ö. 1678Doğum YılıGörüntüle
6ABDURRAHMAN, Abdurrahman İbni Ahmed efendid. ? - ö. 1756Doğum YılıGörüntüle
7ŞEYHÎ, Mehmedd. ? - ö. 1729Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendid. ? - ö. 1678Ölüm YılıGörüntüle
9ABDURRAHMAN, Abdurrahman İbni Ahmed efendid. ? - ö. 1756Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEYHÎ, Mehmedd. ? - ö. 1729MeslekGörüntüle
11ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendid. ? - ö. 1678MeslekGörüntüle
12ABDURRAHMAN, Abdurrahman İbni Ahmed efendid. ? - ö. 1756MeslekGörüntüle
13ŞEYHÎ, Mehmedd. ? - ö. 1729Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendid. ? - ö. 1678Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABDURRAHMAN, Abdurrahman İbni Ahmed efendid. ? - ö. 1756Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEYHÎ, Mehmedd. ? - ö. 1729Madde AdıGörüntüle
17ŞEKÛRÎ, Şeyh Abduşşekûr Mûsâ Efendid. ? - ö. 1678Madde AdıGörüntüle
18ABDURRAHMAN, Abdurrahman İbni Ahmed efendid. ? - ö. 1756Madde AdıGörüntüle