FASÎHÎ, Ahmed Fasîhî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ahmed’dir. Ahmed Fasîhî Efendi olarak tanındı. Ramazan adlı bir pehlivanın oğludur. Tahsilinin tamamladıktan sonra Dergâh-i Âlî yeniçerileri arasına katıldı. Şeştar çalmakla ve pehlivanlıkla ün kazandı. İkbâl ümidiyle Mısır’a, oradan da hac için Mekke’ye gitti. Sultan III. Ahmed devri (1703-1730)nin sonlarında vefat etti.

Eserleri şunlardır:

1. Esmâ-i Bilâd: Manzumdur (Çapan 2005: 497).

2. Bezm-i Kuyûf: Resimli bir risaledir. Buradaki resimleri de kendisi yapmıştır (Çapan 2005: 497).

Sâlim (İnce 2005: 561)’de iki beyti ve Safayî (Çapan 2005: 497-498)’de üç gazeli ile iki beyti yer almaktadır.

Kaynakça

Aktepe, Münir (1989). “Ahmed (III)”. İslâm Ansiklopedisi. C. 2. İstanbul: TDV Yay. 34-38.

Cunbur, Müjgân (2004). “Fasîhî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 21-22.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 497-498.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 130.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 560-561.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 774.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 24.05.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Meyl edip kıble-nümâ gibi biraz saga sola

Âkıbet kûyuna togruldu gönül geldi yola

Şîşe-i dîde-i pür-âba eger almaz isem

O şehin belki hayâl-i gül-i ruhsârı sola

Mîve-i vaslını ey nahl-i riyâz-ı işve

Hâm iken mevsim-i hüsnünde yemiş var mı ola

Etme dil-teşne-i gam halka-i âgûşuma gel

Ola kim havz-ı ümîd âb-ı hayât ile dola

Şâhbâzım nice âvâreyi sayd eyler idi

Seni bir kerre Fasîhî eger alaydı kola

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 497-498.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Doğum YeriGörüntüle
2İZZET, İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1846?-1851?Doğum YeriGörüntüle
3Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Doğum YeriGörüntüle
4SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Doğum YılıGörüntüle
5İZZET, İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1846?-1851?Doğum YılıGörüntüle
6Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Doğum YılıGörüntüle
7SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Ölüm YılıGörüntüle
8İZZET, İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1846?-1851?Ölüm YılıGörüntüle
9Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Ölüm YılıGörüntüle
10SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709MeslekGörüntüle
11İZZET, İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1846?-1851?MeslekGörüntüle
12Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996MeslekGörüntüle
13SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İZZET, İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1846?-1851?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂDIK/SÂDIKÎ, Sadreddin-zâde Mehmed Sâdık Efendid. 17 Aralık 1630 - ö. Kasım-Aralık 1709Madde AdıGörüntüle
17İZZET, İzzet Efendi, İstanbullud. ? - ö. 1846?-1851?Madde AdıGörüntüle
18Nur Tahsin Salord. 14 Ağustos 1908 - ö. 27 Kasım 1996Madde AdıGörüntüle