FAZLÎ

(d. ?/? - ö. 1321/1903-04’te hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih kıt‘aları bulunmaktadır. Bu kıt‘alar Trabzonlu şair Hâfız Zühdî (ö. 1292/1875) ve Şeyh Hüseyin Efendizâde İbrahim Efendi (ö. 1321/1903)’ye aittir. Bu kıt‘alardaki tarihlerden 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın başlarında yaşadığı ve 1321/1903-1904 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Tarih manzumelerinden, klasik şiirin klişe ve mecazlarına vakıf olduğu, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2004). “Fazlî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 31. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Trabzonlu Şâ‘ir Hâfız Zühdî

Ehl-i dîni sevk eder dünyâ bekâ iklîmine

Zühdî-i dânâya nevbet geldi etdi irtihâl

 

Ehl-i Kur’ân sâhib-i ‘ilm ü hayâ takvâ-şiyem

Bâğ-ı Firdevs-i berîne eyledi tahrîk-i bâl

 

İrtihâli bir büyük dâg-ı derûndur Haşr’e dek

Çekdiler evlâd u ahfâdı nice renc ü melâl

 

Şâfi‘i Peygâmber-i zî-şân mu‘îni Hak ola

Ravza-i ‘Adn u Behişt’e mâlik olsun bî-su’âl

 

Fâtihâ İhlâs oku rûh-ı cinân-ârâmına

Nâ’il-i ecr ü mesûb etsin Cenâb-ı lâ-yezâl

 

Söyledim târîh-i hüzn-âbâdını Fazlî tamâm

Zühdî Hâfız sûy-i Me’vâ-yı güzîne açdı bâl (1292/1875)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 252.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İ. Hakkı Akçayd. 01 Eylül 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2CEMAL AZMİ TELLİOĞLUd. 1907 - ö. 01.01.1991Doğum YeriGörüntüle
3İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Doğum YeriGörüntüle
4İ. Hakkı Akçayd. 01 Eylül 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5CEMAL AZMİ TELLİOĞLUd. 1907 - ö. 01.01.1991Doğum YılıGörüntüle
6İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Doğum YılıGörüntüle
7İ. Hakkı Akçayd. 01 Eylül 1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8CEMAL AZMİ TELLİOĞLUd. 1907 - ö. 01.01.1991Ölüm YılıGörüntüle
9İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Ölüm YılıGörüntüle
10İ. Hakkı Akçayd. 01 Eylül 1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11CEMAL AZMİ TELLİOĞLUd. 1907 - ö. 01.01.1991Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İ. Hakkı Akçayd. 01 Eylül 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14CEMAL AZMİ TELLİOĞLUd. 1907 - ö. 01.01.1991Madde AdıGörüntüle
15İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Madde AdıGörüntüle