FAZLÎ

(d. ?/? - ö. 1903-04’te hayatta/1321)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih kıt‘aları bulunmaktadır. Bu kıt‘alar Trabzonlu şair Hâfız Zühdî (ö. 1292/1875) ve Şeyh Hüseyin Efendizâde İbrahim Efendi (ö. 1321/1903)’ye aittir. Bu kıt‘alardaki tarihlerden 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın başlarında yaşadığı ve 1321/1903-1904 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Tarih manzumelerinden, klasik şiirin klişe ve mecazlarına vakıf olduğu, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2004). “Fazlî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 31. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Trabzonlu Şâ‘ir Hâfız Zühdî

Ehl-i dîni sevk eder dünyâ bekâ iklîmine

Zühdî-i dânâya nevbet geldi etdi irtihâl

Ehl-i Kur’ân sâhib-i ‘ilm ü hayâ takvâ-şiyem

Bâğ-ı Firdevs-i berîne eyledi tahrîk-i bâl

İrtihâli bir büyük dâg-ı derûndur Haşr’e dek

Çekdiler evlâd u ahfâdı nice renc ü melâl

Şâfi‘i Peygâmber-i zî-şân mu‘îni Hak ola

Ravza-i ‘Adn u Behişt’e mâlik olsun bî-su’âl

Fâtihâ İhlâs oku rûh-ı cinân-ârâmına

Nâ’il-i ecr ü mesûb etsin Cenâb-ı lâ-yezâl

Söyledim târîh-i hüzn-âbâdını Fazlî tamâm

Zühdî Hâfız sûy-i Me’vâ-yı güzîne açdı bâl (1292/1875)

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 252.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Doğum YeriGörüntüle
2FÂ’İKd. ? - ö. 1872'de hayattaDoğum YeriGörüntüle
3İsmail Dervişoğlud. 1965 - ö. 25 Şubat 2015Doğum YeriGörüntüle
4FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Doğum YılıGörüntüle
5FÂ’İKd. ? - ö. 1872'de hayattaDoğum YılıGörüntüle
6İsmail Dervişoğlud. 1965 - ö. 25 Şubat 2015Doğum YılıGörüntüle
7FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Ölüm YılıGörüntüle
8FÂ’İKd. ? - ö. 1872'de hayattaÖlüm YılıGörüntüle
9İsmail Dervişoğlud. 1965 - ö. 25 Şubat 2015Ölüm YılıGörüntüle
10FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FÂ’İKd. ? - ö. 1872'de hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12İsmail Dervişoğlud. 1965 - ö. 25 Şubat 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FAHRÎd. ? - ö. 1539/40Madde AdıGörüntüle
14FÂ’İKd. ? - ö. 1872'de hayattaMadde AdıGörüntüle
15İsmail Dervişoğlud. 1965 - ö. 25 Şubat 2015Madde AdıGörüntüle