FAZLÎ

(d. ?/? - ö. 1903-04’te hayatta/1321)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bazı mezar kitabelerinde tarih kıt‘aları bulunmaktadır. Bu kıt‘alar Trabzonlu şair Hâfız Zühdî (ö. 1292/1875) ve Şeyh Hüseyin Efendizâde İbrahim Efendi (ö. 1321/1903)’ye aittir. Bu kıt‘alardaki tarihlerden 19. yüzyılın ikinci yarısı ile 19. yüzyılın başlarında yaşadığı ve 1321/1903-1904 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır. Tarih manzumelerinden, klasik şiirin klişe ve mecazlarına vakıf olduğu, iyi bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Yüksel, Murat (2004). “Fazlî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 31. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Trabzonlu Şâ‘ir Hâfız Zühdî

Ehl-i dîni sevk eder dünyâ bekâ iklîmine

Zühdî-i dânâya nevbet geldi etdi irtihâl

Ehl-i Kur’ân sâhib-i ‘ilm ü hayâ takvâ-şiyem

Bâğ-ı Firdevs-i berîne eyledi tahrîk-i bâl

İrtihâli bir büyük dâg-ı derûndur Haşr’e dek

Çekdiler evlâd u ahfâdı nice renc ü melâl

Şâfi‘i Peygâmber-i zî-şân mu‘îni Hak ola

Ravza-i ‘Adn u Behişt’e mâlik olsun bî-su’âl

Fâtihâ İhlâs oku rûh-ı cinân-ârâmına

Nâ’il-i ecr ü mesûb etsin Cenâb-ı lâ-yezâl

Söyledim târîh-i hüzn-âbâdını Fazlî tamâm

Zühdî Hâfız sûy-i Me’vâ-yı güzîne açdı bâl (1292/1875)

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 252.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂNİYE, Fatma Sâniye Hanımd. 1836 - ö. 1905Doğum YeriGörüntüle
2RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YeriGörüntüle
3Akçay, İ. Hakkıd. 01 Eylül 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SÂNİYE, Fatma Sâniye Hanımd. 1836 - ö. 1905Doğum YılıGörüntüle
5RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Doğum YılıGörüntüle
6Akçay, İ. Hakkıd. 01 Eylül 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SÂNİYE, Fatma Sâniye Hanımd. 1836 - ö. 1905Ölüm YılıGörüntüle
8RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9Akçay, İ. Hakkıd. 01 Eylül 1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SÂNİYE, Fatma Sâniye Hanımd. 1836 - ö. 1905Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Akçay, İ. Hakkıd. 01 Eylül 1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SÂNİYE, Fatma Sâniye Hanımd. 1836 - ö. 1905Madde AdıGörüntüle
14RIZÂ/RIZÂYÎ, Trabzonlud. 1819 - ö. 1893 ds.Madde AdıGörüntüle
15Akçay, İ. Hakkıd. 01 Eylül 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle