FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendi

(d. 1262/1846 - ö. 1324/1908)
divan şairi, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa Fehîm, mahlası Fehîm'dir. 1262/1846’da Antep’te doğmuştur. Şair Hasırcı-zâde Hafız Mehmed Ağa’nın kardeşidir. Babası, şair Ahmed Muhlis Efendi'dir. Küçük yaşlardan itibaren çocukluğu babasının memuriyeti sebebiyle İstanbul, Halep ve İzmir‘de geçmiştir. Antep’e döndüklerinde okul çağında olan Fehîm Efendi, o zaman­ki Antep medreselerinde iyi bir öğrenim görmüştür (Güzelbey 1988: 203). Antep’te 1284 yılında maaşsız olarak bir yıl Tahrîr-i Emlak dairesinde çalışmış, daha sonra babasının Vakıflar Dairesi vekili bulunduğu sırada buraya girerek dokuz yıl kâtip olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda hattat olan Fehîm Efendi, 1296’da Belediye Meclisi kâtipliğinde bulunmuş, 1324/1908’de vefat etmiştir (Güzelbey 1967: 139).

Eserleri şunlardır:

1. Mecmûa‘tü’l-Letâif.

2. Risâle fî Târif-i Kazâ-yı Ayntâb: Bu eserde Antep hakkında çok değerli bilgiler bulunmaktadır. Eserin bir nüshası Millî Ktp. 27 Hk 268 numarada bulunmaktadır.

Aşağıda örnek olarak verilen gazeli on altı yaşında iken yazmıştır.

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım (1941). Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa. Gaziantep: CH P. Basımevi.

Güzelbey, Cemil Cahit (1961). “Hasırcıoğulları”. Gaziantep Kültür Dergisi. (4): 63-64.

Güzelbey, Cemil Cahit (1967). “Gaziantep Folklorcuları ve Gaziantep'in ilk Folklorcusu”. Gaziantep Kültür Dergisi. (10): 131-139.

Güzelbey, Cemil Cahit (1988). Gaziantep Büyükleri ve Gaziantep Meşahirine Ek. Ankara: Ajans-Türk.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1961). "Gaziantep Hattatları”. Gaziantep Kültür Dergisi. (4): 100.

Yener, Şakir Sabri (1968). “Gaziantep Hattatları ve Hakkakları”. Gaziantep Kültür Dergisi (11): 227.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Feyz-i tâb olmuş cihânda sâlikân-ı Mevlevî

Reh-nümâ-yı âhiretdir âşıkân-ı Mevlevî

Olmuş her bir kûşesinde şems-i himmet reh-nümâ

Başka bir burc-ı şerefdir âsumân-ı Mevlevî

Peyrev olan bu tarîka nâ‘il-i maksûd olur

Böyle etmişdir işâret vâsılân-ı Mevlevî

Bir nazarda sâliki sâfî kılar teşvîşden

Âfitâb-ı ayn-i himmet kâmilân-ı Mevlevî

Merkez-i sıdk u safâda dâ’ima devrân eder

Ey Fehîm ancak cihânda sâdıkân-ı Mevlevî

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 203.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HUSÛLÎ, Osmand. ? - ö. 1730?Doğum YeriGörüntüle
2KADRÎ, Abdülkadir Çelebid. ? - ö. 1671Doğum YeriGörüntüle
3RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Doğum YeriGörüntüle
4SEBÂTÎ, Hâfız Mehmed Sebâtüddîn Efendid. 1846 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
5FETHÎ, Ahmed Fethîd. 1846-1847 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
6Cambıl Cabayevd. 1846 - ö. 22 Haziran 1945Doğum YılıGörüntüle
7EMÎN PAŞA, Seyyid Mehmed Emîn Paşa, Ebu'l-Kemâld. 1837 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
8HAMDÎ, Muhammed Hamdî Babad. 1845 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
9ZEMİNÎd. 1838 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
10GÂLİB, Abdulhalîm Gâlibd. ? - ö. 1876MeslekGörüntüle
11CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899MeslekGörüntüle
12ŞEHRÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1734-35MeslekGörüntüle
13CELÂL, Mahmûd Celâleddîn Paşad. 1839-40 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂMÎ, Hâmî Efendid. ? - ö. 1842-43Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FÂ'İZ, Abdülkâdir Fâ'iz Tâlebânîd. 1834 - ö. 1897Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEYH GÂLİB, Mehmedd. 1757 - ö. 1799Madde AdıGörüntüle
17VUSÛLÎ, Mehmedd. 1523 - ö. 1590Madde AdıGörüntüle
18BEKRÎ, Hacı Bekir Beyd. ? - ö. 1835Madde AdıGörüntüle