FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendi

(d. 1846/1262 - ö. 1908/1324)
divan şairi, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa Fehîm, mahlası Fehîm'dir. 1262/1846’da Antep’te doğmuştur. Şair Hasırcı-zâde Hafız Mehmed Ağa’nın kardeşidir. Babası, şair Ahmed Muhlis Efendi'dir. Küçük yaşlardan itibaren çocukluğu babasının memuriyeti sebebiyle İstanbul, Halep ve İzmir‘de geçmiştir. Antep’e döndüklerinde okul çağında olan Fehîm Efendi, o zaman­ki Antep medreselerinde iyi bir öğrenim görmüştür (Güzelbey 1988: 203). Antep’te 1284 yılında maaşsız olarak bir yıl Tahrîr-i Emlak dairesinde çalışmış, daha sonra babasının Vakıflar Dairesi vekili bulunduğu sırada buraya girerek dokuz yıl kâtip olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda hattat olan Fehîm Efendi, 1296’da Belediye Meclisi kâtipliğinde bulunmuş, 1324/1908’de vefat etmiştir (Güzelbey 1967: 139).

Eserleri şunlardır:

1. Mecmûa‘tü’1-Letâif.

2. Risâle fî Târif-i Kazâ-yı Ayntâb: Bu eserde Antep hakkında çok değerli bilgiler bulunmaktadır. Eserin bir nüshası Millî Ktp. 27 Hk 268 numarada bulunmaktadır.

Aşağıda örnek olarak verilen gazeli on altı yaşında iken yazmıştır.

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım (1941). Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa. Gaziantep: CH P. Basımevi.

Güzelbey, Cemil Cahit (1961). “Hasırcıoğulları”. Gaziantep Kültür Dergisi. (4): 63-64.

Güzelbey, Cemil Cahit (1967). “Gaziantep Folklorcuları ve Gaziantep'in ilk Folklorcusu”. Gaziantep Kültür Dergisi. (10): 131-139.

Güzelbey, Cemil Cahit (1988). Gaziantep Büyükleri ve Gaziantep Meşahirine Ek. Ankara: Ajans-Türk.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1961). "Gaziantep Hattatları”. Gaziantep Kültür Dergisi. (4): 100.

Yener, Şakir Sabri (1968). “Gaziantep Hattatları ve Hakkakları”, Gaziantep Kültür Dergisi, (11): 227.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Feyz-i tâb olmuş cihânda sâlikân-ı Mevlevî

Reh-nümâ-yı âhiretdir âşıkân-ı Mevlevî

Olmuş her bir kûşesinde şems-i himmet reh-nümâ

Başka bir burc-ı şerefdir âsumân-ı Mevlevî

Peyrev olan bu tarîka nâ‘il-i maksûd olur

Böyle etmişdir işâret vâsılân-ı Mevlevî

Bir nazarda sâliki sâfî kılar teşvîşden

Âfitâb-ı ayn-i himmet kâmilân-ı Mevlevî

Merkez-i sıdk u safâda dâ’ima devrân eder

Ey Fehîm ancak cihânda sâdıkân-ı Mevlevî

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 203.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI, İshak Hakkı Paşad. 1808 - ö. 1860Doğum YeriGörüntüle
2HÜSREVÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EDÎBd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4HALİL BABAd. 1846? - ö. 1921Doğum YılıGörüntüle
5SÛZÎ, Mehmedd. 1846 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6SEBÂTÎ, Hâfız Mehmed Sebâtüddîn Efendid. 1846 - ö. 1904Doğum YılıGörüntüle
7BORANÎ, Abdullah Fahrid. 1864 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
8RÂŞİD, Köse Sefer-zâde Hacı Râşid Efendid. 1854 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
9FAHRİd. ? - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
10DEBÎR, Mirza Muhammedd. ? - ö. 1814MeslekGörüntüle
11Süleyman Okayd. 1928 - ö. 20 Eylül 1999MeslekGörüntüle
12REFÎ’, Enderunlu Hacı Ahmed Efendid. ? - ö. 1749-50MeslekGörüntüle
13ŞEVKET, Neyzen Şevket, Tekirdağlıd. 1827 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÂRİF, Kethudâ-zâde Hacı Mehmed Ârif Efendid. 1768 - ö. 1849Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EFLÂKÎ, Tekirdağlıd. 1808 - ö. 1876Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎN, Azîzzâde Mehmed Emin Efendid. 1716-17 - ö. 1750-51Madde AdıGörüntüle
17FEYZÎ/ SÎMÎ, Sîmkeşzâded. 1626-27 - ö. 5 Kasım 1690Madde AdıGörüntüle
18HIZRÎd. ? - ö. 1547/48Madde AdıGörüntüle