FEHÎM, Mustafa Fehîm Efendi

(d. 1846/1262 - ö. 1908/1324)
divan şairi, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa Fehîm, mahlası Fehîm'dir. 1262/1846’da Antep’te doğmuştur. Şair Hasırcı-zâde Hafız Mehmed Ağa’nın kardeşidir. Babası, şair Ahmed Muhlis Efendi'dir. Küçük yaşlardan itibaren çocukluğu babasının memuriyeti sebebiyle İstanbul, Halep ve İzmir‘de geçmiştir. Antep’e döndüklerinde okul çağında olan Fehîm Efendi, o zaman­ki Antep medreselerinde iyi bir öğrenim görmüştür (Güzelbey 1988: 203). Antep’te 1284 yılında maaşsız olarak bir yıl Tahrîr-i Emlak dairesinde çalışmış, daha sonra babasının Vakıflar Dairesi vekili bulunduğu sırada buraya girerek dokuz yıl kâtip olarak görev yapmıştır. Aynı zamanda hattat olan Fehîm Efendi, 1296’da Belediye Meclisi kâtipliğinde bulunmuş, 1324/1908’de vefat etmiştir (Güzelbey 1967: 139).

Eserleri şunlardır:

1. Mecmûa‘tü’l-Letâif.

2. Risâle fî Târif-i Kazâ-yı Ayntâb: Bu eserde Antep hakkında çok değerli bilgiler bulunmaktadır. Eserin bir nüshası Millî Ktp. 27 Hk 268 numarada bulunmaktadır.

Aşağıda örnek olarak verilen gazeli on altı yaşında iken yazmıştır.

Kaynakça

Aksoy, Ömer Asım (1941). Hasırcızâde Hafız Mehmet Ağa. Gaziantep: CH P. Basımevi.

Güzelbey, Cemil Cahit (1961). “Hasırcıoğulları”. Gaziantep Kültür Dergisi. (4): 63-64.

Güzelbey, Cemil Cahit (1967). “Gaziantep Folklorcuları ve Gaziantep'in ilk Folklorcusu”. Gaziantep Kültür Dergisi. (10): 131-139.

Güzelbey, Cemil Cahit (1988). Gaziantep Büyükleri ve Gaziantep Meşahirine Ek. Ankara: Ajans-Türk.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları.

Yener, Şakir Sabri (1961). "Gaziantep Hattatları”. Gaziantep Kültür Dergisi. (4): 100.

Yener, Şakir Sabri (1968). “Gaziantep Hattatları ve Hakkakları”. Gaziantep Kültür Dergisi (11): 227.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 18.09.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Feyz-i tâb olmuş cihânda sâlikân-ı Mevlevî

Reh-nümâ-yı âhiretdir âşıkân-ı Mevlevî

Olmuş her bir kûşesinde şems-i himmet reh-nümâ

Başka bir burc-ı şerefdir âsumân-ı Mevlevî

Peyrev olan bu tarîka nâ‘il-i maksûd olur

Böyle etmişdir işâret vâsılân-ı Mevlevî

Bir nazarda sâliki sâfî kılar teşvîşden

Âfitâb-ı ayn-i himmet kâmilân-ı Mevlevî

Merkez-i sıdk u safâda dâ’ima devrân eder

Ey Fehîm ancak cihânda sâdıkân-ı Mevlevî

(Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: Yaşar Cevizli Mağazaları. 203.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HUSÛLÎ, Osmand. ? - ö. 1730?Doğum YeriGörüntüle
2GAMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Şeyh Salmand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED ARİFd. 1846 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
5EŞREF, Şair Eşref, Mehmed Eşref Efendid. 1846-47 - ö. 1912Doğum YılıGörüntüle
6HACI EMİNE/ŞEM\'Î\'NİN GÜLÜ/ŞEM\'Î\'NİN BÜLBÜLÜ, Emined. 1824/1845/1846 ? - ö. 1934/1941?Doğum YılıGörüntüle
7RIZA, Alid. ? - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMİ (HİLMİ DEDE), Mehmed Ali Hilmi Dedebabad. 1842 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
9DAVER BABAd. 1830 - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂNÎ, Abdülkerim Şânî Efendid. ? - ö. 1672MeslekGörüntüle
11YAZICI, Mustafad. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12YÂVER, Yâver Efendid. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13REŞÎD, Kırîmî-zâde Ahmed Reşîd Efendid. ? - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AZMÎ, Hüseyin Azmî Deded. 1815 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DEFTERDAR-ZÂDE, Seyyid Ahmed Le’âlî/Lâlî Çelebid. ? - ö. 1563Madde AdıGörüntüle
17Mustafa Yurthand. 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ULVÎ, Hâfız Seyyid Ali Bedreddîn Efendid. ? - ö. 1866\'dan sonraMadde AdıGörüntüle