FEHMÎ, Barutçubaşızâde Abdurrahman Efendi

(d. ?/? - ö. 1725-1726/1138)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdurrahman’dır. Babası, baş muhasebeci kaleminde görev yapan ve Barutçubaşızâde olarak bilinen Mehmed Efendi olduğu için Barutçubaşızâde Abdurrahman Fehmî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi görüp mülazım oldu. Ebubekir Paşa Camii müezzini Mehmed Efendi’den hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini meşk etti. Talik hattı da güzeldi. Evkâf müfettişliğinde kâtiplik yaptı. 1138/1725-1726 yılında vefat etti. Vefatına Müstakimzâde (1928: 251) “târik-i nâsût-1138” terkibi ile tarih düşürdü. Devrinin tanınmış hattatlarından olan Abdurrahman Fehmî Efendi, kanaatkâr ve bilgili bir kimseydi. Safayî (Çapan 2005: 459)’ye göre asrının seçkin şairlerindendi.

Kaynaklarda şiirlerinden örnekler verilmiş olup eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 515.

Cunbur, Müjgân (2004). “Fehmî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 36.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 499-500.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 567-568.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 136.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 167-168.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 696.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 251.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Fehmî Abdurrahman Efendi”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 177.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Yakardım micmer-i dilde buhûr-ı sihri ben ammâ

Gelir mi da‘vete bilmem perî-rûyân-ı istignâ

İşitdi iftirâkınla meger ki âh-ı dil-sûzum

Kebûdî câme giydi mâtem eyler ser-be-ser deryâ

ve lehû

Dökülmüş kâkül-i [müşgîni]* gördüm rûy-ı âl üzre

Konulmuş gûyiyâ bir deste sünbül cûybâr üzre

Tahammül eylemem tâb-ı mey-i gül-rengine yohsa

Habâbâsâ düşerdim ben şarâb-ı hoş-güvâr üzre

ve lehû

Nâl oldu kadim hicrinile ey yüzü mâhım

Rûşen ede mi şevk-i ruhun baht-ı siyâhım

Çeşmim sana nezzâre eder hüsn ise câzib

Dil verdim ise var mıdır ey şûh günâhım

Fehmî-i dil-efgâra vefâ resmi bozulmuş

Bir kerre güşâd eyle der-i lütfunu şâhım

*[müşgîni]: Çapan 2005’te “müşgînini” şeklindedir.

 Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 499.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ENVERî, Sûzenger Enverî Çelebi (Mürekkepçi)d. ? - ö. 1547Doğum YeriGörüntüle
2SAFVET, Nesîbe Hanımd. ? - ö. 1837Doğum YeriGörüntüle
3NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
4ENVERî, Sûzenger Enverî Çelebi (Mürekkepçi)d. ? - ö. 1547Doğum YılıGörüntüle
5SAFVET, Nesîbe Hanımd. ? - ö. 1837Doğum YılıGörüntüle
6NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Doğum YılıGörüntüle
7ENVERî, Sûzenger Enverî Çelebi (Mürekkepçi)d. ? - ö. 1547Ölüm YılıGörüntüle
8SAFVET, Nesîbe Hanımd. ? - ö. 1837Ölüm YılıGörüntüle
9NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Ölüm YılıGörüntüle
10ENVERî, Sûzenger Enverî Çelebi (Mürekkepçi)d. ? - ö. 1547MeslekGörüntüle
11SAFVET, Nesîbe Hanımd. ? - ö. 1837MeslekGörüntüle
12NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679MeslekGörüntüle
13ENVERî, Sûzenger Enverî Çelebi (Mürekkepçi)d. ? - ö. 1547Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SAFVET, Nesîbe Hanımd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ENVERî, Sûzenger Enverî Çelebi (Mürekkepçi)d. ? - ö. 1547Madde AdıGörüntüle
17SAFVET, Nesîbe Hanımd. ? - ö. 1837Madde AdıGörüntüle
18NAZMÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1679Madde AdıGörüntüle