FEHMÎ, Barutçubaşızâde Abdurrahman Efendi

(d. ?/? - ö. 1725-1726/1138)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdurrahman’dır. Babası, baş muhasebeci kaleminde görev yapan ve Barutçubaşızâde olarak bilinen Mehmed Efendi olduğu için Barutçubaşızâde Abdurrahman Fehmî Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi görüp mülazım oldu. Ebubekir Paşa Camii müezzini Mehmed Efendi’den hüsn-i hattın sülüs ve nesih çeşitlerini meşk etti. Talik hattı da güzeldi. Evkâf müfettişliğinde kâtiplik yaptı. 1138/1725-1726 yılında vefat etti. Vefatına Müstakimzâde (1928: 251) “târik-i nâsût-1138” terkibi ile tarih düşürdü. Devrinin tanınmış hattatlarından olan Abdurrahman Fehmî Efendi, kanaatkâr ve bilgili bir kimseydi. Safayî (Çapan 2005: 459)’ye göre asrının seçkin şairlerindendi.

Kaynaklarda şiirlerinden örnekler verilmiş olup eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 515.

Cunbur, Müjgân (2004). “Fehmî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 36.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 499-500.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 567-568.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 136.

Karatay, Halit (2008). Hattat Divân Şairleri. Ankara: Akçağ Yay. 167-168.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 696.

Müstakimzâde Süleyman Sa’deddin (1928). Tuhfe-i Hattâtîn. İstanbul: Devlet Matbaası. 251.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Fehmî Abdurrahman Efendi”. C. 3. İstanbul: Dergâh Yay. 177.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 15.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Yakardım micmer-i dilde buhûr-ı sihri ben ammâ

Gelir mi da‘vete bilmem perî-rûyân-ı istignâ

İşitdi iftirâkınla meger ki âh-ı dil-sûzum

Kebûdî câme giydi mâtem eyler ser-be-ser deryâ

ve lehû

Dökülmüş kâkül-i [müşgîni]* gördüm rûy-ı âl üzre

Konulmuş gûyiyâ bir deste sünbül cûybâr üzre

Tahammül eylemem tâb-ı mey-i gül-rengine yohsa

Habâbâsâ düşerdim ben şarâb-ı hoş-güvâr üzre

ve lehû

Nâl oldu kadim hicrinile ey yüzü mâhım

Rûşen ede mi şevk-i ruhun baht-ı siyâhım

Çeşmim sana nezzâre eder hüsn ise câzib

Dil verdim ise var mıdır ey şûh günâhım

Fehmî-i dil-efgâra vefâ resmi bozulmuş

Bir kerre güşâd eyle der-i lütfunu şâhım

*[müşgîni]: Çapan 2005’te “müşgînini” şeklindedir.

 Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî, İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 499.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂMİH, Nasûhî-zâde Mehmed Sâmih Efendid. ? - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
2Ayşe Bayramoğlud. 1980 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HÜMÂYÎ, Mehmed Emîn Beyd. 1862 - ö. 1884Doğum YeriGörüntüle
4SÂMİH, Nasûhî-zâde Mehmed Sâmih Efendid. ? - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
5Ayşe Bayramoğlud. 1980 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HÜMÂYÎ, Mehmed Emîn Beyd. 1862 - ö. 1884Doğum YılıGörüntüle
7SÂMİH, Nasûhî-zâde Mehmed Sâmih Efendid. ? - ö. 1894Ölüm YılıGörüntüle
8Ayşe Bayramoğlud. 1980 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HÜMÂYÎ, Mehmed Emîn Beyd. 1862 - ö. 1884Ölüm YılıGörüntüle
10SÂMİH, Nasûhî-zâde Mehmed Sâmih Efendid. ? - ö. 1894MeslekGörüntüle
11Ayşe Bayramoğlud. 1980 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HÜMÂYÎ, Mehmed Emîn Beyd. 1862 - ö. 1884MeslekGörüntüle
13SÂMİH, Nasûhî-zâde Mehmed Sâmih Efendid. ? - ö. 1894Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ayşe Bayramoğlud. 1980 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜMÂYÎ, Mehmed Emîn Beyd. 1862 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂMİH, Nasûhî-zâde Mehmed Sâmih Efendid. ? - ö. 1894Madde AdıGörüntüle
17Ayşe Bayramoğlud. 1980 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HÜMÂYÎ, Mehmed Emîn Beyd. 1862 - ö. 1884Madde AdıGörüntüle