FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşa

(d. 1227/1812 - ö. 1278/1861)
divan şairi, vezir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1227/1812 yılında Kandiye’de doğdu. Kandiyeli Attar Mollâ Osmân Efendi’nin oğludur. Giritli meclis-i vâlâ azasından harir nazırı Ömer Lutfî Efendi’nin damadı ve dâhiliye nazırı Memdûh Paşa’nın babasıdır. İstanbul’a gelip öğrenim gördü. Anadolu’da ve Mısır’da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra vezirlik payesini aldı. 5 Zilhicce 1278/1861 tarihinde öldü. Eyüp’te Taşlıburun Tekkesi’nde gömülüdür. Şiirleri çeşitli mecmualarda kayıtlıdır.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1970). Son Asır Türk Şairleri. İstanbul: Dergâh Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

            Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.

            Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmanî. C.2. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 30.10.2013
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel


Girdi hayâlüme o meh-i nev-civân bu şeb

Cism-i nizâra gelse ne var tâze cân bu şeb

 

Sûzân-ı hecri olduğumu duydu bir mehin

Yangın çağırdı sûziş ile pâsbân bu şeb

 

Bir nâzenîn o tıfl-ı sitem-hû ki aksine

Yan çizdi câme-hâba girince hemân bu şeb

 

Ben dâstân-ı aşkı beyân eyledim velî

Meclisde mest-i nâz idi ol dil-sitân bu şeb

 

Meş’al-keş oldu semt-i dil-ârâda âh-ı dil

Vâdî-i aşka düşdü yolum nâ-gehân bu şeb

 

Gelmiş iken o mâh-ı felek bezm-i vuslata

Nâz etdi yatdı subha kadar el-amân bu şeb

 

Mehtâba Fehmî çıkdığını gördü o mehin

            Encüm-nisârı reşk oluyor âsumân bu şeb

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1970). Son Asır Türk Şairleri. İstanbul: Dergâh Yay. 383.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Doğum YeriGörüntüle
2LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
3RÂŞİD, Ali Râşid Efendi, Kandiyelid. 1858 - ö. 1917Doğum YeriGörüntüle
4TAHİRÎ, Ortaköylüd. 1812/1814 - ö. 1884?Doğum YılıGörüntüle
5İSMÂİL PAŞA, İzmirlid. 1812 - ö. 1871Doğum YılıGörüntüle
6MUHLİS, Ali Muhlis Beyd. 1812 - ö. 1851-52Doğum YılıGörüntüle
7FAHRÎ, Hacı Fahreddîn Efendid. ? - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8NÛRÎ, Abdülkerîm Nûrî Efendi, Ispartalıd. 1809 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9ÂŞIK, Mehemmed Beyd. 1790 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
10FERHÂD, Ferhâd Paşad. ? - ö. Ekim-Kasım 1798MeslekGörüntüle
11SÂBİT, Sâdık Sâbit, İranlıd. ? - ö. 1832MeslekGörüntüle
12MEVLÂNÂ NA’ÎMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13KEMÂL PAŞA, İsmâ'îl Sâdık Kemâld. 1828 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂFİ', Arab Tâhir Efendi-zâded. ? - ö. 1849-50Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZEKÎ, Refîk Efendi-zâde Mehmed Zekî Deded. 1821 - ö. 1882-83Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Hoşyâr Kadınefendid. ? - ö. 1859Madde AdıGörüntüle
17SEBÂTÎ, Hâfız Mehmed Sebâtüddîn Efendid. 1846 - ö. 1904Madde AdıGörüntüle
18ÜMÎDÎ, Abdurrahîm Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle