FEHMÎ, Mustafâ Mazlûm Fehmî Paşa

(d. 1812/1227 - ö. 1861/1278)
divan şairi, vezir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1227/1812 yılında Kandiye’de doğdu. Kandiyeli Attar Mollâ Osmân Efendi’nin oğludur. Giritli meclis-i vâlâ azasından harir nazırı Ömer Lutfî Efendi’nin damadı ve dâhiliye nazırı Memdûh Paşa’nın babasıdır. İstanbul’a gelip öğrenim gördü. Anadolu’da ve Mısır’da çeşitli görevlerde bulunduktan sonra vezirlik payesini aldı. 5 Zilhicce 1278/1861 tarihinde öldü. Eyüp’te Taşlıburun Tekkesi’nde gömülüdür. Şiirleri çeşitli mecmualarda kayıtlıdır.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1970). Son Asır Türk Şairleri. İstanbul: Dergâh Yay.

İpekten, Haluk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C.1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmanî. C.2. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 30.10.2013

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Girdi hayâlüme o meh-i nev-civân bu şeb

Cism-i nizâra gelse ne var tâze cân bu şeb

 

Sûzân-ı hecri olduğumu duydu bir mehin

Yangın çağırdı sûziş ile pâsbân bu şeb

 

Bir nâzenîn o tıfl-ı sitem-hû ki aksine

Yan çizdi câme-hâba girince hemân bu şeb

 

Ben dâstân-ı aşkı beyân eyledim velî

Meclisde mest-i nâz idi ol dil-sitân bu şeb

 

Meş’al-keş oldu semt-i dil-ârâda âh-ı dil

Vâdî-i aşka düşdü yolum nâ-gehân bu şeb

 

Gelmiş iken o mâh-ı felek bezm-i vuslata

Nâz etdi yatdı subha kadar el-amân bu şeb

 

Mehtâba Fehmî çıkdığını gördü o mehin

Encüm-nisârı reşk oluyor âsumân bu şeb

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1970). Son Asır Türk Şairleri. İstanbul: Dergâh Yay. 383.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Doğum YeriGörüntüle
2RAHMÎ, İbrahîm Rahmî Efendid. 1839 - ö. 1894Doğum YeriGörüntüle
3LEBÎB, Müftî Efendi-zâded. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892Doğum YılıGörüntüle
5RÂCÎ, Bafralı Osmân Râcî Efendid. 1812 - ö. 1850-61Doğum YılıGörüntüle
6MU'AMMER PAŞA, İstanbullud. 1812 - ö. 1853 ds.Doğum YılıGörüntüle
7ZARÎF MUSTAFA PAŞA, İstanbullud. 1816 - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
8FEVZÎ, Mehmed Fevzî Efendi, Kırkağaçlıd. ? - ö. 1861Ölüm YılıGörüntüle
9RE'FET, Sâlih Re'fet Efendid. 1813 - ö. 1861 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10HÂFIZ, Müezzinzâde Hâfız Ahmed Paşad. ? - ö. 1631MeslekGörüntüle
11TAYYÂR, Mahmûd Paşa-yı Samsûnîd. ? - ö. 24 Ağustos 1808MeslekGörüntüle
12SÂMÎ, Ebûbekir Sâmî Paşad. ? - ö. 1813-14MeslekGörüntüle
13TAHSÎNd. ? - ö. 25 Mayıs 1870'te hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHLİS, Es'ad Muhlis Paşad. 1780 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRÎ HANIM, Sırrî Râhiled. 1814 - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EMÎNE İKBÂL HANIM, Keçeci-zâded. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17VECDÎ, Hoca Vecdî, Bengallid. ? - ö. 1830Madde AdıGörüntüle
18YÛSUF, Küçük Lutfî Bey-zâde Yusuf Efendid. ? - ö. I. Ahmed devriMadde AdıGörüntüle