FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Bey

(d. ?/? - ö. 1853/1270)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı İbrâhim Fehmî Bey'dir. Şiirlerinde Fehmî mahlasını kullanmıştır. İşkodra dahilinde bulunan Beglin kasabası eşrafından İşkodralı Süleyman Paşa'nın oğludur. Hayatını Beglin'de geçirdiği için burada doğduğu düşünülebilir. Hayatı hakkında fazla malumat bulunmayan Fehmî, İbnü'l-Emin'e göre memleketinin ileri gelenlerinden ve Mevlevi tarikatına bağlı bir şair idi (İnal 1988: 381). 1270/1853 tarihinde Beglin'de vefat etti ve oraya defnedildi. Torunu Sâlim Bey, dedesinin vefatı için şu tarihi söylemiştir: "Nokta-i eşkimle Sâlim fevti târîhin didim/Oldı Fehmî Bey bekâda bülbül-i bâğ-ı na'îm".

Fehîm'in bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Bu Dîvân torunu Sâlim Bey tarafından tertip edilerek 1287/1870 yılında taşbaskı olarak 70 sayfa hâlinde bastırılmıştır. Bu Sâlim Bey için Son Asır Türk Şairleri'nde (İnal 1988: 381) ve Osmanlı Müellifleri'nde (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 373) torunu ifadesi kullanılmasına rağmen Özege Kataloğu'nda oğlu olarak ifade edilmiştir (Özege 1971: 287).

Osmanlı Müellifleri'nde orta derecede bir şair olduğu ifade edilmektedir (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 373).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Özege, M. Seyfettin (1971). Eski Harflerle Basılmış Türçe Eserler Kataloğu. C. I. İstanbul: Fatih Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nâdim olur cihânda şürûr u fesâd iden

Menkûbdur o hâleti her i'tiyâd iden

Yokdur hulûs u sıdk gibi mûcib-i necât

Mihrâb-ı sıdka râhat ider istinâd iden

İsyândan muhâfaza a'zâyı akl ider

Hiç var mı pâdişeh gibi hıfz-ı bilâd iden

Lecc ü sitîz ider mi ya baht u ya çarh ile

Şartınca hikmet-i kadere i'timâd iden

Ben görmedim ki başkasına bir ziyân ide

Kendi işin bozar yine hep bir inâd iden

Kalb-i beşer çü arş-ı İlâhî'dir ey gönül

Mesrûr olur mı kesr-i kulûb-ı ibâd iden

Dil-beste-i mahabbet-i Âl-i Abâ olur

Fehmî iki cihânda selâmet murâd iden

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 373.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂCİZÎ, Süleymand. ? - ö. 1738/1747Doğum YeriGörüntüle
2MAHMÛD NEDÎM, İşkodralıd. ? - ö. 1915 ds.Doğum YeriGörüntüle
3TEVFÎKd. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
4SÂ\'İB, Mehmed, Darendelid. 1820 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
5VASFÎ, Rüstem Vasfî Efendid. ? - ö. 1853-54Ölüm YılıGörüntüle
6SIRRÎ, Sırrî Paşad. 1802-03 - ö. 1853-54’ten sonraÖlüm YılıGörüntüle
7ZÎNETÎ, Muhammed Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8RİF\'AT, Mîr-i Alem-zâde, İskeçelid. ? - ö. 1835Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9FEVZÎ, Mehmed Mazhar Fevzîd. ? - ö. 1878Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10SÂ’İLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
11PERTEV, Müderris-zâde Mustafa Pertev Efendid. ? - ö. 1859Madde AdıGörüntüle
12KABÛLÎ, Mustafad. ? - ö. 1829Madde AdıGörüntüle