FEHMÎ, Süleymân Paşa-zâde İbrâhim Fehmî Bey

(d. ?/? - ö. 1270/1853)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı İbrâhim Fehmî Bey'dir. Şiirlerinde Fehmî mahlasını kullanmıştır. İşkodra dahilinde bulunan Peklin kasabası eşrafından İşkodralı Süleyman Paşa'nın oğludur. Hayatını Peklin'de geçirdiği için burada doğduğu düşünülebilir. Hayatı hakkında fazla malumat bulunmayan Fehmî, İbnü'l-Emin'e göre memleketinin ileri gelenlerinden ve Mevlevi tarikatına bağlı bir şair idi (İnal 1988: 381). 1270/1853 tarihinde Peklin'de vefat etti ve oraya defnedildi. Torunu Sâlim Bey, dedesinin vefatı için şu tarihi söylemiştir: "Nokta-i eşkimle Sâlim fevti târîhin didim/Oldı Fehmî Bey bekâda bülbül-i bâğ-ı na'îm".

Fehîm'in bilinen tek eseri Dîvân'ıdır. Bu Dîvân torunu Sâlim Bey tarafından tertip edilerek 1287/1870 yılında taşbaskı olarak 70 sayfa hâlinde bastırılmıştır. Bu Sâlim Bey için Son Asır Türk Şairleri'nde (İnal 1988: 381) ve Osmanlı Müellifleri'nde (Bursalı Mehmed Tahir 1333: 373) torunu ifadesi kullanılmasına rağmen Özege Kataloğu'nda oğlu olarak ifade edilmiştir (Özege 1971: 287).

Osmanlı Müellifleri'nde orta derecede bir şair olduğu ifade edilmektedir (Bursalı Mehmed Tâhir 1333: 373).

Kaynakça

Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Karateke, Hakan (1995). İşkodra Şairleri. İstanbul: Enderun Kitapevi.

Özege, M. Seyfettin (1971). Eski Harflerle Basılmış Türkçe Eserler Kataloğu. C. I. İstanbul: Fatih Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nâdim olur cihânda şürûr u fesâd iden

Menkûbdur o hâleti her i'tiyâd iden

 

Yokdur hulûs u sıdk gibi mûcib-i necât

Mihrâb-ı sıdka râhat ider istinâd iden

 

İsyândan muhâfaza a'zâyı akl ider

Hiç var mı pâdişeh gibi hıfz-ı bilâd iden

 

Lecc ü sitîz ider mi ya baht u ya çarh ile

Şartınca hikmet-i kadere i'timâd iden

 

Ben görmedim ki başkasına bir ziyân ide

Kendi işin bozar yine hep bir inâd iden

 

Kalb-i beşer çü arş-ı İlâhî'dir ey gönül

Mesrûr olur mı kesr-i kulûb-ı ibâd iden

 

Dil-beste-i mahabbet-i Âl-i Abâ olur

Fehmî iki cihânda selâmet murâd iden

(Bursalı Mehmed Tahir (1333). Osmanlı Müellifleri. C. II. İstanbul. 373.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂCİZÎ, Süleymand. ? - ö. 1738/1747Doğum YeriGörüntüle
2TEVFÎKd. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
3SÂDIK, Ca'fer Sâdık Paşad. ? - ö. 1834-35Doğum YeriGörüntüle
4HAYRÎ EFENDİd. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
5MAHFÎ, Alid. 1791 - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
6İZZET, Mehmed İzzet Bey, Filibelid. ? - ö. 1853Ölüm YılıGörüntüle
7LEBÎB, Vâsıf-zâde Abdullah Lebîb Efendid. ? - ö. 1837-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
8SÂKIB, Seyyid Mehmed Sâkıb Efendid. 1736 - ö. 1852-54Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9NAZÎF, Kâmilî-zâde Seyyid Mustafa Nazîfd. ? - ö. 1836Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10ENVERÎ DEDEd. ? - ö. 1546-47Madde AdıGörüntüle
11HALÎMÎ, Mustafad. ? - ö. 1759-60Madde AdıGörüntüle
12VASFÎd. ? - ö. 1871-72’de hayattaMadde AdıGörüntüle