FENNÎ, Mehmed Timur Fennî Efendi

(d. ?/? - ö. 1261/1845)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Erzurum'da doğan Fennî'nin doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed Timur Fennî Efendi'dir. Şiirlerinde Fennî mahlasını kullandı. Türk aşiretleri şeyhlerinden Söylemez'in torunlarından Molla Mûsâ'nın oğludur. İlk tahsilini Erzurum'da yaptı. Erzurum valisinin takibatına uğradığından Sivas valisine iltica etti. Yedi sene Erzurum'a gelemedi. 1244/1828 senesinde ailesiyle Trabzon'a gitti. Burada vali Hazînedâr-zâde Osman Paşa'nın teveccühünü kazandı. Trabzon'da bazı görevlerde kullanıldı. Sonra Lazistan, Karahisâr-ı Şarkî mütesellimliklerinde bulundu. Gümüşhane eminliği görevine getirildi. Canik kazası muhassıllı olarak görev yaptı. Daha sonra Trabzon'a dönerek hayatını burada devam ettirdi. 1261/1845 senesinde Trabzon'da vefat etti. Önce İmaret kabristanına defnedildi. Daha sonra bu mezarlığın kaldırılmasıyla birlikte mezarı Sülüklü Mezarlığı'nın 29. adasına nakledildi. Mezar kitabesini oğlu Ali Kemâlî Paşa yazmıştır. Büyük oğlu Derviş Ali Kemâlî Paşa Konya valisi, ikinci oğlu İbrâhim Edhem Pertev Paşa ise Kastamonu valisi olmuşlar ve bu görevlerinde iken vefat etmişlerdir. İbrâhim Edhem Pertev Paşa da şairdir.

İbnü'l-Emîn'e göre müretteb Dîvân'ı vardır fakat bu Dîvân basılmamıştır. Kendi yazısıyla olan nüsha torunu Ali Kemâlî Paşa-zâde Süleymân Şefîk Paşa'dadır. Aynı zamanda hattat olan Fennî, Derviş Ali'den hat dersleri alarak hattatlık icazetnamesi de almıştır (İnal 1988: 2141).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

İnal, İbnü'l-Emîn Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri. C. I. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hüsn ü ânın midhatinden aşkı icrâdır garaz

Azm-i gülzâr itmeden seyr ü temâşâdır garaz

Hûb-rûlardan sakın kesme nigâh-ı ilticâ

Sûret-i âyîneden vech-i mu'allâdır garaz

Çeşme-i hayvân derler râhat-efzâdır velî

Âb-ı hayvândan begim la'l-i musaffâdır garaz

Sanma kim mecnûn olanlar bend olur Leylâ içün

Cân ile Leylâ demekden aşk-ı Mevlâ'dır garaz

Aşk ile ser-mest olup da derd ile yâhû deyü

Hûda bu yâhû bu hûy-ı lâ vü illâdır garaz

(İnal, İbnü'l-Emîn Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. IV. İstanbul: Dergah Yay. 2142.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Necati Cerrahd. 19 Haziran 1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KÂMİLÎ, Kâmil Çalışkand. 20.03.1978 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3TUYLU FAZIL DİDARİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Necati Cerrahd. 19 Haziran 1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5KÂMİLÎ, Kâmil Çalışkand. 20.03.1978 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6TUYLU FAZIL DİDARİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Necati Cerrahd. 19 Haziran 1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8KÂMİLÎ, Kâmil Çalışkand. 20.03.1978 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9TUYLU FAZIL DİDARİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Necati Cerrahd. 19 Haziran 1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
11KÂMİLÎ, Kâmil Çalışkand. 20.03.1978 - ö. ?MeslekGörüntüle
12TUYLU FAZIL DİDARİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Necati Cerrahd. 19 Haziran 1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂMİLÎ, Kâmil Çalışkand. 20.03.1978 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TUYLU FAZIL DİDARİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Necati Cerrahd. 19 Haziran 1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17KÂMİLÎ, Kâmil Çalışkand. 20.03.1978 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TUYLU FAZIL DİDARİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle