FERDÎ, Muammer Ferdî

(d. 1309/1891 - ö. 1334/1915)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Muammer Ferdî Bey’dir. 1309/1891’de İstanbul’da doğdu. Asker kaymakamlarından Tahsîn Bey’in oğludur. Beşiktaş ibtidai ve rüşdi mekteplerinde ve mekteb-i mülkiyede öğrenim gördü. Arapça ve Farsça öğrendi. Harbiye nezaretine memur oldu. 1334/1915 yılında Harbiye Dairesi'ndeki arkadaşlarından birinin kurşunuyla vefat etti.

1328/1910’da İstanbul’da basılan iki manzum risalesi vardır:

1. Şebâb-ı Nûrânî: İstanbul'da 16 sayfa hâlinde 1327 yılında basılmıştır.

2. Şebâb-ı Zulmânî. İstanbul'da 16 sayfa hâlinde 1328 yılında basılmıştır.

Akrabalarından Selâmî Bey onun hazırcevap, nükteperdaz, ilham ile ve zarif bir üslupla aniden şiir söyleyebilen velud bir şair, aynı zamanda kudretli bir nasir olduğunu söyler (Cunbur 1999: 611).

Kaynakça

Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Şebâb-ı Zulmânî’den

Lâkin sen ey şebâb-ı muhannes büyük fesâd

Ey menba-i tenâsüle mecrâ-yı pür kesâd

Cem’iyyet-i huzâle düşürdün kıvâmdan

Efrâd-ı ibtizâle düşürdün garâmdan

Bir aşkdır çıkardı şu meydâna tıynetin

Havlinde döndü canlanup envâ'-ı cinnetin

Zâhirde bir akâmete mahkûmsun fakat

Senden değil de kimden o âsâr-ı pür-sakat

İrfânadır hücûm-ı leîmânen ey zalûm

Bin mektebin felâketi her yaptığın hücûm

Sem’-i şebâba âh okudun da füsûnlar

Dârü’c-cünûna döndü ne dârü’l-fünûnlar

Ervâhı dest-i sefhine aldın hisâbsız

Eşbâhı taht-ı kerhine aldın hicâbsız

Sevdâ demek nezâhet-i merdânedir dedin

Sevdâlı öldü mü kara sevdâ nedir dedin

Şubbân esîr-i aşk-ı zalûmun nizâr u zâr

Pîrân o ayn-ı derd ile hep nâzır-ı mezâr

Âsâba za’f akla sehâfet revâna felc

Her şeyde her husûsda senden bu herc ü merc

Hep sâde hep fazîlete isyân-ı sâfilîn

Hep nahse hep rezîlete iz’ân-ı gâfilîn

(Cunbur, Müjgan (hzl.) (1999). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. I. Ankara: AKM Yay. 612.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DEVRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3KEŞFÎ, Keşfî Çelebid. ? - ö. 1546-47\'den önceDoğum YeriGörüntüle
4İshak Refet Işıtmand. 1891 - ö. 17 Ekim 1946Doğum YılıGörüntüle
5CAFER/CAFER BABA, Cafer Tand. 1891 - ö. 30.10.1978Doğum YılıGörüntüle
6ŞAKİR EYVAZOVd. 1891 - ö. 1970Doğum YılıGörüntüle
7MUSTAFA, Boyabatlıd. 1878 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
8CEMÂLÎ BABAd. 1836/7 - ö. 1915Ölüm YılıGörüntüle
9NURİd. ? - ö. 1910-1915 (?)Ölüm YılıGörüntüle
10Mahmut Kurud. 1928 - ö. 1976MeslekGörüntüle
11Mehmed Selim İnald. 9 Temmuz 1885 - ö. 10 Kasım 1948MeslekGörüntüle
12ÖMER KALAFATd. 01.10.1961 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ES‘AD, Kerküklü Mehmed Es‘add. ? - ö. 1832Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂŞİD PAŞA, Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşad. ? - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RİF'AT, Rif'at Deded. 1810? - ö. 1880?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÜLÂLÎ, Hacı Feyzullah Efendi, Hacı Feyzullah Nakşibendîd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17HASRET, Hasret Çelebi, Senendüçlüd. ? - ö. 1829Madde AdıGörüntüle
18EMÎN, Ayaklı Kütüphane Müftü-zâde Seyyid Mehmed Emin Efendid. 1700-01 - ö. Temmuz-Ağustos 1797Madde AdıGörüntüle