FERÎDÎ, Mehmed Veliyyüddin Ferîdî Efendi

(d. ?/? - ö. 1082/1672)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Ferîdî’nin asıl adı Mehmed’dir (Çapan 2005: 449). Gençliğinde iyi bir öğrenim gören Ferîdî Mehmed Efendi kısa bir süre müderrislik yaptıktan sonra bazı büyük kasabalarda kadılık vazifesinde bulunmuştur (İpekten vd. 1988: 139; Çapan 2005: 449-450). Doğum yeri ve doğum tarihi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmayan Ferîdî Mehmed Efendi’nin ölüm tarihi ise 1082 / 1672 olarak zikredilir (Çapan 2005: 450).
 

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 449-450.
İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.
İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ NAGEHAN U. EKE
Yayın Tarihi: 01.03.2014
Güncelleme Tarihi: 04.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir şûhun olup aşkı yine sînede peydâ
Mâh-ı ufk-ı çerâğ-ı muhabbet yenilendi

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 450.)