FETHÎ, Bolbolcuzâde Şeyh Abdülkerim Efendi

(d. ?/? - ö. 1694-96/1106-07)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdülkerim olup, Bülbülcü-zâde veya Bolbolcu-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp Şeyhülislam Koca Yahya Efendi'den müderris oldu. Hariç Medresesi görevindeyken Abdulahat Nuri Efendi’ye bağlanıp Halvetî tarikatına girdi. Topkapı'da Ahmet Paşa, Nişancı Paşa-yı Cedid ve Şevval 1088/ Kasım-Aralık 1677'de Mehmet Han Gazi meşihatine ulaştı. Rebiülevvel 1090/ Nisan-Mayıs 1679'da Sultan Bayezid Han, 1100/1688-89'da Ayasofya Camii Cuma şeyhi, Recep 1101/ Nisan-Mayıs 1690'da Süleymaniye Camii ve İstanbul şeyhlerinin önderi oldu (Çapan 2005: 461; İnce 2005: 541). Ölüm tarihi Sâlim’de 1106/1694-95, Safâyî’de 1107/1695-96 olarak kayıtlıdır (Çapan 2005: 461; İnce 2005: 541).

Kaynaklar, ilahilerinin çok başarılı bulur (İnce 2005: 541).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 461

İnce, Adnan (hzl.). (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 542.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 752.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.06.2014

Eserlerinden Örnekler

Gönül âyînesi olsun mücellâ

Senün bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

Görünsün sûret-i ma'nâ musaffâ

Senin bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

Keder gitsin gönüllerden ser-â-pâ

Silinsin şekl-i sugrâ ile kübrâ

Visâlin zevki olsun dilde peydâ

Senün bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

Bu sırrın dilde mahzûn oldu levhi

Muhâl oldu kemâli üzre şerhi

Hele dîvâne oldu şimdi Fethî

Senün bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

***

İlâhî

Cemâlün pertev-i nûr-ı Hudâ'dur yâ Resûlallâh

Kelâmun cümle vahy-i Kibriyâ'dur yâ Resûlallâh

Raûf u hem Rahîm ile müsemmâ oldu çün zâtun

Şefâ'at eylemek sana sezâdur yâ Resûlallâh

Zülâl-i ru'yete atşân olup yandum harâretden

İçür câm-ı visâlünden şifâdur yâ Resûlallâh

(İnce, Adnan (hzl.). (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu'arâ. Ankara: AKM Yay. 542).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Doğum YeriGörüntüle
2Selim Yeniçerid. 1972 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Ali Nazimad. 1861 - ö. 1935Doğum YeriGörüntüle
4Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Doğum YılıGörüntüle
5Selim Yeniçerid. 1972 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Ali Nazimad. 1861 - ö. 1935Doğum YılıGörüntüle
7Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Ölüm YılıGörüntüle
8Selim Yeniçerid. 1972 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Nazimad. 1861 - ö. 1935Ölüm YılıGörüntüle
10Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919MeslekGörüntüle
11Selim Yeniçerid. 1972 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Ali Nazimad. 1861 - ö. 1935MeslekGörüntüle
13Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Selim Yeniçerid. 1972 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Ali Nazimad. 1861 - ö. 1935Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Şahabettin Süleymand. 1885 - ö. 1919Madde AdıGörüntüle
17Selim Yeniçerid. 1972 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Ali Nazimad. 1861 - ö. 1935Madde AdıGörüntüle