FETHÎ, Bolbolcu-zâde/Bübülcü-zâde Şeyh Abdülkerîm Efendi

(d. ?/? - ö. 1106-07/1694-96)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Abdülkerim olup, Bülbülcü-zâde veya Bolbolcu-zâde sanıyla tanındı. Öğrenimini tamamlayıp Şeyhülislam Koca Yahya Efendi'den müderris oldu. Hariç Medresesi görevindeyken Abdulehad Nuri Efendi’ye bağlanıp Halvetî tarikatına girdi. Topkapı'da Ahmed Paşa, Nişancı Paşa-yı Cedid ve Şevval 1088/ Kasım-Aralık 1677'de Mehmed Han Gazi meşihatine ulaştı. Rebiülevvel 1090/ Nisan-Mayıs 1679'da Sultan Bayezid Han, 1100/1688-89'da Ayasofya Camii Cuma şeyhi, Recep 1101/ Nisan-Mayıs 1690'da Süleymaniye Camii ve İstanbul şeyhlerinin önderi oldu (Çapan 2005: 461; İnce 2005: 541). Ölüm tarihi Sâlim’de 1106/1694-95, Safâyî’de 1107/1695-96 olarak kayıtlıdır (Çapan 2005: 461; İnce 2005: 541).

Kaynaklar, ilahilerini çok başarılı bulur (İnce 2005: 541).

Kaynakça

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 461.

İnce, Adnan (hzl.). (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şuarâ. Ankara: AKM Yay. 542.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay. 752.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 24.06.2014
Güncelleme Tarihi: 09.12.2020

Eserlerinden Örnekler

 

Gönül âyînesi olsun mücellâ

Senün bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

Görünsün sûret-i ma'nâ musaffâ

Senin bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

 

Keder gitsin gönüllerden ser-â-pâ

Silinsin şekl-i sugrâ ile kübrâ

Visâlin zevki olsun dilde peydâ

Senün bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ

 

Bu sırrın dilde mahzûn oldu levhi

Muhâl oldu kemâli üzre şerhi

Hele dîvâne oldu şimdi Fethî

Senün bir zerre-i 'aşkınla Mevlâ


İlâhî

 Cemâlün pertev-i nûr-ı Hudâ'dur yâ Resûlallâh

Kelâmun cümle vahy-i Kibriyâ'dur yâ Resûlallâh

 

Raûf u hem Rahîm ile müsemmâ oldu çün zâtun

Şefâ'at eylemek sana sezâdur yâ Resûlallâh

 

Zülâl-i ru'yete atşân olup yandum harâretden

İçür câm-ı visâlünden şifâdur yâ Resûlallâh

(İnce, Adnan (hzl.). (2005). Sâlim Efendi Tezkiretü’ş-Şu'arâ. Ankara: AKM Yay. 542.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FERDÎ, Hüseyin Arayıcı-zâde Hüseyin Ferdî Efendid. ? - ö. 1708-1710Doğum YeriGörüntüle
3Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FERDÎ, Hüseyin Arayıcı-zâde Hüseyin Ferdî Efendid. ? - ö. 1708-1710Doğum YılıGörüntüle
6Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FERDÎ, Hüseyin Arayıcı-zâde Hüseyin Ferdî Efendid. ? - ö. 1708-1710Ölüm YılıGörüntüle
9Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FERDÎ, Hüseyin Arayıcı-zâde Hüseyin Ferdî Efendid. ? - ö. 1708-1710MeslekGörüntüle
12Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FERDÎ, Hüseyin Arayıcı-zâde Hüseyin Ferdî Efendid. ? - ö. 1708-1710Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Gül İrepoğlud. 21 Ocak 1956 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FERDÎ, Hüseyin Arayıcı-zâde Hüseyin Ferdî Efendid. ? - ö. 1708-1710Madde AdıGörüntüle
18Yusuf Uğur Uğureld. 24 Ocak 1982 - ö. ?Madde AdıGörüntüle