FETHÎ, Fethî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Fethî hakkında biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Hekimoğlu Ali Paşa’nın 1155/1742 yılında ikinci defa sadrazam olması üzerine çeşitli şairlerin tarih düşürmek amacıyla tanzim ettiği manzumelerin derlendiği Mecmûa-i Tevârîh’te, Fethî’nin de üç adet tarih manzumesi kayıtlıdır. Bu manzumelerin tanzim edildiği tarihe istinaden şairin 18. yüzyılın ortalarında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Mecmûa-i Tevârîh. Süleymaniye Kütüphanesi “Esad Efendi 3388”. vr. 9a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 08.05.2021

Eserlerinden Örnekler

Teʻâla’llâh zihî hikmet-tırâz-ı Hâlık-ı yektâ

Ki zîb-i sadr-ı vâlâ oldı ol düstûr-ı müstesnâ

 

Sehâb-ı lutf u cûdun ʻâleme hakk eyleyüp mebzûl

Hayât-ı tâze buldı soñradan bu sâha-i gabrâ

 

Mizâc-ı dîn ü devlet münharif olmuşdı fi’l-cümle

Tabîb-i zâtını Feyyâz-ı mutlak eyledi ihdâ

 

Bu tebşîrüñ safâsı dehre itdi ol kadar te’sîr

Ki az kaldı hemân uçmaga bu dünyâ vü mâ-fihâ

 

Niʻâm-ı devlet ü dîne cihân muhtâc iken yaʻnî

ʻAlî Pâşâ serîr-i âsafîye itdi istiʻlâ

 

Bahâr-ı fasl-ı dâniş bahr-ı ihsân u sabâ-verziş

ʻAtâ-yı âferîniş nâm-dâr u menkabet-pîrâ

 

Dür-i deryâ-yı hikmet gevher-i gencîne-i fıtnat

Gül-i gülzâr-ı ʻiffet merd-i nahlistân-ı istignâ

 

Vezîr-i aʻzam-ı Sultân Mahmûd Hân-ı ʻâlî-şân

Yegâne sadr-ı vâlâ âsaf-ı bî-misl ü bî-hemtâ

 

Semiyy-i Haydar-ı Kerrâr kerîm-i mekrümet-kirdâr

Dilîr-i Kahramân-âzâr düstûr-ı cihân-ârâ

 

ʻAlî-rezm ü Tehemten-menzilet Rüstem-salâbet kim

Revâfız ehlini yümn-i kudûmı itdi nâ-peydâ

 

İdüp ilbâs aña bir hilʻat-ı semmûr ʻıllu’llâh

Ser-â-ser eyledi dil mürdegân-ı ʻâlemi ihyâ

 

Mübâhî oldı şimdi câh-ı devlet zât-ı pâkiyle

Anı câha mübârek eylesün câhı aña Mevlâ

 

Zılâl-i ʻadl ü ihsânı ola tâ haşre dek memdûd

Mizâc-ı ʻâlemi ıslâha tedbîr eyledi zîrâ

 

Düşürdüm ben de bir târîh-i zîbâ Fethiyâ el-hak

Hakîm-i bî-niyâz ihsânıdur mühre ʻAlî Pâşâ

(Mecmûa-i Tevârîh. Süleymaniye Kütüphanesi “Esad Efendi 3388”. vr. 9a.)