FEVRÎ, Mahmûd Efendi

(d. ?/? - ö. 1774-75/1188)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir (Akkuş 2008: 273-74). Bu esere göre Bağdatlı Ahmed Efendi'nin oğludur. Vâsık Mehmed Efendi'nin küçük kardeşidir. Asıl adı Mahmud'dur. Anadolu'da seyahat etti ve bir müddet padişahın katiplik hizmetinde bulundu. Daha sonra Rakka Valisine divan efendisi oldu. 1188/1774-75 senesinde intihar ederek hayatına son verdi.

İrticalen şiir söylemekte başarılı olduğu için şiirlerinde Fevrî mahlasını kullandı. Arapçaya aşina idi. Pek çok gazel ve kaside kaleme aldı.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.273-74.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 13.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Ruhundan var ise şem'-i meclis şerm ü hicâb eyler*

Ki pervâne perin ruhsârına dâ'im nikâb eyler

Hücûm-ı cân-fürûşânı gam-ı dildâr görmüşdür

Anınçün tîri cân almakda çok böyle şitâb eyler

Giderse cûş-ı seyl-âb-ı sirişküm bir zamân böyle

Esâsından bu deyr-i saht-bünyâdı harâb eyler

Ham-ı zülfünde yârın dil o murg-ı çâre-cûdur kim

Kemend-i dâm-ı sayyâd içre durma ızdırâb eyler

Ümîdim hânesi der-best kalmaz böyle ey Fevrî

Nesîm-i lutf eser elbette bir gün feth-i bâb eyler

_________

* Mısra vezne uymuyor.

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.273-74