FEVTÎ / ŞÂKİR, Şâkir Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şâkir Efendi’nin hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Köse Mehmed Paşa’nın hizmetinde bulundu. Daha sonra Kahire’ye giderek İskenderiye Tersanesi’nde müdür yardımcısı olarak çalıştıktan sonra emekli oldu. Ölüm tarihi bilinmemektedir. Zaman zaman Fevkî mahlasıyla da şiirler yazan Şâkir Efendi’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bir bilgi yoktur. 

Kaynakça

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 209.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 471.

Şemseddin Sâmî (1314). Kâmûsu’l-Âlâm. C. 4. İstanbul: Mihran Matbaası. 2823.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 16.10.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Ne şâh u mîrden şekve ne ân u înden feryâd

Dilâ ancak o zülfi anber ü müşgînden feryâd

Ne denlü âh-ı germ itdümse te’sîr itmedi yâre

Gönül eyler dem-â-dem ol dil-i sengînden feryâd

Bana râhat görünmez ferş-i Cennet olsa da el-hâk

Çün eyler lâ-cerem bîmâr gam-ı bâlînden feryâd

Dil ol şehbâzdan gayr içün âh itmez berâ-yı kevn

Figânı cevr-i gülden eylemez nesrînden feryâd

Henüz o nev-be-nev itmekde cevri ol perî yohsa

İder mi şekve dil derd ü gam-ı pîşînden feryâd

Görinür bana her bir târı zencîr-i belââsâ

Gamumdan dâd ey meh perçem-i pür-çînden feryâd

Aceb mi murg-ı cânum dâm-ı zülfinden figân itse

İder asfûr elbet pençe-i şâhînden feryâd

Gözetmekden reh-i tannâz-ı yâri yaş döker dâ’im

İdersem var yiri bu dîde-i nemgînden feryâd

O Ferhâdum kalursam Şâkirâ hâtır belâsıyla

Teh-i seng-i cefâda eylemem Şîrîn’den feryâd

Fatîn Dâvûd (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 209.