FEVZÎ, Muhammed Emîn Efendi

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Muhammed Emîn'dir. Şiirlerinde Fevzî mahlasını kullandı. Bağdatlı Nusret Molla Ali'nin oğludur. Fevzî, Saîd Paşa'nın vezirliği sırasında masrafhane kâtibi oldu.

Divan tertip edip etmediği belli olmasa da kaside, tahmis, gazel ve tarihleri bulunmaktadır. Dâvud Paşa'ya övgü dolu şiirler kaleme aldı. Fûzûlî'nin bir gazelini tahmis etti. Tezkire sahibi Hatîbî 1240/1825 senesinde Dâvud Paşa tarafından yapılan sedde şairin yazdığı yaklaşık altmış beyitlik kasideyi kaydeder. Pek çok tarihi vardır. Nedîm'in gazeline nazire söyledi. Farsça tahmisleri de vardır (Akkuş 2008: 260-72).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Kasideden

Yine hamd u senâ olsun cenâb-ı Hayy u Sübhâna

Ki eyyâm-ı mihen-âvân-ı dehşet irdi pâyâna

Sihâb-ı seyl-bâr-ı lutf-ı Bârî sahn-ı Bağdâdı

İdüp leb-rîz-i feyz-i merhamet mânend-i peymâne

Tulû-ı keştî gibi âmâde-i gark-âb iken Zevrâ

Yapışdı Hızr-ı Tevfîk-i ilâhî dest-i sükkâna

Mizâc-ı âba bir dürlü fesâd olmuşdu müstevlî

Ki hadd-i i'tidâlden geçip geçip ser çekdi tugyâna

Sanırsın kuş kapar hiddetinden cümle murg-âblar

Sadâ-yı savletinden kaçdılar kûh ile yabâna

Degildir Dicle bünyâd-efgen-i ârâm u râhatdır

Salardı şiddetinden lerze-i haşyet dil ü câna

Degildir mevc-i zencîrek sürer dîvâne meşrebdir

Hevâdan mest olup Mecnûn sıfat düşmüş beyâbâna

Kenârında olan bünyânı hep yıkdı harâb itdi

Hazân faslı gibi âdetger oldu bâg u bustâna

Fesâda verdi mahsûlünü dihkân u reâyânın

Masîb-i müstmendânı havâle itdi hırmâna

İhâta itdi şehri ser-be-ser bahr-ı muhît oldu

Kodu zencîr-i emvâcıyla şehri sanki zindâna

Berây-ı hırz-ı cân hizbü’l-bahir ed'iyyesi dâim

Hulûs-ı sâf ile vird oldu ehl-i dîn ü îmâna

Umûman böyle müstagrakdı bahr-ı fikrine herkes

Çalardı dest ü pâ girdi gird-âb-ı hayretde garîkâna

Bu tûfân-ı pür-âşûb-ı bilâ-tedbîr def'inde

Müşîr-i memleket edâ idüp rey-i hekîmâne

Dür-i deryâ-yı devlet Hazret-i Dâvûd Paşa kim

Mümâsildir kef-i cûd u atâsı ebr-i nîsâna

...

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 267.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Doğum YeriGörüntüle
2AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Doğum YeriGörüntüle
3MURÂDÎ, Murâdî Çelebid. ? - ö. 1562-63'te sağDoğum YeriGörüntüle
4ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Doğum YılıGörüntüle
5AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Doğum YılıGörüntüle
6MURÂDÎ, Murâdî Çelebid. ? - ö. 1562-63'te sağDoğum YılıGörüntüle
7ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Ölüm YılıGörüntüle
8AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Ölüm YılıGörüntüle
9MURÂDÎ, Murâdî Çelebid. ? - ö. 1562-63'te sağÖlüm YılıGörüntüle
10ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MURÂDÎ, Murâdî Çelebid. ? - ö. 1562-63'te sağAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Madde AdıGörüntüle
14AZÎZ, Şeyh Abdulaziz Efendid. ? - ö. 1737-38Madde AdıGörüntüle
15MURÂDÎ, Murâdî Çelebid. ? - ö. 1562-63'te sağMadde AdıGörüntüle