FEYZÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 Manastır'da doğdu. Medrese tedrisatında sahn derecesine gelince öğrenimini bıraktı. Çorlulu İsa Beg adında bir sipahi ile bir müddet arkadaşlık etti. İsa ile vergi toplama, fakirlere yardım etme gibi faaliyetlerde bulundu, sohbetlere katıldı. Şehrengizindeki şu beyti İsa için yazmıştır:

Çü Îsâya bu mürde hem-dem oldum
Ki gökde istedügüm yirde buldum

İsa'dan ayrıldıktan sonra bazen Manastır’da muallimlik, bazen de Rumeli’nin çeşitli şehirlerinde hatiplik yapmıştır. Mitroviçe adındaki bir kasabada Bayram Bey'in musahibi bulunduğu sırada bir gece içkiden sızmış ve bu esnada çıkan yangında ölmüştür.

Niğbolu’da Ali Koç Baba’nın türbedarı olan Işk Dede adındaki bir pirin zaviyesini ziyaret eden Feyzî, Ali Koç Baba’ya bir murabba yazıp bunu zaviyenin duvarına asmıştır. Âşık Çelebi, şairin bir şehrengizi olduğunu söylemekle birlikte şehrengizin neresi için yazıldığı ile ilgili bir bilgi vermemiştir (Kılıç 2010: 1261).

Kaynakça

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbar’ın Tezkire Kısmı. Ankara: AKM Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. TUNCAY BÜLBÜL
Yayın Tarihi: 15.09.2013
Güncelleme Tarihi: 05.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bir garîk-ı bahr-ı rahmet sâkin-i dârü’l-bekâ

Meşhedi taşında tîz olur anun tîg-ı du’â

Âstânında mahaldür cân u dil kurbân ola

Kim velâyet kânıdur Sultân Alî Koçı Baba

Cümle-i abdâl-ı Rûm’un server ü ser-tâcıdur

Türbe-i ulyâsınun çarh-ı felek mi’râcıdur

Pâdşâhlarla gedâlar himmeti muhtâcıdur

Kim velâyet kânıdur Sultân Alî Koçı Baba

Ayağı toprağı gözler nûrı dünyâ mâlidür

Kelle-i abdâl-ı dehr ol serverün pâ-mâlidür

Hazret-i Koyun Baba’nun nakd-i vakt ü hâlidür

Kim velâyet kânıdur Sultân Alî Koçı Baba

Mihr ü meh gibi yanan rûşen çerâğıdur anun

Ehl-i diller mecma’ı şimdi ocağıdur anun

Çeşmesi mâ-i ma’în cennet turağıdur anun

Kim velâyet kânıdur Sultân Alî Koçı Baba 

Ayn u şîn ü kâfı itmiş kendüye nâ’ib-menâb

Işk-ı pâkün mazharıdur Feyziyâ bî-irtiyâb

Kîmyâdur toprağı vallâhu a’lem bi’s-savâb

Kim velâyet kânıdur Sultân Alî Koçı Baba

 (Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Metin). İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1262.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
2MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceDoğum YeriGörüntüle
3HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Doğum YeriGörüntüle
4DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
5MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceDoğum YılıGörüntüle
6HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Doğum YılıGörüntüle
7DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
8MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceÖlüm YılıGörüntüle
9HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Ölüm YılıGörüntüle
10DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
11MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceMeslekGörüntüle
12HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?MeslekGörüntüle
13DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DÂVUD ES'AD PAŞA, Manastırlıd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
17MERDÎd. ? - ö. 1603\'ten önceMadde AdıGörüntüle
18HÂKÎ, Yûsufd. ? - ö. 1480-81 - 1512-13 ?Madde AdıGörüntüle