FEYZÎ, Dursunzâde Abdullah Feyzî Efendi

(d. ?/? - ö. 1610/1019)
divan şairi, kadı, hattat
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbulludur. Müderris Dursun Efendi’nin oğludur. Dedesi Taşköprülü Hacı Murâd Efendi’dir. Dursunzâde Bekâ’î’nin de küçük kardeşidir. İyi bir öğrenim gören Feyzî, Ma’lûlzâde Mehmed Çelebi’den mülazım oldu. Kudüs, Bağdat, Eyüp ve Üsküdar da kadılık yaptı. Üsküdar kadılığından azledildikten sonra 1019/1610 yılında vefat etti. Fatih civarında Kadıçeşmesi yakınındaki Abid Çelebi mescidi avlusunda medfundur (İnal 1928: 273).

Feyzî, üç dilde yazılmış eserleri olan faziletli, ilim ve fende mahir bir kişiydi. Muammada ustaydı. Kaynaklar yüz isim çıkabilecek bir muamma yazdığını belirtir (Akbayar 1996: 526). Ayrıca Yusuf Efendi’den hüsn ü hat meşk eden şair, celî, sülüs, nesih, rika ve talik yazıda da yetenekliydi.

Eserleri

1.Haşiye alâ Şerhi'l-Fettah

2.Haşiye alâ Şerhi'l-Hidaye

3.Risale fi Beyani Mu'cizati Enbiya

4.Divan

5.Risale-i Kalemiyye

6.Risale-i Fethu'l-El-Gâza

7.Haşiye ale'l-Camî

8.Tuhfetü'l-Hasnâi fi'ş-Şerhi alâ Mieti Hadisin Min Meşarıkı'l-Envar (Kurnaz-Tatcı 2000: 348)

9.Şerh-i Ferâiz-i Muhsin-i Kayserî

10.Şerh-i Tefsîr-i Şerîf (Akbayar 1996: 526)

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Balcı, Rüştü (2014). Kâtip Çelebi, Keşfü’z-Zünûn An Esâmi’l-Kütübi Ve’l-Fünûn. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

İnal, İbnülemin Mahmud Kemâl (hzl.) (1928). Tuhfe-i Hattâtîn, Müstakîmzâde, Süleyman Sadeddin. İstanbul.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2000).Bursalı Mehmed Tahir. Osmanlı Müellifleri ve Ahmet Remzi Akyürek Miftahu’l-Kütüb ve Esami-i Müellifin. C. 1. Ankara: Bizim Büro Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Na il Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (1989). Nev’îzâde Atâî, Hadâiku’l-Hakaik fî Tekmileti’ş-Şakaik (önsöz ve indeks ile tıpkıbasım). İstanbul: Çağrı Yay.

Riyâzî Mehmed (yty). Riyâzü’ş-Şu’arâ. Millet Kütüphanesi Ali Emirî Efendi Bölümü. Nu: 765. v. 109.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: Kültür Bak. Yay. E-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 10.12.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.12.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Zavotçu, Gencay (2009). Rıza Tezkiresi (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 11.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Şöyle geçdi sîneden tîrün âyâ kaşı kemân

Yir delindi yire geçdi bulmadum andan nişân 

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.12.2014]. 191, 192. 

***

Geçince reh-güzârından o şâh-ı hûbânum

Derîçe-i lebüme geldi seyr içün cânum 

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.12.2014]. 191, 192. 

***

Niçe bir elde mey-i surh ile sâgar tutalum

Ak gül gibi ‘arak nûş idelüm ter tutalum 

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.12.2014]. 191, 192. 

***

Gül gibi elde o gonçe mey-i hamrâ tutsa

‘Iyş u nûş eylese ‘uşşâk ile ra’nâ tutsa 

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.12.2014]. 191, 192. 

***

Gönül fülki selâmet sâhilinde urmadan lenger

Yine bir kâfir oldum esîri hey müselmânlar 

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.12.2014]. 191, 192. 

***

Bagrumı deldi tîr-i hûn-efşân

Zâlimün öte ucıdur peykân 

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara: Kültür Bakanlığı e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 10.12.2014]. 191, 192. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Doğum YeriGörüntüle
2Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
5Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Ölüm YılıGörüntüle
8Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920MeslekGörüntüle
11Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
12RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SA'ÎD, Kemâl Paşa-zâde Mehmed Sa'îd Bey, Lastik Sa'îdd. 1848 - ö. 1920Madde AdıGörüntüle
17Çekirge, Pınard. 15 Ekim 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18RÛHÎ, Mehmed Rûhî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle