FEYZÎ, Lütfîzâde Mektûbî Feyzullah Efendi

(d. 1704/1115 - ö. 1765/1178)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1115 yılı sonlarında (1704) doğdu. Doğum yeri bilinmemektedir. Asıl adı Feyzullah’tır. Lütfîzâde Mektûbî Feyzullah Efendi olarak tanındı. Rumeli kadılarından Balçıklı Lütfîzâde Ahmed Efendi’nin oğludur. Kardeşi Mektûbî Mustafa Efendi’dir. Tezkireci Râmiz’in de dayısı olmaktadır. Medrese öğrenimi görerek mülâzım oldu. 1143/1730-31 yılında Ürgüp kadılığına atandı. 1147/1734-35 yılında da Ebû Saîd Mustafa Efendi’nin mektupçusu oldu ve Teşne kadılığına getirildi. 1154/1741-42 yılında İştib, 1159/1746-47 yılında Usturumca, 1162/1748-49 yılında Vidin kadılıklarına atandı. 1168/1754-55 yılında da menâsıb-ı sitteden Akkirman kadılığına getirildi. Daha sonra Kandiye kadılığına atandı. Bu görevden azledildikten sonra 1178 yılı sonlarında (1765) vefat etti.

Râmiz (Erdem 1994: 248)’e göre Rumeli kadıları arasında ilmi ve irfanıyla tanınan, talik hattında mahir, hoş sohbet ve şiirde yetenekli bir kimseydi.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Râmiz (Erdem 1994: 248), biri tarih olmak üzere üç beytini örnek olarak vermiştir. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 527.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 248.

Erdem, Sadık (2007). “Râmiz”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 7. Ankara: AKM Yay. 285-287.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 148.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 810.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 21.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Şems-i ruhunda hâle-i hatt oldı âşikâr

Tahvîl-i burc-ı eşref ile geldi çün bahâr

Feyzî kemîn ü kemterin ey şâh-ı işve-bâz

Lutf eyleyüp visâlin ile eyle şerm-sâr


Ve lehû

Bu nev-tarh-ı mu‘allâ kasrın inşâdına ey Feyzî

Didim tahsîn ile târîhin izzet-hâne-i bâlâ (1166)

(Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 248.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1OŞÎ, Kocanazar Gaipnazar uulud. 1704? - ö. 1780Doğum YılıGörüntüle
2KARAOĞLAN, Hüseyind. 1690 - ö. 1765Ölüm YılıGörüntüle
3FEYZÎ (ELÎFÎ), Elîfîzâde Feyzullâh Efendid. ? - ö. 20 Haziran-19 Temmuz 1765Ölüm YılıGörüntüle
4RESÎM, Kilisli Hüseyin Resîm Efendid. ? - ö. 9 Ağustos 1765Ölüm YılıGörüntüle
5ABDÎd. 1706-07 - ö. 1769-70MeslekGörüntüle
6HAKKÎ, Bursalı İsmail Hakkı Bursevî , Bursevîd. 1652-53 - ö. 20 Temmuz 25MeslekGörüntüle
7LATÎFÎ, Tûtî-i Latîfd. ? - ö. 1564-65MeslekGörüntüle
8HALÎLÎ, İbrâhîm Halîlî Paşad. ? - ö. 1808-09Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
9MÂHÎ, Mâhî Efendid. ? - ö. 1795-96Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
10BÜKÂYÎ, Abdullâh Efendid. 1685-86 - ö. 1727Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11KURBÎ, Kurbî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
12MANTIKÎ, Florinalıd. ? - ö. 1828Madde AdıGörüntüle
13İSHAKd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle