FEYZÎ

(d. ?/? - ö. 1688-9/1100)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

17. yüzyılın Sofyalı şairlerindendir. Doğum tarihi hususunda kaynaklarda herhangi bir bilgi kayıtlı değildir. İlim tahsil ederek kendini yetiştiren Şerif Feyzullah, Safâyî Tezkiresi ve Tuhfe-i Nâilî’de “çelebi” nisbesiyle anılmaktadır (Çapan 2005: 454; Kurnaz vd.2001: 805). Dünya nimetlerine ehemmiyet vermedi, kanaat köşesinde yaşamış olan Feyzullah Çelebi, 1100/1688-9 tarihinde vefat etti. Safâyî, şiirlerinden övgüyle bahsedip “eş‘ârı gâyet hûb ve güftârı haylî mergûb” değerlendirmesini yapar ve şairin tarih söylemede oldukça başarılı olduğunu belirtir (Çapan 2005: 454).

Kaynakça

Cunbur, M. (2004). “Feyzî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. Ankara: AKM Yay. 63, 64.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Safâyî Mustafa. Tezkiretü’ş-şu‘arâ, Kayseri Raşit Efendi Eski Eserler Ktp. Nu: 935. vr. 148a.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). “Feyzî”. C. 3. İstanbul: Dergah Yay. 217.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HANİFE KONCU
Yayın Tarihi: 09.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dil düşdü nâr-ı hicre ser-â-ser bulunmadı

Sad sâle âteş içre semender bulunmadı

Kaldık fezâ-yı gamda cüdâ menzil-i ümîd

Hâdî-reh-i savâba erenler bulunmadı

Mümkin midir vusûl-i recâ-nâme-i ümîd

Güm-geştedir nişân-ı kebûter bulunmadı

Olmaz bu tengnâ-yı cihânda halâs ümîd

Hızr-ı hidâyet ermedi yâver bulunmadı

Gamzen hayâli dîde-i terden nihân olup

Deryâya düşdü tîg mücevher bulunmadı

Çokdan revân-ı menzil-i maksûd olurdu dil

Feyzî semend-i baht-ı tekâver bulunmadı

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 455.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FETHÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEMSî, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Doğum YeriGörüntüle
3HÂDÎ, Ahmed Hâdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FETHÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEMSî, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Doğum YılıGörüntüle
6HÂDÎ, Ahmed Hâdî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FETHÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMSî, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Ölüm YılıGörüntüle
9HÂDÎ, Ahmed Hâdî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FETHÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞEMSî, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12HÂDÎ, Ahmed Hâdî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FETHÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14ŞEMSî, Hüseyin Şemsi Ergüneşd. 1871-1872 - ö. 30.01.1968Madde AdıGörüntüle
15HÂDÎ, Ahmed Hâdî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle