FİKRÎ, Bülbülzâde İzzeddin Fikrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1620/1030)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi İzzeddin’dir. Bülbülzâde Abdullah Efendi’nin oğludur. Üstâdâne şiirleri ve şâirâne sözleri vardır. Leyla vü Mecnun mesnevisi yazmaya başlamışsa da eserini tamamlamaya ömrü vefa etmemiştir. 1030/1620 yılında vefat etti (Zavotçu 2009: 101).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1996). Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Zavotçu, Gencay (hzl.) (2009). Zehr-i Mâr-zâde Seyyid Mehmed Rızâ Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği ve Tezkiresi. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10746,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 20.03.2014]

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 03.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Eger selâmını benden keseydi zülf-i nigâr

Gelürdi bâd-ı sabâ ile merhabâ-yı ümîd

Eger esâsını ‘ömrüñ yıkarsa devr-i felek

Kazâ-yı dilde harâb olmaya binâ-yı ümîd (Zavotçu 2009: 101)