FÜNÛNÎ, Fünûnî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonuludur. Ancak İstanbul’da yetişmiştir. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Şiir ve inşayı gereği gibi öğrenerek meclis meclis dolaşıp usulüne uygun olarak bunları okumuştur. Yaratılış itibarıyla nazik olmasına rağmen herkesin malında gözü olan hırslı biriydi. Gelibolulu Âlî, bu yüzden de Fünûnî mahlasını seçtiğini belirtir (İsen 1994: 321). Hatta Sânî mahlaslı Cân Memi, Fünûnî’nin bu özelliğini dile getirmek için "Fünûnî fûta peydâ itmege varur mı hammâma / Enîs-i Şîrvân olan o düzd-i câmekân n’eyler" beytini söylemiştir (Solmaz 2005: 483).

Fünûnî’nin ölüm tarihi ve herhangi bir esere sahip olup olmadığı hakkında elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak çeşitli mecmularda şaire ait şiirlere rastlanmaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 110, vr. 93a.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Başkanlığı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Müseddes

‘Adâlet bir murassa’ tâc iken başında hâkânî

Mürüvvet bir yana hil’at iken sâde sultânı (!)

Neden ben mûra pây-bend eylemek bend ile zindânı

Sebebsiz itmesin devründe kimse âh u efgânı

Vekîl-i şeh Süleymânsın meded İskender-i sânî

Mürüvvet kıl halâs eyle kafesden tûtî-i cânı

Kul olan ‘âcizün her dem işi sehv ü hatâlardur

Nitekin bunlarun ‘âdetleri lutf u vefâlardur

Dirîgâ az günâha neyleyüm bî-had ezâlardur

Felekden gördügüm gâh derd ü gam gâhî cefâlardur

Vekîl-i şeh Süleymânsın meded İskender-i sânî

Mürüvvet kıl halâs eyle kafesden tûtî-i cânı

Ser-i bî-devletümde bir belâdan gayrı nesnem yok

Dil-i pür-ıztırâbumda cefâdan gayrı nesnem yok

Muhammed ümmetiyüm Mustafâdan gayrı nesnem yok

Fakîrüm hazretüne bir du’âdan gayrı nesnem yok

Vekîl-i şeh Süleymânsın meded İskender-i sânî

Mürüvvet kıl halâs eyle kafesden tûtî-i cânı

Beni lutf it rehâ kıl Âdem ü Havvâ içün olsun

Letâfetle göge ‘azm eyleyen ‘Îsâ içün olsun

‘Asâsın ejder iden hazret-i Mûsâ içün olsun

Cihânı yog iken var eyleyen Mevlâ içün olsun

Vekîl-i şeh Süleymânsın meded İskender-i sânî

Mürüvvet kıl halâs eyle kafesden tûtî-i cânı

Dil-i dîvânei devletlü sultânum gel âbâd it

Yıkık gönlüm yapup tekrâr Beytu’llâha bünyâd it

Kerem kıl az günâha çok ‘ukûbet eyleme dâd it

Fünûnî derdmendün hâtır-ı nâ-şâdını şâd it

Vekîl-i şeh Süleymânsın meded İskender-i sânî

Mürüvvet kıl halâs eyle kafesden tûtî-i cânı

Mecmû’a-i Eş’âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 110, vr. 93a.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Doğum YeriGörüntüle
2HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3FERRÛHÎ, Ferrûhî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Doğum YılıGörüntüle
5HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6FERRÛHÎ, Ferrûhî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Ölüm YılıGörüntüle
8HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9FERRÛHÎ, Ferrûhî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FERRÛHÎ, Ferrûhî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Demir, Hasand. 12 Temmuz 1954 - ö. 30 Ekim 2015Madde AdıGörüntüle
14HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15FERRÛHÎ, Ferrûhî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle