FÜNÛNÎ, Fünûnî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonuludur. Ancak İstanbul’da yetişmiştir. Hayatı hakkında eldeki bilgiler sınırlıdır. Şiir ve inşayı gereği gibi öğrenerek meclis meclis dolaşıp usulüne uygun olarak bunları okumuştur. Yaratılış itibarıyla nazik olmasına rağmen herkesin malında gözü olan hırslı biriydi. Gelibolulu Âlî, bu yüzden de Fünûnî mahlasını seçtiğini belirtir (İsen 1994: 321). Hatta Sânî mahlaslı Cân Memi, Fünûnî’nin bu özelliğini dile getirmek için "Fünûnî fûta peydâ itmege varur mı hammâma / Enîs-i Şîrvân olan o düzd-i câmekân n’eyler" beytini söylemiştir (Solmaz 2005: 483).

Fünûnî’nin ölüm tarihi ve herhangi bir esere sahip olup olmadığı hakkında elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak çeşitli mecmularda şaire ait şiirlere rastlanmaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

İsen, Mustafa (hzl.) (1994). Gelibolulu Âlî, Künhü’l-Ahbâr’ın Tezkire Kısmı. Ankara: Akçağ Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 110, vr. 93a.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 17.04.2014
Güncelleme Tarihi: 12.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Müseddes

‘Adâlet bir murassa’ tâc iken başında hâkânî

Mürüvvet bir yana hil’at iken sâde sultânı (!)

Neden ben mûra pây-bend eylemek bend ile zindânı

Sebebsiz itmesin devründe kimse âh u efgânı

Vekîl-i şeh Süleymânsın meded İskender-i sânî

Mürüvvet kıl halâs eyle kafesden tûtî-i cânı

 

Kul olan ‘âcizün her dem işi sehv ü hatâlardur

Nitekin bunlarun ‘âdetleri lutf u vefâlardur

Dirîgâ az günâha neyleyüm bî-had ezâlardur

Felekden gördügüm gâh derd ü gam gâhî cefâlardur

Vekîl-i şeh Süleymânsın meded İskender-i sânî

Mürüvvet kıl halâs eyle kafesden tûtî-i cânı

 

Ser-i bî-devletümde bir belâdan gayrı nesnem yok

Dil-i pür-ıztırâbumda cefâdan gayrı nesnem yok

Muhammed ümmetiyüm Mustafâdan gayrı nesnem yok

Fakîrüm hazretüne bir du’âdan gayrı nesnem yok

Vekîl-i şeh Süleymânsın meded İskender-i sânî

Mürüvvet kıl halâs eyle kafesden tûtî-i cânı

 

Beni lutf it rehâ kıl Âdem ü Havvâ içün olsun

Letâfetle göge ‘azm eyleyen ‘Îsâ içün olsun

‘Asâsın ejder iden hazret-i Mûsâ içün olsun

Cihânı yog iken var eyleyen Mevlâ içün olsun

Vekîl-i şeh Süleymânsın meded İskender-i sânî

Mürüvvet kıl halâs eyle kafesden tûtî-i cânı

 

Dil-i dîvânei devletlü sultânum gel âbâd it

Yıkık gönlüm yapup tekrâr Beytu’llâha bünyâd it

Kerem kıl az günâha çok ‘ukûbet eyleme dâd it

Fünûnî derdmendün hâtır-ı nâ-şâdını şâd it

Vekîl-i şeh Süleymânsın meded İskender-i sânî

Mürüvvet kıl halâs eyle kafesden tûtî-i cânı

(Mecmû’a-i Eş’âr, Milli Kütüphane Yazmalar Koleksiyonu, 06 Hk 110, vr. 93a.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Muvaffak Akmand. 23 Eylül 1923 - ö. 10 Ekim 2012Doğum YeriGörüntüle
2HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Muvaffak Akmand. 23 Eylül 1923 - ö. 10 Ekim 2012Doğum YılıGörüntüle
5HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Muvaffak Akmand. 23 Eylül 1923 - ö. 10 Ekim 2012Ölüm YılıGörüntüle
8HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Muvaffak Akmand. 23 Eylül 1923 - ö. 10 Ekim 2012Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Muvaffak Akmand. 23 Eylül 1923 - ö. 10 Ekim 2012Madde AdıGörüntüle
14HÂKÎ, Hâkî-i Kastamonî, Hâkî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15EMMÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle