GÂFİL, Ali Akber

(d. 1828/1244 - ö. 1892/1309)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)

Asıl adı Ali Akber'dir. Şamahı’da 27 Cemaziyelevvel 1244/5 Aralık 1828 tarihinde doğmuştur. Babasının adı Namaz’dır. Gâfil, Şamahı’da medrese tahsili almış, tarrâhlık (desencilik) yapmış ve hayatını Şamahı’da geçirmiştir. 25 Ramazan 1309/23 Nisan 1892 tarihinde Şamahı’da ölmüştür (Köçerli 2005: 98).

Gâfil'in 19. yüzyılın ikinci yarısında Şamahı’da mevcut bulunan Beytü’s-Safâ adlı şiir meclisinin müdavimlerinden olduğu bilinmektedir. Köçerli, şiir söylemekte özel bir yeteneğe sahip bulunmamakla beraber, şiirden anlayan biri olduğunu yazar (2005: 98). Gâfil’den bahseden kaynaklar hep şiirlerinin çok azının elde olduğunu yinelemekle beraber, yine Köçerli’nin kitabına aldığı “Olmaz” redifli gazeli dışında bir örnek vermemektedirler.

Kaynakça

Ceferzade, Ehmed, S. Geniyev, M. İsmayılova (hzl.) (1999). Şirvan’ın 350 Şairi. Bakü: Ünsiyyet.

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay.

Geniyev, Seyfeddin (2010). Beytüs-Sefa Edebi Meclisi. Bakü: Elm ve Tehsil Yay.

Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mana ol dilber-i âhû-nigeh müddetdi râm olmaz

Ne bir vaslı mana makdûr ne de ömrüm tamâm olmaz

Gönül ol dilber-i hôd-gâmdan geç kâma yetmekden

Niçün nâ-kâmlıkdan yahşi hîç âlemde kâm olmaz

Habîbüm Ka’be-yi kûyunda sergerdân olan âşık

Dolanup başuna kurbânun olsa bî-makâm olmaz

Gönül olsa müyesser vasl-ı dilber nakd-i cândan geç

Ki bâzâr-ı muhabbetde bu sevdâlar müdâm olmaz

Harâm olmuş eğer kan dökmek ey meh lîk uşşâkın

Gözün kurbânı dök kanın helâlündür harâm olmaz

Ola her mülk-i dil kim leşker-i gamzen güzergâhı

Düşer revnakdan aslâ onda kânûn u nizâm olmaz

Verüp cânâna cân Gâfil gel imdi sen de bir ad al

Ki ehl-i aşk nâmından sivâ âlemde nâm olmaz

(Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay. 98.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AĞALAR MİKAYILOVd. 1913 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DOSTU, Şirvanlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SEYYİD, Azim Şirvânîd. 1835 - ö. 1888Doğum YeriGörüntüle
4HİLMÎ, Dede-zâde Mehmed Hilmî Efendid. 1828 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
5MAHZÛN, Mirza İsmâîld. 1828-29 - ö. 1893-94Doğum YılıGörüntüle
6NÂZIM/HÜSNÎ, Hüseyin Nâzım Efendi, İstanbullud. 1828 - ö. 1881?Doğum YılıGörüntüle
7SELÂMÎ, Abdüsselamd. 1819 ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8AVNÎ, Trabzonlu Kara Osmân Avni Efendid. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9RASİM, Mustafa, Acemoğlud. 1829 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10HASAN, Ali oğlu Karabağî Yüzbaşovd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SARRÂF, Rıza Tebrizîd. 1854-55 - ö. 1907Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12SÂLÂR, Mirza Hüseyind. ? - ö. 1877-78Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂSAFÎd. ? - ö. 1604Madde AdıGörüntüle
14KAVAKLI-ZÂDE, Şeyh Mehmed Nevâlî Çelebid. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
15SÂLÂR, Mirza Hüseyind. ? - ö. 1877-78Madde AdıGörüntüle