GÂFİL, Ali Akber

(d. 1244/1828 - ö. 1309/1892)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ali Akber'dir. Şamahı’da 27 Cemaziyelevvel 1244/5 Aralık 1828 tarihinde doğmuştur. Babasının adı Namaz’dır. Gâfil, Şamahı’da medrese tahsili almış, tarrâhlık (desencilik) yapmış ve hayatını Şamahı’da geçirmiştir. 25 Ramazan 1309/23 Nisan 1892 tarihinde Şamahı’da ölmüştür (Köçerli 2005: 98).

Gâfil'in 19. yüzyılın ikinci yarısında Şamahı’da mevcut bulunan Beytü’s-Safâ adlı şiir meclisinin müdavimlerinden olduğu bilinmektedir. Köçerli, şiir söylemekte özel bir yeteneğe sahip bulunmamakla beraber, şiirden anlayan biri olduğunu yazar (2005: 98). Gâfil’den bahseden kaynaklar hep şiirlerinin çok azının elde olduğunu yinelemekle beraber, yine Köçerli’nin kitabına aldığı “Olmaz” redifli gazeli dışında bir örnek vermemektedirler.

Kaynakça

Ceferzade, Ehmed, S. Geniyev, M. İsmayılova (hzl.) (1999). Şirvan’ın 350 Şairi. Bakü: Ünsiyyet.

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay.

Geniyev, Seyfeddin (2010). Beytüs-Sefa Edebi Meclisi. Bakü: Elm ve Tehsil Yay.

Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 02.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mana ol dilber-i âhû-nigeh müddetdi râm olmaz

Ne bir vaslı mana makdûr ne de ömrüm tamâm olmaz

Gönül ol dilber-i hôd-gâmdan geç kâma yetmekden

Niçün nâ-kâmlıkdan yahşi hîç âlemde kâm olmaz

Habîbüm Ka’be-yi kûyunda sergerdân olan âşık

Dolanup başuna kurbânun olsa bî-makâm olmaz

Gönül olsa müyesser vasl-ı dilber nakd-i cândan geç

Ki bâzâr-ı muhabbetde bu sevdâlar müdâm olmaz

Harâm olmuş eğer kan dökmek ey meh lîk uşşâkın

Gözün kurbânı dök kanın helâlündür harâm olmaz

Ola her mülk-i dil kim leşker-i gamzen güzergâhı

Düşer revnakdan aslâ onda kânûn u nizâm olmaz

Verüp cânâna cân Gâfil gel imdi sen de bir ad al

Ki ehl-i aşk nâmından sivâ âlemde nâm olmaz

(Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay. 98.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEYZİ MİRZAOĞLUd. 1896 - ö. 1964Doğum YeriGörüntüle
2DOSTU, Şirvanlıd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞAKİR EYVAZOVd. 1891 - ö. 1970Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Cabbâr-zâde Mehmed Ârif Beyd. 1828 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
5Münif Paşad. 1828 - ö. 6 Şubat 1910Doğum YılıGörüntüle
6MAHZÛN, Mirza İsmâîld. 1828-29 - ö. 1893-94Doğum YılıGörüntüle
7TEVFÎK, Mehmed Tevfîk, Çaylak Tevfîk, Çopur Tevfîk, Mehmed Tevfîk-i Dehlevîd. 1843 - ö. 1892-93Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEMSÎ BABAd. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9KEMÂL PAŞA, İsmâ'îl Sâdık Kemâld. 1828 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10HALHÂLÎ, Muhammed Bâkird. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MÜCRİM, Kerîm Vardânîd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KUDSÎ, Abbaskulu Ağa Bakıhanovd. 1794 - ö. 1846Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÛŞENÎ, Dede Ömerd. 1407? - ö. 1487Madde AdıGörüntüle
14ŞÜKRÎ, Şükrî Çelebid. ? - ö. 1552Madde AdıGörüntüle
15İSMET, Diyarbakırlıd. ? - ö. 1857Madde AdıGörüntüle