GÂFİL, Ali Akber

(d. 1828/1244 - ö. 1892/1309)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Azeri)

Asıl adı Ali Akber'dir. Şamahı’da 27 Cemaziyelevvel 1244/5 Aralık 1828 tarihinde doğmuştur. Babasının adı Namaz’dır. Gâfil, Şamahı’da medrese tahsili almış, tarrâhlık (desencilik) yapmış ve hayatını Şamahı’da geçirmiştir. 25 Ramazan 1309/23 Nisan 1892 tarihinde Şamahı’da ölmüştür (Köçerli 2005: 98).

Gâfil'in 19. yüzyılın ikinci yarısında Şamahı’da mevcut bulunan Beytü’s-Safâ adlı şiir meclisinin müdavimlerinden olduğu bilinmektedir. Köçerli, şiir söylemekte özel bir yeteneğe sahip bulunmamakla beraber, şiirden anlayan biri olduğunu yazar (2005: 98). Gâfil’den bahseden kaynaklar hep şiirlerinin çok azının elde olduğunu yinelemekle beraber, yine Köçerli’nin kitabına aldığı “Olmaz” redifli gazeli dışında bir örnek vermemektedirler.

Kaynakça

Ceferzade, Ehmed, S. Geniyev, M. İsmayılova (hzl.) (1999). Şirvan’ın 350 Şairi. Bakü: Ünsiyyet.

Garayev, Nesreddin (hzl.) (1987). Poetik Meclisler. Bakü: Yazıçı Yay.

Geniyev, Seyfeddin (2010). Beytüs-Sefa Edebi Meclisi. Bakü: Elm ve Tehsil Yay.

Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: AZAD AĞAOĞLU
Yayın Tarihi: 02.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mana ol dilber-i âhû-nigeh müddetdi râm olmaz

Ne bir vaslı mana makdûr ne de ömrüm tamâm olmaz

Gönül ol dilber-i hôd-gâmdan geç kâma yetmekden

Niçün nâ-kâmlıkdan yahşi hîç âlemde kâm olmaz

Habîbüm Ka’be-yi kûyunda sergerdân olan âşık

Dolanup başuna kurbânun olsa bî-makâm olmaz

Gönül olsa müyesser vasl-ı dilber nakd-i cândan geç

Ki bâzâr-ı muhabbetde bu sevdâlar müdâm olmaz

Harâm olmuş eğer kan dökmek ey meh lîk uşşâkın

Gözün kurbânı dök kanın helâlündür harâm olmaz

Ola her mülk-i dil kim leşker-i gamzen güzergâhı

Düşer revnakdan aslâ onda kânûn u nizâm olmaz

Verüp cânâna cân Gâfil gel imdi sen de bir ad al

Ki ehl-i aşk nâmından sivâ âlemde nâm olmaz

Köçerli, Firidun Bey (2005). Azerbaycan Edebiyyatı. C. 2. Bakü: Avrasya Pres Yay. 98.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ATABALA MİRZAYEVd. 1929 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ABBAS SÖHBETOVd. 1903 - ö. 1966Doğum YeriGörüntüle
3RIZA MEMMEDOVd. 1944 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ÂRİF, Cabbâr-zâde Mehmed Ârif Beyd. 1828 - ö. 1920Doğum YılıGörüntüle
5BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Doğum YılıGörüntüle
6NÂZIM/HÜSNÎ, Hüseyin Nâzım Efendi, İstanbullud. 1828 - ö. 1881?Doğum YılıGörüntüle
7SÂDIK, Mirza Pîrând. ? - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
8HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
9RÂŞİD, İbrahim Râşidd. 1812 - ö. 1892Ölüm YılıGörüntüle
10SEYYİD, Azim Şirvânîd. 1835 - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ÂCİZ, Ali Akberd. 1836 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞÂKİR, Baba Beyd. ? - ö. 1844-45Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RÂTİB, Seyyid Ebû Bekir Râtib Efendid. ? - ö. 1799Madde AdıGörüntüle
14AHMED EFENDİ, Bosnalıd. ? - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
15Vahdetî, Hüsamzâde Ahmed Vahdetî Efendid. ? - ö. 1668Madde AdıGörüntüle