GÂLİB, Abdulhalîm Gâlib

(d. ?/? - ö. 1876/1293)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Maliye Mektûbî Odası’na girdi. Kaptanıderya Çengeloğlu Tâhir Paşa’nın mühürdarlığında ve Aydın Eyaleti Müşiri iken hâcegânlık rütbesine yükselmesiyle onun divan kâtipliğinde, Marmara Voyvodalığında, Sadrazam İzzet Paşa’nın divan kitabetiyle Şam’da, Postahane kitabetinde, Posta Nazırı Hüseyin Bey’in mühürdarlığında ve Mabeyn Başmemuru Hâmid Paşa’nın kitabetinde bulundu. Ardından rütbe-i sâlise ile Viranşehir Kaymakamlığına, bir süre sonra da Ankara Defterdarlığına tayin edildi. 1264/1847-48’de azledilmesiyle İstanbul’a geldi. 1265/1848-49’da Batum, 1267/1850-51’de Tırnova Kaymakamlığına atandı. Mîr-i ümeralık ve 1269/1852-53’te mîr-i mîranlık rütbesi verildi. Bazı sancak mutasarrıflıklarında bulundu. Sultan Abdülazîz’e takdim ettiği kasidede ordulara pek çok hizmet etmişken rütbesinin alındığını ve sürgün edildiğini söylüyorsa da hangi memuriyetteyken hangi sebeple sürgün cezasına uğradığını belirtmiyor. Amasya Mutasarrıflığından ayrılıp İstanbul’da ikâmet ederken 20 Şaban 1293/10 Eylül 1876’da vefat etti. Üsküdar Kabristanı’na defnedildi.

Mutayyebât-ı Türkiyye adlı Dîvân'ı vardır. 55 varaktır. Nerede, hangi tarihte basıldığına işaret edilmemiştir. Nüshası azdır. İçeriği genellikle müstehcendir. 

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (yty.). Fatîn DâvudTezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. [Erişim Tarihi: 19.01.2015]

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özgül, M. Kayahan (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. II. Ankara: AKM Yay. 692.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 19.01.2015

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Dâimâ bir Kays bir Leylâ olur âlem bu ya

Bir güle bin bülbül-i şeydâ olur âlem bu ya

İltifât et herkese etme hakâretle nigâh

Vakt olur kim rütbesi âlâ olur âlem bu ya

Leyle-i hicr ü firâka kıl tahammül çekme gam

Doğmadan gün bak neler peydâ olur âlem bu ya

Gerçi bî-berg ü semerdir nahl-ı ümmîdim velî

Giderek pür-berg ü müstesnâ olur âlem bu ya

Sikkesi altına Gâlib kim girip olursa kul

Mahrem-i esrâr-ı Mevlânâ olur âlem bu ya

Özgül, M. Kayahan (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şâirleri. C. II. Ankara: AKM Yay. 692.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Doğum YeriGörüntüle
3Borsacı, Mehmet Asafd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Doğum YeriGörüntüle
4Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Doğum YılıGörüntüle
6Borsacı, Mehmet Asafd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Doğum YılıGörüntüle
7Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Ölüm YılıGörüntüle
9Borsacı, Mehmet Asafd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Ölüm YılıGörüntüle
10Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04MeslekGörüntüle
12Borsacı, Mehmet Asafd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961MeslekGörüntüle
13Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Borsacı, Mehmet Asafd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Uğur Sencerd. 10 Ocak 1968 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MÜNİRÎ, Hüseyin Münîrî Efendid. ? - ö. 1703-04Madde AdıGörüntüle
18Borsacı, Mehmet Asafd. 20 Ekim 1874 - ö. 1961Madde AdıGörüntüle