GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Bey

(d. 1829/1245 - ö. 1855 ds./1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1245/1829 yılının ortalarında doğdu. Asıl adı İsmâil Gâlib Bey'dir. Şiirlerinde Gâlib mahlasını kullandı. Hamîd Sancağı kaymakamı ve Surre Emîni Hacı Mustafa Ağa'nın torunudur. Taşra kaymamlıklarında bulunup Samaku'dan mazul olan ve 1271/1854 yılında vefat eden İzzet Bey'in oğlu olduğu için İzzet Bey-zâde sanıyla tanındı. 1259/1843 tarihinde Mektûbî-i Sadr-ı Âlî halifeleri sınıfına katıldı. 1270/1854 yılında hâcelik rütbesini elde etti. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte (1271/1855) hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır. Sicill-i Osmânî'de ise sadece Sultan Abdülazîz devrinin (1861-1876) ortalarında vefat etti, denilmekte ve kesin bir tarih verilmemektedir (Mehmed Süreyya 1311: 474). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şikeste nahl-i kaddim kâmet-i dildârı gördükçe

Olur sad-pâre cismim gamze-i hûn-hârı gördükçe

Ser-i kûyunda cânâ aglarım gördükçe agyârı

Figân itmez mi bülbül devr-i gülde hârı gördükçe

Dilim handân olur ol la'l-i şekker-bâra bakdıkça

Gözüm giryân olur ol dîde-i gaddârı gördükçe

Bulur ten tâze bir cân vuslatın tekrârını görsem

Karârım mahv olur hecrinde istikrârı gördükçe

Tutar dünyâyı âhım şevk-i la'l-i tâb-nâkinden

Nihâl-i ûd Gâlib nice yanmaz nârı gördükçe

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 313.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NÂCÎ/HULÛSÎ, Hulûsî Nâcî Bey, İstanbullud. 1826 - ö. 1855 ds.Doğum YeriGörüntüle
2Aziza Rüyad. 1968 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Halman, Talât Saitd. 7 Temmuz 1931 - ö. 5 Aralık 2014Doğum YeriGörüntüle
4BEHCET, Mehmed Behcet Efendid. 1828-1829 - ö. 1878-1879Doğum YılıGörüntüle
5ATÂd. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RİF’AT, Halîl Rif'at Efendid. 1829 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
8ABDURRAHMAN, Hürüoğlu Abdurrahmand. 1803-1804? - ö. 1853-1855?Ölüm YılıGörüntüle
9CEMÎLÎ, Mehmed Sa'dullâh Cemîlî Beyd. 1825 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
10NÜMÂYÎ, Ahmed Nümâyî Efendid. ? - ö. 1651MeslekGörüntüle
11KADRÎ, Abdülkadir Çelebid. ? - ö. 1671MeslekGörüntüle
12FEHÎM-İ KADÎMd. 1627 - ö. 1647MeslekGörüntüle
13SA’ÎD, Kîlârî Hızrağazâde Sa’îd Bey, Hızrağazâde Enderûnî/Enderûnlu Sa’îd Beyd. ? - ö. 1837Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15FEVZÎ, Hammâmî-zâde Mehmedd. 1828 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FENNÎ, Mehmed Sa‘îd Fennî, Yozgatlıd. 1850 - ö. 1918Madde AdıGörüntüle
17GINÂYÎ, Akkaftanzâde Abdulgafûr Gınâyî Efendid. ? - ö. 1646-47Madde AdıGörüntüle
18SUHRÂNÎ, Monlâ-zâded. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle