GÂLİB, İzzet Beyzâde İsmâil Gâlib Bey

(d. 1245/1829 - ö. 1271/1855 ds.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1245/1829 yılının ortalarında doğdu. Asıl adı İsmâil Gâlib Bey'dir. Şiirlerinde Gâlib mahlasını kullandı. Hamîd Sancağı kaymakamı ve Surre Emîni Hacı Mustafa Ağa'nın torunudur. Taşra kaymamlıklarında bulunup Samaku'dan mazul olan ve 1271/1854 yılında vefat eden İzzet Bey'in oğlu olduğu için İzzet Bey-zâde sanıyla tanındı. 1259/1843 tarihinde Mektûbî-i Sadr-ı Âlî halifeleri sınıfına katıldı. 1270/1854 yılında hâcelik rütbesini elde etti. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte (1271/1855) hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır. Sicill-i Osmânî'de ise sadece Sultan Abdülazîz devrinin (1861-1876) ortalarında vefat etti, denilmekte ve kesin bir tarih verilmemektedir (Mehmed Süreyya 1311: 474). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 23.08.2021

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şikeste nahl-i kaddim kâmet-i dildârı gördükçe

Olur sad-pâre cismim gamze-i hûn-hârı gördükçe

 

Ser-i kûyunda cânâ aglarım gördükçe agyârı

Figân itmez mi bülbül devr-i gülde hârı gördükçe

 

Dilim handân olur ol la'l-i şekker-bâra bakdıkça

Gözüm giryân olur ol dîde-i gaddârı gördükçe

 

Bulur ten tâze bir cân vuslatın tekrârını görsem

Karârım mahv olur hecrinde istikrârı gördükçe

 

Tutar dünyâyı âhım şevk-i la'l-i tâb-nâkinden

Nihâl-i ûd Gâlib nice yanmaz nârı gördükçe

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 313.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN PAŞAd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KÂBİLÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3RÂGIB, Es\'ad Paşa-zâde Râgıb Bey, İstanbullud. ? - ö. 1858Doğum YeriGörüntüle
4BAHRİ, Karslıd. 1829/1830 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867Doğum YılıGörüntüle
6RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ABDURRAHMAN, Hürüoğlu Abdurrahmand. 1803-1804? - ö. 1853-1855?Ölüm YılıGörüntüle
8SA\'DULLAH İZZET, Müderris-zâded. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEM’Î, Mehmed Efendid. ? - ö. 1855-56Ölüm YılıGörüntüle
10KEŞFÎ, Mehmed Çelebid. ? - ö. 1524-25MeslekGörüntüle
11NÜMÂYÎ, Ahmed Nümâyî Efendid. ? - ö. 1651MeslekGörüntüle
12RE\'YÎ, (Sarı) Re\'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80MeslekGörüntüle
13HİLMÎ, Mehmed Emînd. 1831 - ö. 1884Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HASAN FEHMÎ, Zaîm-zâde Hasan Fehmî Beyd. 1878 - ö. 1916Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ZÎVER, Kafkasyalı, Trabzonlud. 1821 - ö. 1880Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16BİATÎ/BEYATÎd. ? - ö. 1591Madde AdıGörüntüle
17FÂ\'İZ, Abdülkâdir Fâ\'iz Tâlebânîd. 1834 - ö. 1897Madde AdıGörüntüle
18FEYZÎ, Feyzullah Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle