GÂLİB, İzzet Bey-zâde İsmâil Gâlib Bey

(d. 1829/1245 - ö. 1855 ds./1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da 1245/1829 yılının ortalarında doğdu. Asıl adı İsmâil Gâlib Bey'dir. Şiirlerinde Gâlib mahlasını kullandı. Hamîd Sancağı kaymakamı ve Surre Emîni Hacı Mustafa Ağa'nın torunudur. Taşra kaymamlıklarında bulunup Samaku'dan mazul olan ve 1271/1854 yılında vefat eden İzzet Bey'in oğlu olduğu için İzzet Bey-zâde sanıyla tanındı. 1259/1843 tarihinde Mektûbî-i Sadr-ı Âlî halifeleri sınıfına katıldı. 1270/1854 yılında hâcelik rütbesini elde etti. Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte (1271/1855) hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır. Sicill-i Osmânî'de ise sadece Sultan Abdülazîz devrinin (1861-1876) ortalarında vefat etti, denilmekte ve kesin bir tarih verilmemektedir (Mehmed Süreyya 1311: 474). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. IV. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Şikeste nahl-i kaddim kâmet-i dildârı gördükçe

Olur sad-pâre cismim gamze-i hûn-hârı gördükçe

Ser-i kûyunda cânâ aglarım gördükçe agyârı

Figân itmez mi bülbül devr-i gülde hârı gördükçe

Dilim handân olur ol la'l-i şekker-bâra bakdıkça

Gözüm giryân olur ol dîde-i gaddârı gördükçe

Bulur ten tâze bir cân vuslatın tekrârını görsem

Karârım mahv olur hecrinde istikrârı gördükçe

Tutar dünyâyı âhım şevk-i la'l-i tâb-nâkinden

Nihâl-i ûd Gâlib nice yanmaz nârı gördükçe

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 313.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MİSLÎ, İsmail Hakkı Dede, İstanbullud. ? - ö. 1870Doğum YeriGörüntüle
2Akca, Nural Birdend. 07 Haziran 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Kemalettin Tuğcud. 27 Aralık 1902 - ö. 18 Ekim 1996Doğum YeriGörüntüle
4FEYZULLAH, Eyyûbid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÛŞENÎ, Gülşenî-zâde Hacı Bekir Efendid. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6RÜŞDÎ, Şirvânî-zâde Mehmed Rüşdî Paşad. 1829-30 - ö. 1874Doğum YılıGörüntüle
7NÂZİKÎ, Ahmed Nâzikî Efendi, Kütahyalıd. ? - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
8FEYZÎ, Mehmed Emîn Feyzî Efendi, Ayaşlıd. 1807 - ö. 1855 ds.Ölüm YılıGörüntüle
9SA'DULLAH İZZET, Müderris-zâded. 1792 - ö. 1855Ölüm YılıGörüntüle
10NİZÂRÎ, Abdurehimd. 1770 - ö. 1850MeslekGörüntüle
11TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862MeslekGörüntüle
12ÂZERÎ, Bostanzâde İbrahim Âzerî Efendid. ? - ö. Ekim 1647MeslekGörüntüle
13BAHRÎ, Köprüvî Yûsuf Bahrî bin Mehmedd. 1750 - ö. 1829Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14İSMET, Mustafa İsmet Efendi, Pepe İsmetd. 1833 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SÜLEYMÂN EFENDİ, Şeyh Süleymân, Buharalıd. 1821 - ö. 1890Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ADNÎ, Adnî Beyd. ? - ö. 1587'den sonraMadde AdıGörüntüle
17MÜSELLEM, Ebulvefâ Şeyh Ahmed Müsellem Efendid. ? - ö. 1754-55Madde AdıGörüntüle
18MEHMED, Mîrzâ Bey-zâde Mehmed Emin Efendid. ? - ö. Kanuni Sultan Süleyman DönemiMadde AdıGörüntüle