GAMÎ, Yazıcı Yahyaoğlu Mahmud Gamî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1576-77/984)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Konya’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mahmûd’dur. Yazıcı Yahya adlı birinin oğlu olduğundan Yazıcı Yahyaoğlu olarak tanındı. Adı, Hasan Çelebi (Sungurhan-Eyduran 2009: 146)’de Mehmed olarak kayıtlıdır. Şam’da zeametle mutasarrıf olup Şam mütevelliliği yaptı. 984/1576-77 yılında İstanbul’da vefat etti. “Zînet-i nâsût” terkibi vefat tarihini göstermektedir. Mezarı İstanbul’dadır. Delidolu bir kimse olup şiir söylemeye yeteneği vardı. Özellikle de terci-i bendi çok meşhurdur.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kaynaklarda terci-i bendinden bir beyit, şiirine örnek olarak verilmektedir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 2. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 545.

Cunbur, Müjgân (2004). “Gamî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 4. Ankara: AKM Yay. 116.

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 157.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri, C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 732.

Müstakîm-zâde Süleyman Sa’deddin Efendi (2000). Mecelletü’n-Nisâb (Tıpkıbasım). Ankara: KB Yay. 331b.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2008). Beyânî Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10733,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi 23.06.2014]. 140-141.

Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.06.2014]. 146.

Şemsettin Sami (1996). Kâmûsu’l-‘Alâm. Tıpkıbasım. C. 5. Ankara: Kaşgar Neşriyat Yay. 3284.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1979). C. 3. “Gammî Mahmud Efendi. İstanbul: Dergâh Yay. 276.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 26.06.2014

Eserlerinden Örnekler

(Terci-i Bend’den)

Meded Allahı seversen meded ey yâr didüm

Va‘de-i vasla hilâf eyleme zinhâr didüm

(Sungurhan-Eyduran, Aysun (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi Tezkiretü’ş-Şu‘arâ. Ankara: http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.06.2014]. 146.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3EDÎB, Dervîş Edîbd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6EDÎB, Dervîş Edîbd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9EDÎB, Dervîş Edîbd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?MeslekGörüntüle
12EDÎB, Dervîş Edîbd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15EDÎB, Dervîş Edîbd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Tuncer, Necatid. 17 Ocak 1953 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Ali Akınd. 12 Ağustos 1967 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18EDÎB, Dervîş Edîbd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle