GENCÎ, Genc Abdal

(d. ?/? - ö. ?/?)
tekke şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında ayrıntılı bilgiler olmayan Gencî'nin 19. yüzyılda yaşayan bir Bektaşi şairi olduğu söylenmektedir (Ergun yty: 295). Altmış kadar şiiri M. Tevfik Oytan'ın Bektaşîliğin İçyüzü isimli kitabında yer almıştır. Tevfik Oytan'ın kitabındaki bilgilere göre devlet memurluğu yapan şair İstanbul'a gelmiş ve Eskişehir'deki Seyyid Gazi ve Sultan Şücâ tekkelerinin şeyhleriyle tanışarak onlarla birlikte Eskişehir'e gitmiştir (Koca, 1990:584). Söz konusu tekkelerde inzivaya çekilen şair, Genci, Genci Abdali Genc Abdal mahlaslarını kullanmış, aruz ve hece vezniyle şiirlerini yazmıştır (Ergun yty: 296). Şairin şiirleri Tevfik Oytan'ın kitabında, Bektaşî şairleri üzerine çalışanTurgut Koca ve Sadeddin Nüzhet Ergun'un kitaplarında yer almıştır. Şairin hayatı ve edebî kişiliği hakkında ayrıntılı bilgiler cönkler ve mecmualar üzerine yapılacak yeni araştırmalar sayesinde ortaya çıkarılabilir. 

Kaynakça

Ergun, Saadettin Nüzhet (yty). Bektaşî Edebiyatı Antolojisi On Yedinci Asırdan Beri Bektaşi- Kızılbaş, Alevi Şairleri ve Nefesleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Ktaphanesi ve Matbaası. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 03.03.2015

Eserlerinden Örnekler

Nefes

Cennet bağçesinin gonca gulleri

Pirim Sultan Şücâ Pir Mehmed Dede

Muhammed Ali’ye benzer halleri

Pirim Sultan Şücâ Pir Mehmed Dede

Muhammed Ali’nin hâlînce gider

Mü’min olan dinler er Hakdan haber

Hakîkat şehrinde bir kân-ı gevher

Pirim Sultan Şücâ Pir Mehmed Dede

Ana nazar kılmış ol Şâhı-ı Merdan

Odur derdlilerin dermânın veren

Aclar doyurucu susuz kandıran

Pirim Sultan Şücâ Pir Mehmed Dede

Seyyid Battal Gazî Merdan ilinde

Güzel Pîrim Sultan Şücâ ilinde

Âşıklar dilinde irfan ilinde

Pirim Sultan Şücâ Pir Mehmed Dede

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Ktaphanesi ve Matbaası. 584-591.

Nefes

Genci Abdal kuldur pîrim erenler 

Kalb evinde nûr-i Hak’kı görenler

Muhammed Ali’den nişan verenler

Pirim Sultan Şücâ Pir Mehmed Dede

Dostum Muhammed’dir hak Habibullah

Söylersen Muhammed Ali’den söyle

Cihâna geldiler sırrı-ı sırrullah

Söylersen Muhammed Ali’den söyle

Hasan Muhammed’dir Hüseyin Ali

Şah İmam Zeynel’e elemişiz belî

Muhammed Bâkır’ı sevdik ezelî

Söylersen Muhammed Ali’den söyle

Evliya enbiyâ anlara âşık

Verdiler ikrârı oldular tanık

Hak mezhebi İmam Ca'fer-i Sâdık

Söylersen Muhammed Ali’den söyle

Mûsi-i Kâzım’dan kuruldu erkân

Şâh İmâm Rızâ’dır pîr-i Horasan

Takî ile Nakî mü’mine îmam

Söylersen Muhammed Ali’den söyle

Hasan-ül-Askerî seiver-i âlem

Muhammed Mehdî’dir sâhib-ül-kerem

Genci Abdal zikr et dilinde her dem

Söylersen Muhammed Ali’den söyle

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: Naci Kasım İstanbul Maarif Ktaphanesi ve Matbaası. 584-591.