GINÂYÎ, Ahmed Gınâyî Bey

(d. ?/? - ö. 1105/1693-94)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Ahmed olup Sipahi şairlerdendir. İstanbul'da doğmuştur. Beliğ, tezkiresinde şairi Siyâhî Ahmed Bey olarak kaydetmiştir. (Abdulkadiroğlu 1999: 288). Gınayî, eğitimini tamamladıktan sonra bazı vezirlerin hizmetinde bulunmuştur. Sâlim'e göre "kılıç ile kalemi biraraya getirebilen sipahilerden"dir. Sohbetinin güzelliği ve ok atmadaki ustalığı ile tanınmıştır. 1105/1693-94 yılında vefat etmiştir. (Çapan 2005: 437-439)

Şeyhî Mehmed Efendi'nin  Vekayiü’l-Fuzalâ adlı eserinde verdiği bilgilere göre mürettep ve mükemmel Dîvân'ı vardır. (Özcan 1989: 4/115). Şiirlerinde okçuluğuna dair izler görülür. Özellikle Tezkire-i Safâyî'de yer alan, şairin bir mevlevi büyüğü ve Mevlanâ hakkında yazdığı gazellerinden hareketle (Çapan 2005: 437-439) Mevleviliğe intisap ettiği ya da Mevlevî muhibbi olduğu söylenebilir.

Kaynakça

Abdulkadiroğlu, Abdulkerim (hzl.) (1999). İsmail Belîğ Nuhbetü’l-Âsâr Li-Zeyli Zübdeti’l-Eş’âr. Ankara: AKM Yay.

Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay.

İnce, Adnan (hzl.) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özcan, Abdülkadir (hzl.) (1989). Şeyhî Mehmed Efendi, Vekayiü’l-Fuzalâ. Şakâyık-ı Nu'mâniyye ve Zeyilleri. C.4. İstanbul: Çağrı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.02.2014
Güncelleme Tarihi: 28.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Felek bezminde câm-ı ârzû nâ-dîdedür şimdi

Humâr-ı ye's ile çeşm-i emel hâbîdedür şimdi

Hemân bîhûde-gerd-i reh-güzârı olma ey ümmîd

Kabâ-yı şâhid-i maksûd dâmen-çîdedür şimdi

(İnce, Adnan. (hzl) (2005). Tezkiretü’ş-Şu‘arâ Sâlim Efendi. Ankara: AKM Yay. 520.)

Nigeh-i tîgine gögüs gererüz

Gör ne keskin kazâlara siperüz

Kasd-ı tavâf-ı harîm-i yâr itdük

Bu hevesle bürehne-pâ vü serüz

Müzmin-i ışkuz ey kemân-ebrû

Ne kadar saht ise o yay çekerüz

Feth-i bâb olmadı Gınâyî bize

Yâ kûyunda der-be-der gezerüz

(Çapan, Pervin (hzl.) (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî: Nuhbetü’l-Âsâr Min Fevâ’idi’l-Eş’âr İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 437.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Doğum YeriGörüntüle
3Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Doğum YeriGörüntüle
4RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Doğum YılıGörüntüle
6Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Doğum YılıGörüntüle
7RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Ölüm YılıGörüntüle
9Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Ölüm YılıGörüntüle
10RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633MeslekGörüntüle
12Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945MeslekGörüntüle
13RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂSİM, Râsim Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Madde AdıGörüntüle
18Osman Cemal Kaygılıd. 4 Ekim 1890 - ö. 9 Ocak 1945Madde AdıGörüntüle