GINÂYÎ, Ali Gınâyî Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, katip
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Asıl adı Ali’dir. Öğrenim gördükten sonra kâtip oldu. Piyâle Paşa’nın maiyetine girip divân kâtibi olarak görev yaptı. Ardından Divân-ı Hümâyûn kâtibi oldu. Kaynaklar şiirlerinde kullandığı mahlasının da etkisiyle servet ve zenginliğe ulaştığını belirtir. 16. yy şairlerinden olan Gınâyî’nin eserleri olup olmadığına ve hangi tarihte öldüğüne dair kesin bir bilgi yoktur (Sungurhan 2009: 151, Solmaz 2005: 239).

Kaynakça

İpekten, Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

Kayabaşı, Bekir (1997). Kaf-zâde Fâ’izî’nin Zübdetü’l Eşâr’ı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Müstakimzade Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-Nisâb fi’n-Nisbi ve’l-Künâ ve’l-Elkâb. (Tıpkı Basım). Ankara: KB Yay.

Riyâzî. Riyazu'ş-Şuarâ. Millet Ktp. Ali Emiri Ef. 1346. 102.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay.

Sungurhan Aysun (hzl.) (2008). Beyânî, Tezkiretü'ş-Şuarâ. Ankara: KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-215416/h/giris.pdf [erişim tarihi: 01.10.2014]

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 01.10.2014]

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü’l-A’lâm. C.5. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. ŞERİFE ÖRDEK
Yayın Tarihi: 09.10.2014
Güncelleme Tarihi: 01.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey lâle-ruh güle nice teşbîh idem seni

Sen pâdşâh-ı ‘âlem o dervîş-i Gülşenî 

***

Ol nihâle el irişmez yüri ikdâm itme

Yâd idüp mîve-i vaslın tama’-ı hâm itme 

(Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şu’arâ. Ankara:KB Yay. e-kitap:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219121/h/girishc.pdf [erişim tarihi 01.10.2014]. 151.)

***

Dergâh-ı Hak’dan isterüz ancak murâdımuz

Erbâb-ı ‘izz ü câhe degül istinâdımuz 

(Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî ve Gülşen-i Şuarâsı. Ankara: AKM Yay. 239.) 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Doğum YeriGörüntüle
2Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978Doğum YeriGörüntüle
3Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Doğum YılıGörüntüle
5Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978Doğum YılıGörüntüle
6Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Ölüm YılıGörüntüle
8Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978Ölüm YılıGörüntüle
9Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927MeslekGörüntüle
11Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978MeslekGörüntüle
12Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975MeslekGörüntüle
13Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmet Hikmet Müftüoğlud. 3 Haziran 1870 - ö. 19 Mayıs 1927Madde AdıGörüntüle
17Selçuk Kaskand. 1918 - ö. 1978Madde AdıGörüntüle
18Nurettin Topçud. 20 Kasım 1909 - ö. 10 Temmuz 1975Madde AdıGörüntüle