GULÂM, Şeyh Gulâm Efendi, Erkirili

(d. ?/? - ö. 1855 ds./1271)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Erkiri'de doğdu. Tam adı Şeyh Gulâm Efendi'dir. Tahsilini tamamladıktan sonra Şâzelî tarikatına intisap etmiş, bulunduğu yerde bu tarikatın tekkesinde şeyhlik yapmıştır. Aynı zamanda yüksek seviyede dersler de veren Gulâm Efendi, Fatîn Tezkiresi'nin basıldığı tarihte hayatta idi. Bu tarihten sonraki bilmediğimiz bir yılda vefat etmiş olmalıdır. Sicill-i Osmânî'de ise vefatı için yıl belirtilmeden Sultan Abdülmecîd devrinin (1839-1861) sonlarında vefat etti, denilmektedir (Mehmed Süreyya 1311: 620).

Fatîn'e göre aynı zamanda şair olan Şeyh Gulâm Efendi'nin şiirleri vezinli sözler niteliğindedir, pek şairiyyet yoktur (Fatîn 1271: 315). Şiirine örnek Fatîn Tezkiresi'ndedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Mehmed Süreyya (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 27.08.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Hamd ola irdi Sitanbul'dan bu dem merd-i Hudây

Pâye-i tedrîsle oldı zât-ı pâki reh-nümây

Zübde-i dâniş-verân hoş yerlerinde ehl-i fazl

İmtihân içün hemân Rûmili'de şöhret-nümây

İlm ile kenz-i edeb aslı şerîf vâlâ-neseb

Lutf ile tullâba hep itdi su'âlâtı be-cây

Şevk ile tûtî-i gülzâr hod Niyâzî mahlası

Bezm-i kur'ada güher-bâr bülbül-i gülşen-serây

Erkiri'de vakt-i teşrîfin sorarsan ey Gulâm

Âsumândan indi âlî târîhi mergûb-ı bây

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 314.)