HACI, Atmacacı-zâde Hacı Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

II. Selim dönemi şairlerindendir. Mısır sancak beyliği yaptı (Atâ 1876: C.4, 134).

Kaynakça

Atâ, Tayyarzade Ahmed (1876). Tarih-i Atâ. İstanbul: Yahya Efendi Matbaası. https://archive.org/stream/tarihiata0405atatuoft#page/n191/mode/2up [Erişim Tarihi: 16.05.2104]

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i NâilîDîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. KADRİ HÜSNÜ YILMAZ
Yayın Tarihi: 07.06.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Arz ider her şeb turup sad şevk ile envâr şem’

Gûyiyâ oldı menâr-ı Ahmed-i Muhtâr şem’

Sanuram zencîr-i dûd ile çekilür göklere

Her ne dem kim ola ejder gibi âteş-bâr şem’

Bezm-i hüsnünde ko yaksun ol iki ruhsâr şem’

Meclis-ârâdur efendi olıcak tekrâr şem’

Gâh aglar geh güler meclisde yüz bin şevkle

Lutf u kahrından olupdur var ise ahbâr şem’ 

(Atâ, Tayyarzade Ahmed (1876). Tarih-i Atâ, Yahya Efendi Matbaası, İstanbul. https://archive.org/stream/tarihiata0405atatuoft#page/n191/mode/2up [Erişim Tarihi: 16.05.2104]. 134)