HÂFIZ, Hâfız Ahmed Paşa (Damad-ı Şehriyârî)

(d. ?/? - ö. Recep 1148/Kasım/Aralık 1735)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Asıl adı Ahmed’dir. Küçük Osman Paşa’nın oğludur. Hatice Sultan ile evlendiğinden Damad-ı Şehriyârî Hâfız Ahmed Paşa olarak tanındı. Babası sayesinde önce kapıcıbaşılığa getirildi. Sonra Safer 1135/Kasım-Aralık 1722’de Sayda beylerbeyi, 1136/1723-24 yılında vezir, ardından da kubbe veziri oldu. 1140/1727-28 yılında Yenişehir Sancağı arpalık olarak verildi. Rebiyülevvel 1143/Eylül-Ekim 1730’da kaptan-ı derya olduysa da bir ay sonra bu görevden el çektirilerek yeniden Sayda’ya beylerbeyi atandı. 1145/1732-33’te Hamid mutasarrıfı, 1146/1733-34’te Rumeli beylerbeyi, 1147/1734-35’te Ağrıboz ve 1148/1735-36’da Hanya muhafızı oldu. Recep 1148/Kasım/Aralık 1735’te vefat etti..

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Kâfile-i Şu’arâ (Kutlar Oğuz vd. 2012: 181)’da bir beyti yer almaktadır. 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî, C. 1. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 210.

Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha, M. Çakır, H. Koncu (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik Kâfile-i Şu‘arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay. 181.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Beyt

Füsûnger hokka-bâz olmuş durur bu çarh-ı lu’bet-bâz

Nücûmu erzenâsâ geh ıyân ü geh nihân eyler

(Kutlar Oğuz, Fatma Sabiha, M. Çakır, H. Koncu (hzl.) (2012). Mehmed Tevfik Kâfile-i Şu‘arâ. İstanbul: Doğu Kütüphanesi Yay. 181.)