HAKKI, Niğdeli

(d. 1874/1290 - ö. 1920?/1339)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

1290/1874 yılında Niğde'de doğdu. Niğde'de bakkal esnafından bir zatın oğludur. Sıbyan mektebinde tahsil gördü. Kur'an-ı Kerim'i hıfz ederek hafız oldu. 1888 senesinde Rüşdiye mektebinden mezun oldu. İstanbul'a gitti. Orada üç yıl medrese öğrenimi gördü. Niğde'ye döndü ve öğrenimini tamamlamak üzere Kayseri'ye gitti. Burada sekiz yıl kaldı. 1898 senesinde Niğde'nin Kalealtı İbtidâ'î Mektebi'ne mu'allim-i evvel olarak atandı. 25 sene kadar çeşitli mekteplerde muhtelif dersler okuttu. Nerede vefat ettiği ve vefat tarihi bilinmemekle beraber 1920 civarında vefat ettiği tahmin olunmaktadır.

Niğdeli Hüseyin Avni Bey'in İbnü'l-Emin'e getirdiği bir deftere göre (İnal 1988: 508) Hakkı'nın aşağıdaki eserleri varmış ve bunların hiçbiri basılmamış, yazma hâlinde imiş:

1. Bir Ailenin Felaketi: Tiyatro oyunudur.

2. Bir Çimdik Tuz: Bazı ıstılahat ve kinayattan oluşan bir lugatçedir.

3. Çocuk Şiirleri: Bunlar da dağınık hâlde muhtelif yerlerdedir.

4. Levha-i Sa'âdet ve Sefâlet: Tiyatro oyunudur.

5. Nâle: Hakkı'nın şiirlerinin toplandığı büyük bir şiir mecmuasıdır.

6. Tünel Eğlenceleri: Farsça berceste mısralara üçer mısra ilave edilerek meydana getirilmiş bir risaledir.

Kaynakça

İnal, İbnü'l-Emİn Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 09.06.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Hangi Şehîd'in Yavrusu'ndan

Mesnevî

Hoş bir bahar sabâhı gelirdim mesîreden

Dalmış idim tefekkür-i mu'tâda yolda ben

Bakdım göründü karşıda bir yaylı hoş-hırâm

Sevk eyliyordu şevk ile pür-neş'e bir gulâm

Gördüm hizâma geldi kadınmış hamûlesi

Dört beş kadın ki hepsi de şeytan makûlesi

Var yanlarında bir iki de tıfl-ı nâzenîn

Neşr eyliyordu elbiseler bûy-ı anberîn

Yokdu birinde derd ü elemden nişâneler

Âvâzelerle kahkahalar handeler neler

Besbelli işbu debdebeyi hadd-ı gâyete

Îsâl içün ilâve olunmuş nihâyete

Eşheb-süvâr bir de nefer pür-gurûr u şân

Gûyâ zaferden avdet ederdi bu kahramân

Kimdi bu yolcular bu sözüm gitmesin güce

Bilmem kimin haremleri çıkmış teferrüce

(İnal, İbnü'l-Emin Mahmud Kemal (1988). Son Asır Türk Şairleri. C. I. İstanbul: Dergah Yay. 508.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÜLFETÎ, İsmaild. 1808 - ö. 1898Doğum YeriGörüntüle
2GÂLİB/FİKRÎ, Mehmed Gâlib Bey, Niğdelid. 1853 - ö. 1915Doğum YeriGörüntüle
3ŞÂNÎ, Mehmed Şânî Efendi, Niğdelid. ? - ö. 1836Doğum YeriGörüntüle
4Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MEŞEDİ İSGENDERd. 1874 - ö. 1943Doğum YılıGörüntüle
6ÂTIF, Hasan Âtıf Karaderelid. 1874-1875 - ö. 04.04.1945Doğum YılıGörüntüle
7Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MEŞEDİ İSGENDERd. 1874 - ö. 1943Ölüm YılıGörüntüle
9ÂTIF, Hasan Âtıf Karaderelid. 1874-1875 - ö. 04.04.1945Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?MeslekGörüntüle
11MEŞEDİ İSGENDERd. 1874 - ö. 1943MeslekGörüntüle
12ÂTIF, Hasan Âtıf Karaderelid. 1874-1875 - ö. 04.04.1945MeslekGörüntüle
13Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MEŞEDİ İSGENDERd. 1874 - ö. 1943Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂTIF, Hasan Âtıf Karaderelid. 1874-1875 - ö. 04.04.1945Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Ahmed Esad Sezai Sünbüllükd. 1874 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MEŞEDİ İSGENDERd. 1874 - ö. 1943Madde AdıGörüntüle
18ÂTIF, Hasan Âtıf Karaderelid. 1874-1875 - ö. 04.04.1945Madde AdıGörüntüle