HALÎL MÂHİR

(d. ?/? - ö. 1219/1804-05)
divan şairi ve münşî
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sicill-i Osmânî’de çok kısa şekilde biyografisi verilen (Akbayar 1996: 580) Halîl Mâhir Efendi, Bâb-ı Âlî’den yetiştikten sonra Âmedî hulefası görevine ve daha sonra Divan-ı Hümâyûn Âmedîsi görevine getirildi. Mevlevî tarikati mensubudur. Kâtiplik yaptı. 1219/1804-05 tarihinde İstanbul’da vefat etti ve Edirnekapı Mezarlığı'na defnedildi. Sicilli-i Osmanî dışında hiçbir kaynakta Halîl Mâhir’e dair bilgi bulunmamaktadır. Münşeât'ının bulunduğu kütüphanenin katalog kaydında verilen ölüm tarihi (1197/1782) yanlışlıkla yazılmış olmalıdır. Münşeât'ında bulunan kitâbet örnekleri ile şiirler onun kâtip olduğunu ve aynı zamanda şiirle de uğraştığını gösterir.

Tek eseri, Münşeât-ı Halîl Mâhir'de kitabet örnekleri ve şiirleri bulunmaktadır (Mısır Millî Kütüphanesi Kat. 1992:IV:163). Mısır Millî Ktp. Nr. 4720; Konya İzzet Koyunoğlu Ktp. Nr. 13727; İstanbul Üniversitesi, Nadir Eserler Ktp. Nr. Ty. 3144'te olmak üzere üç nüshası vardır (Gültekin 2007:144).

Kaynakça

Akbayar, Nuri, Seyit A. Kahraman (1996). Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul. 580.

Gültekin, Hasan (2007). Türk Edebiyatında İnşâ: Tarihi Gelişim, Kuram, Sözlük ve Metin. Doktora Tezi. Ankara: Hacettepe Üniversitesi.

Mısır Millî Kütüphanesi Katalogu (1992). C. IV. 163. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HASAN GÜLTEKİN
Yayın Tarihi: 21.05.2014
Güncelleme Tarihi: 18.11.2020

Eserlerinden Örnekler