HALÎM, Çantacı Abdülhalîm Efendi

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Abdülhalîm Efendi'dir. Halîm şiirlerinde kullandığı mahlasıdır. Padişahın çantacılık görevinde bulunduğu için Çantacı Abdülhalîm Efendi sanıyla tanındı. Enderun'un Hazîne Koğuşu'nda yetişti. Hayatının diğer safhaları, yaptığı görevler, vefat yeri ve vefat tarihi hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamakla beraber on dokuzuncu yüzyıl şairi olduğu Atâ Târîhi'nde belirtilmektedir (Arslan 2010: 426).

Şiirine örnek Atâ Târîhi'ndedir.

Kaynakça

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Müfred

Halâs olmak içün ez-cân u dil aşkından ol yârin

Du'â itsem de dergâhında yâ Rab müstecâb itme

Kıt'a

Ey nâm-dâr-ı fazl u hüner şâh-ı nükte-ver

Tutdı sadâ-yı âtıfetin dehri ser-te-ser

Her ân budur du'â-yı fakîr eyleyüp safâ

Dil-hâhın üzre hem bulasın düşmene zafer

Arslan, Mehmet (hzl.) (2010). Tayyârzâde Atâ - Osmanlı Saray Tarihi - Enderûn Tarihi. C. IV. İstanbul: Kitabevi Yay. 426.